Skolinspektionen om betygen: Mycket allvarligt

Det brister i skolors betygssättning, visar Skolinspektionen i en kritisk rapport.
– Det är mycket allvarligt om elever får felaktiga betyg, säger utredaren Amanda Lindqvist.

Enligt Skolinspektionen är problemen ungefär desamma som när myndigheten började med sina granskningar för 15 år sedan, det gäller inte minst den bristande likvärdigheten i betygssättningen. 

Regeln om att resultaten på de nationella proven särskilt ska ­beaktas i samband med betygssättning – som infördes höst­terminen 2018 – tycks inte ha hjälpt.

I rapporten konstateras bland annat:

På flera skolor saknas det förankrade arbetssätt om hur bestämmelsens innebörd ska omsättas i praktik.

Attityden till det nationella provets värde vid betygssättning varierar både mellan och inom skolor.

Det finns lärare som menar att de nationella proven är orimligt svåra och lärare som anser att de är för lätta och av den anledningen bortser från resultatet vid betygssättning.

Några har uppfattningen att resultatet på nationella prov enbart kan höja betyg.

Rektorer låter olegitimerade lärare sätta betyg ensamma.

Betyg sätts av annan lärare än den som har planerat och genomfört undervisningen.

Elever har fått betyg utan att ha fått undervisning i kursens eller ämnets samtliga delar.

Det finns skolor som inte följer lagstiftningen kring betygssättning vilket är både rättsosäkert och allvarligt.

– För att stärka en likvärdig betygssättning behöver huvud­män och rektorer analysera betygs­sättningen ur ett likvärdighetsperspektiv, leta mönster och ifrågasätta avvikelser mellan betyg och nationella prov. Tyvärr tar många inte det ansvaret, säger utredaren Amanda Lindqvist.