Uppmaningen om du utsatts för hot och våld: Anmäl direkt

Erik Ekström är ombudsman på Sveriges Lärare och uppmanar den som utsatts för hot eller våld att genast rapportera och anmäla.

Hot eller våld mot lärare och annan personal ska dokumenteras och utredas.
– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att detta sker i samråd med skyddsombud och den drabbade, säger Erik Ekström som är ombudsman på Sveriges Lärare.

Arbetsgivaren är ansvarig för att medarbetarna har en säker arbetsmiljö och ska se till att risker förebyggs. På varje skola ska det finnas rutiner för vad som ska göras om exempelvis en lärare utsatts för hot eller våld.

– Om du utsätts för hot eller våld i anslutning till jobbet bör du omedelbart kontakta din chef. Du bör också informera skyddsombudet som kan vara med vid möten med chefen, säger Erik Ekström.

Den som blivit skadad eller mår dåligt efter en händelse bör ta kontakt med vården.

– Gäller det en kollega bör man tillkalla hjälp, men också se till att chefen informeras om vad som har hänt och även finnas där för kollegan.

Har rätt till krisstöd

Den som utsatts för hot eller våld i samband med jobbet har rätt till krisstöd eller liknande av sin arbetsgivare.

– Det är vanligt att man får stödet via företagshälsovården. Arbetsgivaren – rektor – ska följa upp hur den drabbades arbetssituation ser ut och undersöka om det finns behov av anpassningar.

– Arbetsgivaren ska också, efter en analys av vad som har hänt, förbygga att det inte händer igen.

Bör man polisanmäla?

– Alla har rätt att göra en polisanmälan. Jag tycker att man ska överväga att göra en sådan om inte arbetsgivaren gör det. Om det är barn inblandat bör man även överväga en orosanmälan till socialtjänsten.

Viktigt att dokumentera

Det är viktigt att eventuella skador undersöks och dokumenteras.

– Efter en tid kan det vara svårt att exakt komma ihåg händelseförloppet. Det är därför bra att så nära det inträffade som möjligt skriva ner vad som hände, vilka som var närvarande och fotografera eventuella skador, märken eller liknande.

– Det är också bra om andra som var närvarande dokumenterar. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla olycksfall till Försäkringskassan. I allvarliga fall ska både tillbud och olycksfall anmälas till Arbetsmiljöverket.

Gäller även psykiskt mående

Ett olycksfall eller arbetsolycka handlar inte bara om fysiska skador. Det kan också vara att den drabbade mår psykiskt dåligt.

– Det är viktigt att anmäla händelsen till Afa försäkringar för att eventuellt få ersättning för inkomstbortfall eller andra kostnader samt för sveda och värk. Det är du själv som måste anmäla, säger Erik Ekström.