”Skolverkets styrning gör undervisningen lidande”

Dags för Skolverket och skolorna att bryta sin destruktiva relation, skriver läraren Joel Carlsson.

Skolverkets roll i den svenska skolan har länge varit omdebatterad. Kritiker menar att myndigheten har för stor makt och att den politiska styrningen av skolan har lett till en osund relation mellan Skolverket och skolorna. Lärare Joel Carlsson vill belysa de problem som uppstår när politiseringen av skolan sker på bekostnad av effektiv undervisning.

Skolverkets ekonomiska makt skapar en osund relation till de skolor som finns i de utsatta områdena. De flesta skolor vill gå i takt med myndigheten, vilket gör dem mottagliga för myndighetens styrning. Detta kan leda till en situation där skolorna fokuserar på att uppfylla Skolverkets krav och mål, snarare än att fokusera på vad som är bäst för eleverna.

Vi behöver en skola som styrs av pedagogiska principer – inte politisk agenda

Politiseringen av skolan har förvärrat problemet. Skolverkets styrning styrs av den politiska agenda, vilket innebär att skolan ofta blir ett verktyg för politiska utspel. Detta kan leda till att pedagogiska frågor hamnar i bakgrunden och att fokus istället läggs på att implementera politiska reformer.

”Varje regering ändrar läroplanen”

Ett exempel på detta är den ständiga läroplanerevideringen. Varje gång en ny regering tillträder vill de sätta sin prägel på skolan, vilket ofta resulterar i en revidering av läroplanen. Detta skapar en oro i skolan och gör det svårt för lärare att planera sin undervisning på lång sikt.

Joel Carlsson

Denna osunda relation mellan Skolverket och skolorna leder till en ineffektiv och splittrad skola. Skolorna tvingas lägga tid och resurser på att anpassa sig till Skolverkets krav och politiska reformer, istället för att fokusera på elevernas behov. Ett knapptryck från en tjänsteperson på myndigheten, kan i slutändan medföra flera timmars extra administrativt arbete.

”Dags bryta den osunda relationen”

Det är dags att bryta den osunda relationen mellan Skolverket och skolorna. Vi behöver en skola som styrs av pedagogiska principer och inte av politiska agendor. Vi behöver en skola där lärare ges frihet och ansvar att bedriva en effektiv undervisning baserat på elevernas behov.

Detta kräver en förändring av Skolverkets roll. Myndigheten bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina tjänstemän.

Vi behöver också en bred diskussion om politiseringen av skolan. Vi måste fråga oss om det är rimligt att skolan ska vara ett verktyg för politiska utspel. Vi måste hitta en lösning där pedagogiska frågor prioriteras och där politiken inte styr över undervisningen.

Det är dags att sätta eleverna i centrum. Vi behöver en skola som fokuserar på att ge alla elever den bästa möjliga utbildningen, oavsett bakgrund eller politiska preferenser.

Skolsystemet är till för eleverna, inte för Riksdagens politiker, ministrar eller tjänstepersoner på Skolverket.

Joel Carlsson, lärare på Bergsjöskolan, Göteborg

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

LÄS ÄVEN: 

Så vill skolministern ändra läroplanerna

LYSSNA:

Skolprofilerna om nya läroplanerna