Expertrådet för läsning: Vi välkomnar det nya förslaget

Expertrådet för läsning sker på initiativ av Sveriges Lärare och Lärarstiftelsen.

Vi kan naturligtvis inte annat än att välkomna förslag nummer sju – att stärka läsundervisningen på lärarutbildningen”, skriver lärarna i Expertrådet för läsning i en replik.

Det är glädjande att vårt initiativ för att stärka läsförmågan får gehör. Ann Boglind och Anna Nordlund lämnar, som svar på våra sex förslag, ett sjunde, nämligen att stärka undervisningen i barn- och ungdomslitteratur och litteraturdidaktik på lärarutbildningarna.

Vi kan naturligtvis inte annat än att välkomna det förslaget, som inte står i någon motsättning till våra, utan snarare understryker behovet av att stärka ungas läsande på bred front.

Det omfattande arbete som ligger framför oss stoppar emellertid inte heller vid sju goda förslag. Vår ambition i rådet har därför varit att peka dels på den breda ambitionsförändring som vi tror måste till, dels på några av ingredienserna i det förändringsarbetet. Vi är väl medvetna om att uppräkningen av sådana ingredienser var långt ifrån fullkomlig i vår artikel och glada över att kunniga kollegor som Ann och Anna bidrar med ett viktigt inspel.

Centralt i utbildningen

Goda läsvanor behöver etableras i tidig ålder. Om lärare ska bli läsande förebilder för barn och ungdomar behöver de vara trovärdiga i sin roll som läsare och därmed väl förtrogna med aktuell barn- och ungdomslitteratur. Det, liksom gedigna litteraturdidaktiska kunskaper, är därför centralt i utbildningen av blivande svensklärare.

När vi efterfrågar större utrymme för meningsfulla läsupplevelser i skolan, det vill säga tid för kritisk, prövande och begrundande läsning och samtal om texterna, ställer vi implicit en hög förväntan på tre nivåer samtidigt: 1) ambitionsnivån på styrning av och resurser till undervisningen i skolan; 2) praktiken i klassrummet; 3) utbildningen (och fortbildningen) av lärare. 

Två saker kännetecknar vår inställning

Därför är vi helt eniga med Boglind och Nordlund. Kvaliteten på svensklärares utbildning är en bärande komponent utan vilket detta företag inte kommer att lyckas. Likaså är tiden på schemat för barnlitteraturen, klassikerna, poesin och dramatiken ovärderlig. Men också läsningens plats i andra ämnen än svenska behöver stärkas. Det betyder att arbete med text som källa till kunskap behöver prioriteras inom utbildningen inte enbart för de blivande svensklärarna.

Vi välkomnar med andra ord förslag nummer sju och ser med tillförsikt fram emot förslag nummer åtta! Två saker kännetecknar vår inställning i detta arbete: dels ett djupt allvar inför vad den rådande situationen med minskad läsförmåga innebär, dels en stark optimism ifråga om att kursen kan ändras och att många duktiga människor är beredda att bidra. 

Jenny Edvardsson, doktorand, Högskolan i Kristianstad

Inger Fridolfsson, speciallärare, Vadstena

Björn Kohlström, gymnasielärare, Jönköping

Ann-Christin Källman, lågstadielärare, Mullsjö

Elisabeth Linnér Fogby, förskollärare, Kalmar

Jessica Mellgren, 1–6-lärare, Haninge

Anna Månsson Nylund, 1–7-lärare, Göteborg

Anna Persson, högstadielärare, Stockholm

Michael Tengberg, professor, Karlstads universitet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

Expertrådets sex förslag

”Förutom bemannade skolbibliotek och god tillgång till läroböcker, vilket vi betraktar som självklarheter, efterfrågar vi”:

  1. Gedigen utbildning i systematisk läs- och skrivinlärning för alla lärare i förskoleklass och skolår 1–3.
  2. Tid för individuell läsning och gemensamma läsaktiviteter varje skoldag.
  3. Större utrymme för meningsfulla läsupplevelser i skolan, det vill säga tid för kritisk, prövande och begrundande läsning och samtal om texterna.
  4. Politiker som i ord och handling demonstrerar att de förstår bildningens betydelse för samhället, demokratin och framtiden.
  5. Ökad förståelse för att den språkliga mognaden grundläggs i hemmen och att föräldrar som läser med sina barn ger dem livets kanske viktigaste gratisbiljett.
  6. Det breda samhällets stöd för att prioritera djup förståelse framför ytlighet och tid till eftertanke framför forcerade ord och handlingar.

LÄS MER: 

”Här är ett sjunde förslag till Expertrådet för att vända lästrenden”

Nu startas nytt läsråd för unga: ”Ser ett akut behov”

Storsatsning på läsning i regeringens nya budget

Läskrisen: 9 av 10 lärare oroas över elevernas brister

Drastiskt ras för läsningen i skolan