Lärarna blev av med sin legitimation – ”Som ett yrkesförbud”

Lärarnas ansvarsnämnd drog tillbaka 14 legitimationer under 2023. Foto: Patrik Svedberg

Under 2023 återkallade Lärarnas ansvarsnämnd 14 legitimationer och delade ut tio varningar.
– En återkallad legitimation är i princip ett yrkesförbud, säger Eva Frånlund Althin, ordförande för Lärarnas ansvarsnämnd (LAN).

Skolinspektionen tar emot anmälningar om lärare och förskollärare som betett sig olämpligt. Hit kommer också uppgifter från domstolar om lärare som begår brott i samband med tjänsten, eller grova brott utanför tjänsten men som påverkar lämplighetsbedömningen.

Det kan handla om grov misshandel, sexualbrott eller barnpornografibrott.

När Skolinspektionen anser att det en lärare bör varnas, eller att legitimationen ska återkallas går ärendet vidare till LAN.

Behandlade 26 ärenden

Under 2023 behandlade Lärarnas ansvarsnämnd totalt 26 ärenden – vilket kan sättas i relation till att 227 000 personer var anställda i förskola och skola under 2022/23.

Det resulterade i tio varningar, 14 återkallade legitimationer, en lärare som två gånger fick avslag på att återfå legitimationen, och ett ärende där LAN avslog Skolinspektionens förslag om varning eller återkallelse.

Fallen berör lärare som begått brott, eller som betett sig olämpligt eller oskickligt.

– Ett typfall är en specifik händelse i skolan som upplevts kränkande av elever, det är olämplighetsfallen. Sedan har vi oskicklighetsfallen där det är svårt för läraren att klara sin yrkesroll och det pedagogiska uppdraget, säger Eva Frånlund Althin, nytillträdd ordförande för LAN och till vardags rådman vid förvaltningsrätten i Uppsala.

De vanligaste brotten är ringa misshandel och sexbrott.

Så jobbar LAN

Eva Frånlund Althin är den enda domaren i nämnden, som utses av utbildningsdepartementet.

LAN består i övrigt av skolfolk, skolchefer, rektorer, lärare och speciallärare.

– Vi får absolut vara skiljaktiga, men min erfarenhet är att vi är samstämmiga i våra bedömningar, säger Eva Frånlund Althin.

De svåraste fallen att bedöma är, enligt henne, oskicklighet i yrkesutövningen.

– En inkallad legitimation innebär i princip ett yrkesförbud. Elevens rätt till god undervisning ska vägas mot lärarens rättssäkerhet, och de intressena står emot varandra, säger Eva Frånlund Althin.

Beslut om disciplinåtgärd, återkallelse av legitimation eller varning, sker utifrån individuella bedömningar.

– Man återkallar en legitimation om vi bedömer att en person är grovt oskicklig eller särskilt olämplig att bedriva undervisning. Då är det extra allvarligt. Sedan kan man varna någon och då använder man oskicklig eller mindre lämplig att bedriva undervisning, det är inte lika starka uttryckssätt. Vid allvarligare fall blir det återkallelse, vid lindrigare fall så blir det varning, säger Eva Frånlund Althin.

Då spelar en varning roll

En varning har ingen juridisk betydelse.

­– Men en varning kan få betydelse längre fram om läraren anmäls på nytt. Då kan LAN antingen välja en ny varning, alternativet blir en återkallelse om man bedömer att den legitimerade inte förstått vad det klandervärda beteendet består i, säger hon.

Varningar kan ändå innebära hinder för framtida karriär.

– Arbetsgivare kontaktar LAN och frågar om personer de överväger att anställa, säger Eva Frånlund Althin.

