Riksdagens talman: ”Vi har tagit demokratin för givet för länge”

Talmannen Andreas Norlén och barn med röstlapp
Foto: Bildbyrån, Adobe Stock

”Skolvalet och samtal om vad demokrati är, är viktigt oavsett hur eleverna sedan väljer att använda sin rösträtt”, säger Andreas Norlén.

EU-skolvalet har fått 200 000 elever att engagera sig politiskt och rösta i skolvalet.
– Det är glädjande, säger riksdagens talman, Andreas Norlén.
– Demokratin kan inte tas för given i vår värld idag.

Vad är egentligen demokrati?

– Definitionsmässigt är demokrati folkmakt och det är det som kommer till uttryck i regeringsformens portalparagraf, att all offentlig makt i Sverige utgår från folket där riksdagen är folkets främsta företrädare.

– Demokrati är mycket mer än fria och rättvisa val. Det handlar också om att en fullvärdig demokrati måste vara en rättsstat med skydd för medborgerliga fri- och rättigheter yttrandefrihet och religionsfrihet.

– Vi måste ha en fri akademi och ett livskraftigt civilsamhälle för att kunna säga att vi har en fullvärdig demokrati.

– Det är viktigt att belysa demokratins hela bredd när man diskuterar frågor om demokrati. 

Är den hotad?

– Jag tycker att den svenska demokratin står stark. I alla internationella jämförelser så kommer Sverige väldigt högt upp när man jämför hur olika länder uppfyller olika demokratiska kriterier. 

– Däremot finns det förstås hot mot demokratin i Sverige i form av våldsbejakande extremistgrupper som avskyr vår demokrati och som bekämpar den, ibland med våld. Vi ser att det finns utmaningar för vår demokrati, till exempel att vi ser ett lägre valdeltagande i socialt utsatta områden än i riket som helhet. 

– Vi ser att det över tid är färre människor som engagerar sig i politiska partier. Det är såklart utmaningar för vår demokrati som vi behöver ta tag i. 

– Blickar man ut i världen så är det uppenbart att demokratin är hotad på många håll. Det är färre människor nu som lever i fullvärdiga demokratier nu än det var för bara tio år sedan. Och vi ser att demokratin försvagas i olika länder, vi ser att demokratin rullats tillbaka på flera håll i världen. Vi ser en auktoritär stat, Ryssland, som bedriver ett storskaligt krig mot den europiska demokratin Ukraina för att underkuva den.

– Det är klart att här visar att demokrati verkligen inte kan tas för given i vår värld idag.

”Viktigt se trender internationellt”

Intresset för EU-skolvalet har ökat. Varför?

– Det vågar jag inte ha någon uppfattning om. Jag kan bara konstatera att om det är som du säger så är det glädjande. Jag tycker att det är viktigt att fler människor engagerar sig även i valet till europaparlamentet och jag tror att skolvalet är en viktig del för att uppmärksamma våra unga på hur demokratin fungerar och lyfta fram betydelsen av demokrati och demokratiska val i den politiska debatten. 

Många hävdar att demokratin är hotad om just deras parti inte kommer till makten. Det låter orimligt?

– Ja, som talman ska man inte recensera den politiska debatten och… Jag tänker att om man zoomar ut så brukar jag i alla fall säga att vi kanske har tagit demokratin för given för länge i vårt land. Det är viktigt att se de trender som finns internationellt där vi ser att demokratin försvagas och undergrävs på olika håll och jag tänker att vi behöver vara rädda om vår demokrati i Sverige och lyfta fram den, diskuterar den och se att det är det bästa styrelseskick som finns i världen. Inte minst att det blir en viktig diskussion i skolan.

Är AI, sociala medier och algoritmer ett hot eller en möjlighet?

– Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi är medvetna om de risker som finns med tekniken och att skolan arbetar hårt med att lära unga människor källkritik och de faror som finns liksom vikten av att skapa sig en allsidig bild, vikten av att ifrågasätta olika inlägg innan man delar dem vidare i sociala medier och så.

