Thoren-vd:n efter kritiken: Vi satsar 85 miljoner

Ola Rönnqvist är ny vd för Thorengruppen. Tidigare jobb inkluderar näringslivschef i Piteå och vd för Polarbröd.

Thorengruppen får hård kritik av Skolinspektionen för så allvarliga brister på innovation school i Malmö att skolan kan tvingas stänga.
Nu svarar vd-n Ola Rönnqvist i ett öppet brev i Vi Lärare.

Det är ursprungligen Dagens Nyheter som avslöjar att Skolinspektionen riktat in sig på Thorengruppens skolor baserat på mängden brister som upptäckts på skolor inom koncernen.

– Det här är en huvudman med så mycket brister att vi intensifierar tillsynsåtgärderna, säger Joakim Blomberg vid Skolinspektionen till DN.

Under granskningen av Thoren innovation school i Malmö uppdagades brister som lett till hot om vite på 800 000 kronor och risken att tvingas stänga skolan om nya allvarliga brister kommer fram de närmaste två åren.

Thorengruppens vd Ola Rönnqvist hänvisar till att han är upptagen med ett styrelsemöte och svarar per mejl på den hårda kritiken från Skolinspektionen som i ett föreläggande skriver att innovation school i Malmö kan tvingas stänga.

Vi Lärare kommer ställa frågor till Ola Rönnqvist och Thorengruppen efter styrelsemötet.

Medger brister i verksamheten

Så här skriver Ola Rönnqvist i sitt mejl, där han medger brister i verksamheten:

”Jag är sedan årsskiftet ny vd för ThorenGruppen. Vi är väl medvetna om att vissa av våra skolor har stora utmaningar av olika skäl. Det är också en av anledningarna till att jag har blivit ombedd att axla rollen som vd för företaget. Samtidigt vill jag påtala att vi också har flera verksamheter som är riktigt bra skolor, vilket sällan framkommer i media. Mitt uppdrag är att arbeta för att alla våra skolor ska vara riktigt bra. Men jag återgår till Malmö och vårt inledda arbete där.

Då en del brister i Malmö blivit tydliga redan innan vi fick ta del av Skolinspektionens beslut har både skolan och huvudmannen redan innan årsskiftet påbörjat ett omfattande förändringsarbete.

Vi har bland annat rekryterat en ny rektor som är mycket kompetent och erfaren, Jens Jording. Såväl personal som elever har gett positiv respons på hans arbete och att resultat redan ses.

Personalen har haft fortbildningar och stöd både digitalt och fysiskt vad gäller elevhälsans arbete och arbetet med att identifiera och ge stöd till de elever som behöver det. De åtgärder vi gjort kring APL-platser har redan gett resultat i form av fler elever med APL-platser. Dessutom har vi har även gjort en plan för och tagit beslut kring garanterad undervisningstid. Vi har sett en märkbar förbättring kring studieron – mycket tack vare ökad tydlighet, ökade krav på lärare och en rektor som vidtar åtgärder och syns i skolan.

Detta arbete har intensifierats ytterligare i januari och februari och vi har tillgång till resurser som stöttar arbetet i alla processer. Kritiken från Skolinspektionen är mycket allvarlig, men inte oväntad utifrån de interna analyser som gjorts och som sagt hade vi inlett arbetet innan tillsynsrapporten kom.

Såväl rektor som vi som huvudman har en tydlig plan och åtgärder för hur bristerna ska åtgärdas. Vi tar detta på stort allvar och vårt arbete kommer att genomföras med full transparens med en rektor och personal som brinner för att skapa en skola som är bra och utvecklande för våra elever.

Det är mycket arbete som återstår men det är också viktigt att poängtera att vi har tagit stora steg framåt. De åtgärder som görs samt vårt förbättrings- och kvalitetsarbete har som syfte att förbättra skolan på lång sikt, inte bara åtgärda de fel som upptäcks nu. Vi vill arbeta förebyggande för att fånga upp och förbättra sådant som inte fungerar.

Vår egen kartläggning visar på att det finns mindre avvikelser vad gäller undervisningstiden för vissa klasser, men dessa mindre avvikelser kommer vi att kunna justera under våren. Vi kommer också att kommunicera hur denna planering ser ut till våra elever och vårdnadshavare givetvis. Problemen har i huvudsak funnits inom APL där vi haft stora utmaningar att få ut eleverna på relevanta praktikplatser i den omfattning som krävs.

Arbetet framåt är givetvis inte begränsat till Malmö, utan avser att få hög kvalitet på samtliga skolor. Internt påbörjades hösten 2022 en kartläggning av problembilden för våra skolor med kvalitetsbrister. Sedan mitt tillträde har ett djupgående analysarbete genomförts och vi har kunnat konstatera ett antal gemensamma fokuspunkter som kräver åtgärder. Kvalitetsarbetet är extra högt prioriterat den kommande tiden.

ThorenGruppens styrelse har utifrån analyserna beslutat om att anta ett stort åtgärdspaket. Det görs nu en stor satsning där vi avsätter 85 miljoner kronor i riktade resurser med stort fokus på skolledning där bland annat alla skolor ska få utökade resurser som biträdande rektor. Ett breddat ledarskap på skolorna möjliggör ett aktivare utvecklingsarbete till gagn för både elever och personal. Vidare kommer vi att satsa på elevhälsoteam och specialpedagogiska resurser för att våra elever ska få ännu bättre hjälp med sin utbildning utifrån sina behov och bidra till vidareutbildning av våra lärare.

Utöver detta finns i åtgärden också medel för individuella satsningar på skolor. Vi tar Skolinspektionens kritik på allvar och våra riktigt bra skolor utgör grunden för vår skolverksamhet och därför ska vårt fokus ligga på att samtliga skolor inom tre år ska betraktas som riktigt bra skolor.

Ola Rönnqvist, vd för ThorenGruppen”

  • Vi Lärare kommer ställa frågor till Ola Rönnqvist och Thorengruppen efter styrelsemötet.