Lärarna som fick sina legitimationer indragna

 • Läraren har dömts för våldtäkt mot barn och flera andra sexbrott. Brotten har begåtts i tjänsten och offren var elever på skolan. Brotten anses så allvarliga att LAN återkallar legitimationen.
 • En lärare har haft olämplig och omfattande sms-kontakt med en minderårig elev, bland annat med kommentarer om elevens utseende. Läraren har skickat meddelanden till eleven utanför skoltid, och även till andra elever. LAN anser att lärarens beteende är olämpligt och återkallar lärarens legitimation.
 • En förskollärare har dömts för allvarliga sexbrott mot barn i lärarens direkta närhet, bland annat grov våldtäkt. Brotten är så allvarliga att lärarens legitimation återkallas.
 • Läraren har brister i undervisningen och har uppvisat olämpligt och kränkande beteende mot elever. LAN bedömer att läraren, trots insatser från arbetsgivaren, visat sig vara grovt oskicklig och olämplig och återkallar legitimationen.
 • Läraren har under lång tid betett sig olämpligt och har trots insatser från flera arbetsgivare inte ändrat sitt beteende. Bland annat har läraren tvingat in mat i en elevs mun, samt inrättat ett angiverisystem bland eleverna. LAN bedömer att läraren varit grovt oskicklig och särskilt olämplig och återkallar lärarens legitimation.
 • Läraren är dömd i flera instanser för grov kvinnofridskränkning. LAN anser att brottet är så allvarligt att det inte spelar roll att det skett utanför arbetstid, och återkallar lärarens legitimation.
 • Läraren har vid flera tillfällen kränkt elever genom att förolämpa eller skälla ut dem. Läraren har haft ett olämpligt språkbruk.Trots arbetsgivarens tillsägelser har läraren inte ändrat sitt beteende och LAN anser att läraren varit grovt oskicklig och särskilt olämplig och återkallar legitimationen.
 • Läraren är dömd för ofredande och sexuellt ofredande av elever. Brotten anses så allvarliga att LAN återkallar lärarens legitimation.
 • En förskollärare döms till fängelse för våldtäkt mot barn på förskolan där läraren arbetar. Brotten är så allvarliga att LAN återkallar förskollärarens legitimation.
 • Läraren är dömd till fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot en elev. Brottet är så allvarligt att LAN återkallar lärarens legitimation.
 • Läraren har svårt att skapa trygghet och studiero och att bilda goda relationer med elever. Läraren har svårt att bemöta elever med särskilda behov. Läraren har uttalat sig kränkande och olämpligt mot elever. Kollegor har uppgett att läraren varit fysiskt hårdhänt. Läraren har trots insatser från arbetsgivaren inte ändrat sitt beteende. LAN bedömer att läraren varit grovt oskicklig och särskilt olämplig och återkallar legitimationen.
 • Läraren har dömts för grova våldsbrott, bland annat mordförsök. LAN bedömer att brotten är så grova att lärarens lämplighet kan ifrågasättas, och återkallar lärarens legitimation.
 • Läraren har haft olämpliga konversationer med elever på sociala medier och har uttryckt sig grovt och sexuellt kränkande mot elever under arbetstid. Beteendet har upprepats över tid och LAN bedömer läraren vara särskilt olämplig, och återkallar lärarens legitimation.

Lärarna som får en varning av LAN

 • En lärare har hotat en elev i en skolsituation, och dömts för olaga hot av tingsrätten. LAN anser att lärarens lämplighet kan ifrågasättasoch utdelar en varning.
 • En förskollärare har bland annat nypt och klämt elever och slagit dem i huvudet med öppen hand. Arbetsgivaren har stängt av läraren, men har under ett par år inte uppmärksammat läraren på hens olämpliga beteende. Detta väger LAN in när de tilldelar förskolläraren en varning.
 • Läraren har dömts för misshandel av normalgraden av en elev under yrkesutövning. Domstolen bedömer att det inte var fråga om nödvärn. LAN skriver att lärarens lämplighet kan sättas i fråga, och tilldelar läraren en varning.
 • Läraren har använt fysiskt våld mot en elev under en lektion. Händelsen har dokumenterats på film. Handlingen strider mot skollagen och skolans värdegrund. Läraren är mindre lämplig att bedriva undervisning, enligt LAN, och läraren tilldelas en varning.
 • Läraren har vid flera tillfällen talat och agerat på ett olämpligt sätt, så att elever känt sig kränkta. Bland annat har läraren kommenterat elevers utseende och brustit i sin professionella kommunikation. LAN menar att läraren betett sig mindre lämplig, och delar ut en varning.
 • Läraren har dömts för att ha ofredat en elev och för egenmäktigt förfarande. Brottsligheten har skett i samband med undervisningen och LAN bedömer att lärarens lämplighet kan sättas i fråga. Läraren tilldelas en varning.
 • Läraren har haft olämplig kontakt med elever, bland annat under kvällar och helger. Bland annat har läraren kommenterat en elevs utseende, och skickat emoji-hjärtan till en annan. LAN bedömer agerandet som gränslöst och oprofessionellt, men läraren har arbetat aktivt för att ändra sitt beteende och tilldelas en varning i stället för återkallad legitimation.
 • En förskollärare har dömts för ofredande av ett barn på avdelningen. LAN ifrågasätter lärarens lämplighet och delar ut en varning.
 • Läraren är dömd för misshandel av en elev. Händelsen ligger flera år tillbaka i tiden, och läraren har inte upprepat beteendet. LAN bedömer att gärningen är så allvarlig att läraren tilldelas en varning.
 • En lärare har vid flera tillfällen på flera arbetsplatser uttryckt sig kränkande mot elever och vårdnadshavare. LAN skriver att läraren brustit i professionalitet och därför tilldelas en varning.

Lärarnas ansvarsnämnd behandlar också fall med lärare som vill få tillbaka legitimationen, eller som själva ansöker om att få den återkallad.

LÄS ÄVEN:

Så förlorade lärarna sina legitimationer