Academedia: Så får vi rätt personer att bli lärare och stanna i yrket

Företrädarna för Academedia framhåller fem punkter för att göra läraryrket attraktivt igen.

”Bilden av läraryrket målas i allt mörkare nyanser. Politiker, lärosäten och skolhuvudmän behöver gemensamt ta sig an utmaningarna för att göra läraryrket mer attraktivt”, skriver företrädare för skolkoncernen Academedia.

Att utbilda skickliga och engagerade lärare, och få dem att stanna i yrket, är helt avgörande för att framtidssäkra kvaliteten i svensk skola. För att lyckas med det krävs en rad åtgärder. Vi behöver höja kraven på lärarutbildningen, kvalitetssäkra den forskning som bedrivs inom skolan, erbjuda träffsäker fortbildning genom hela yrkeslivet och renodla lärarrollen.

Skoldebatten har länge handlat om hur vi ska få fler att vilja bli lärare, samtidigt som bilden av läraryrket målas i allt mörkare nyanser. Det har sannolikt lett till att många potentiellt skickliga lärare valt andra yrkesbanor. 

De viktiga punkterna

Man ska naturligtvis inte blunda för problem, läraryrket är tufft och i många kommuner prioriteras skolan alltför lågt. Men för att öka läraryrkets attraktivitet, och säkra tillgången till skickliga lärare i framtiden, behöver vi göra flera åtgärder parallellt.

Vi har identifierat ett antal områden som vi ser som särskilt viktiga. 

  • Färre platser på lärarutbildningen

Ensidigt fokus på lärarbrist har resulterat i att lösningen definierats i form av kvantitet snarare än kvalitet. Vi behöver begränsa antalet platser på lärarutbildningarna för att höja antagningsribban och öka kvaliteten på utbildningen. En alltför generös antagning har lett till låg examensfrekvens och att många lärarstudenter kommer in på sitt andra- eller tredjehandsval. Att begränsa platserna är en viktig kvalitetshöjande åtgärd.

  • Höj kvaliteten på lärarutbildningen

Färre platser på lärarutbildningen behöver kombineras med kvalitetssatsningar. Lärarstudenter förbereds inte tillräckligt väl inför de praktiska och pedagogiska utmaningar de ställs inför i arbetslivet. Det är också skälet till att vi på AcadeMedia nu lanserar ett introduktionsprogram för alla nyutexaminerade lärare. Vi måste överbrygga gapet mellan teori och praktik. 

  • Minska forskningsglappet

Det finns ett glapp mellan skolors faktiska behov och den forskning som bedrivs vid lärosäten. Det gör det svårt att implementera forskningsresultat i det dagliga arbetet. Vi behöver stärka verksamheter som främjar praktiknära forskning i Sverige, som möjliggör utforskande arbete med fokus på elevernas lärande, där lärare är med och definierar frågeställningarna. Vi behöver också i högre utsträckning dra nytta av modern teknik och använda datadriven forskning för att förbättra utbildning och undervisning.

  • Värdesätt livslångt lärande

I läraryrket är inte ständig utveckling lika självklart som i många andra yrken. Kanske beror det på att mycket av den fortbildning som erbjuds inte är tillräckligt träffsäker och inte möter de behov som lärare upplever. Vi måste säkerställa att lärare har tillgång till gedigen kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Här kan Skolverkets förslag till nationellt professionsprogram bli en god satsning framåt.

  • Fokusera på kärnuppdraget

Många lärare upplever hög arbetsbelastning och att mycket administration och irrelevanta uppföljningar stjäl tid från kärnuppdraget. Vi behöver göra mer för att underlätta administrativa processer för lärare, och ge mer stöd till rektorer så att de i sin tur kan skapa bättre förutsättningar för lärare att fokusera på undervisning och elevernas lärande. Här har alla som jobbar med skola en hemläxa att göra.

Mer fokus på kvalitet

Politiker, lärosäten och skolhuvudmän behöver gemensamt ta sig an dessa utmaningar för att göra läraryrket mer attraktivt och säkerställa att vi som land utbildar rätt personer till yrket.

Det finns ingen mirakellösning, men utgångspunkten måste vara mer fokus på kvalitet i stället för kvantitet i alla led – från lärarutbildningen och lärarrollens utformning till skolforskning och tillgång till relevant fortbildning. 

Det är bara så vi kan bygga en svensk skola för framtiden.

Lise-Lotte Oldmark, HR-direktör, AcadeMedia samt representanter från AcadeMedias gymnasieskolors lärarråd 23/24:

Gordana Stevic, lärare i engelska och spanska, ProCivitas Gymnasium

Nils Ödéhn, lärare i matematik och psykologi samt lektor i psykologi, Klara Gymnasium

Per Raneskog, lärare i samhällskunskap, geografi och sociologi, Donnergymnasiet

Poya Miradora, lärare i psykologi, ProCivitas Gymnasium

Sophie Zail, lärare i psykologi och svenska, Drottning Blankas Gymnasieskola

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.