Forskaren: Så kan vi skapa ett rättvist lönesamtal för lärare

Elina Larsson är hem- och konsumentkunskapslärare och forskare på Stockholms universitet.

Lönekriterier och lönesamtal som grundas i pedagogiska kompetenser är inte bara viktiga för att belöna lärarnas arbetsinsatser rättvist, utan de har också en djupgående inverkan på läraryrkets attraktivitet, lärarnas yrkesidentitet och utbildningskvaliteten.
Detta är en komplex fråga som påverkar både enskilda lärare och hela samhället, skriver Elina Larsson, forskare och lärare.

Under åren som lärare och pedagog inom olika arbetsområden har jag fått omfattande erfarenheter kring lönesamtal, samt kunnat lyssna på åtskilliga sätt att reflektera över lärarens kompetensområden och lönekriterier.

Under de senaste åren har det skett en förändring i sättet som man reflekterar kring för att belöna lärarens arbetsinsatser. I vissa fall har elevresultaten fått en avsevärd betydelse, ibland synlighet i social media, och så som det verkar bli allt mer vanligt, att bedöma allt annat än lärarkompetenser. Detta kan handla exempelvis om lärarens pålitlighet som person, eller tolerans mot organisationsförändringar och brister inom arbetsplatsens ramfaktorer.

Ökar status och engagemang

Varför är det viktigt att lönekriterier har en tydlig koppling till olika lärarkompetenser?

Jag har forskat om lärararbetets vardagliga ramfaktorer under tre års tid och en av slutsatserna är att läraryrket kräver väldigt många kompetensområden, som ofta är osynliga och delvis därför inte uppskattade och belönade. Det är självklart att lärarens yrkesidentitet påverkas av hur samhället värderar och belönar yrket.

Om läraren får bra lön för sitt arbete, ökar det yrkets status och bidrar till att lärare upplever stolthet och engagemang i sitt arbete. Detta ökar även yrkets status i hela samhället, för om läraryrket erbjuder konkurrenskraftiga löner i förhållande till utbildningskraven och arbetsbelastningen, kommer fler kompetenta personer att vara benägna att välja läraryrket. Detta är avgörande för att säkerställa att det finns tillräckligt med högkvalificerade lärare för att utbilda nästa generation.

Gynnsamt för arbetsmiljön

Även om lönen inte är den viktigaste motivationen bakom bra arbetsinsatser, spelar rättvis lön en central roll för prestationen och kompetensutvecklingen. När lärare känner sig värderade och belönade för sitt arbete, är de mer benägna att investera tid och ansträngning i att förbättra sin undervisning, delta i kompetensutveckling och samarbeta med kollegor. Samtidigt som tydliga mål och belöningssystem i form av kompetensbaserade lönekriterier får lärare känna sig motiverade att kontinuerligt utveckla sig som pedagoger, prova nya metoder och lära nya pedagogiska verktyg. Allt detta gynnar även elevernas inlärning och utveckling, samt leder till en högre utbildningskvalitet.

Det är gynnsamt för arbetsmiljön om lärare är nöjda med sin löneutveckling. Om lärare inte är nöjda med sina löner eller känner att deras insatser inte erkänns, leder det ofta till hög personalomsättning och brist på kontinuitet i undervisningen.

Stabila, nöjda och motiverade lärare är viktiga för elevernas och hela skolsystemets framgång. Tydliga och rättvisa lönekriterier säkerställer även att lärare som har likvärdig utbildning, erfarenhet och kompetens får en rättvis ersättning för sitt arbete.

Detta bidrar till att skapa en rättvis arbetsmiljö och främjar samhällets förtroende för utbildningssystemet. Tydliga kompetensbaserade lönekriterier skapar transparens i hur lärarlöner fastställs, vilket kan minska misstankar om godtycklighet. Detta bygger förtroende inom utbildningssystemet och samhället i stort.

Betydelsefullt för motivation

Läraryrket är ett av samhällets mest betydelsefulla och komplexa yrken och därför är det viktigt att synliggöra dess breda kompetenskrav: vi formar, utbildar och förbereder nästa generation med kunskaper, färdigheter och värden som krävs för att vara produktiva medlemmar i samhället.

Det är betydelsefullt för lärarens arbetsmotivation och utbildningskvaliteten att lärararbetet belönas på ett korrekt sätt och att kriterierna för lönen grundas i de pedagogiska kompetenserna – det som är arbetets själ och som vi är professionella i.

Elina Larsson, forskare och lärare

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.

Lärarens kompetensbaserade lönekriterier

LÄS MER:

Unika siffror: Lönesveket mot äldre och lojala

Maria, 62, tjänar sämre än sina nyexade kollegor

Hannah, 31, höjde sin lön med 7 000 kr

Facket om att erfarenhet inte lönar sig: ”Förödande”

Experten: Tänk på det här inför ditt lönesamtal

Lärarnas löner under snittet: ”Har inte satsat”