– Vi människor har genom historien alltid ställts inför olika teknikskiften och det har alltid funnits farhågor på olika sätt för vad den nya tekniken ska medföra men i det långa loppet kan vi väl konstatera att vi lärt oss att bemästra tekniken så här långt. Jag tror att vi har goda förutsättningar att göra det med AI och sociala medier. Men det är inget som kommer av sig själv utan att vi är medvetna om riskerna och gör kloka val och utformar klok politik som skapar ramar för tekniken. 

”Får inte drabbas av rädsla”

– Diskussionen är viktig att föra och att man ser riskerna men även möjligheterna. Både sociala medier och AI ger rätt använt fördelar. Vi får inte drabbas av sådan rädsla för den nya tekniken att vi stänger dörren eller bromsar den. Det visar väl historien att när ny teknik kan man inte stoppa tillbaka när den väl utvecklats.

– Varje ny generation måste göra demokratin till sin och det är därför jag tycker att det är viktigt att vi på olika sätt har den här diskussionen levande i skolan för att kunna värna och utveckla vår demokrati.

Resultatet i skolval är sällan lika nyanserat som i riskdagsval, vad beror det på? 

– Hmm, utfallet i skolvalet och skälet till det tror jag att jag dina läsare är bättre på att analysera än vad jag är. Men jag skulle säga att skolvalet och samtal om vad demokrati är är viktigt oavsett hur eleverna sedan väljer att använda sin rösträtt. Det vore väldigt konstigt om skolvalet bara hade ett värde om det helt speglade utfallet i riksdagsvalet. 

– Poängen med skolvalet är ju att eleverna ska få göra sin röst hörd och bilda sin uppfattning om vad de olika politiska alternativen och lägga sin röst där de tycker att den hör hemma. Lärare och andra vuxna ska akta sig för att recensera eleverna och deras val.

”Rösta ett grundläggande krav”

I socialt ansträngda områden är valdeltagandet lägre och lärare vittnar om att elevernas intresse följer samma mönster. Vad ska man gör åt det?

– Det man kan göra är att prata om det, lyfta fram det och förklara betydelsen av demokrati, vad det handlar om, varför demokrati är viktigt och ett bättre styrelseskick än alla andra tänkbara alternativ och att demokrati ger var och en av oss mycket stor frihet men att den bygger på att vi var och en tar ansvar för den. Ett enkelt sätt är att engagera sig i val och att rösta. Det är det grundläggande krav jag tänker att man kan ställa i ett demokratiskt land.

– Skolvalet handlar ju om att lära sig om demokrati och om hur val går till.

Har demokratier startat krig med varandra?

– Nej, inte vad jag kan komma ihåg och det är en bra illustration till varför demokratier är bättre än alla andra styrelseformer. Demokratier måste stå till svars för sina medborgare för hur man använder statens resurser eller sätter människors liv på spel. Ansvarsutkrävandet och transparensen är grundläggande i en demokrati och det tror jag verkar starkt krigsavhållande.

– Andra saker som är värda att framhålla är att demokrati både är moraliskt överlägsen, ger bättre resultat och ger bättre resultat. Den ger större lycka och större välstånd eftersom den släpper fram människor kreativitet och motverkar korruption.

Hur går det i skolvalet?

– Jag hoppas att det blir ett högt valdeltagande och att eleverna tänker igenom sina val och gör ett medvetet ställningstagande till de olika alternativen som finns.

Prioritera undervisning om demokrati

Vad kan skolorna göra bättre?

– Det är viktigt att man prioriterar undervisning om demokrati högt. Både hur demokrati faktiskt fungerar men också idéerna bakom demokrati så att man förstår vad som krävs för att vara en aktiv deltagare i ett demokratiskt samhälle.

– Det är viktigt att man jobbar aktivt med den undervisningen för att grundlägga en förståelse för demokrati.

Hur ökar man intresset för valet i utsatta områden? 

– Det är viktigt att de politiska partierna är lyhörda och aktiva för människor som bor i alla delar av vårt land och det finns möjligheter för kandidater även för socialt utsatt områden att få plats på partiernas valsedlar. 

 

LÄS MER:

Är demokratin hotad? Så olika tycker lärarna

Pisachefen: Skärmar orsak till svenska kunskapsraset

Wiman: Att undervisa blir verkligen aldrig tråkigt