Efter dokumentären – nu granskas Solvik

Solvikskolan ska utreda sig själva – och Skolinspektionen överväger en granskning.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Solvikskolan tillsätter en utredning efter SVT-dokumentären ”De utvalda barnen” – skolchefen kan inte garantera att gamla antroposofiska tankar om karma har vädrats ut.
Hos Skolinspektionen pågår precis nu en diskussion om granskning.

LÄSTIPS: Skolan som inte lärde elverna läsa och räkna

I SVT:s dokumentär om Solvikskolan framkommer det att lärare kränkt elever som en del av ett antroposofiskt synsätt – det handlar både om mobbning och fysiskt våld.

Genom dokumentärskaparen Jasper Lakes arbete har ledningen för skolan känt till kränkningarna sedan 2019, men först nu tillsätter Solvik en egen utredning.

Blir det en extern utredning?

– Vi håller på att organisera detta. Det är ännu inte klart ännu vem som ska göra den och exakt hur den ska gå till, svarar skolchefen Peter Friemann.

LÄSTIPS Skolchefen: Tron på karma kan finnas kvar

Hos Skolinspektionen pågår just nu en diskussion om Solvik ska granskas.

– Vi har tagit emot uppgifter, i det här fallet från media, och det pågår en bedömning, säger avdelningschef Andreas Gydingsgård, Skolinspektionen.

Exakt när beslut fattas kan han inte svara på, inte heller om det kommer att bli fråga om en större granskning av Waldorfskolorna, med tanke på bland annat att svensk skola ska grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Skolchefen vid Solvikskolan går med på en intervju med Läraren.se på villkoret att den sker skriftligt. Han säger att uppgifterna i ”De utvalda barnen” är riktiga – men att skolan gått vidare.

Solviks skolchef, Peter Friemann. Foto: SVT

– Skolan har genomfört en utökad satsning för att systematiskt säkra och stärka rutinerna kring skolans arbete mot kränkningar och diskriminering, samt för att förstärka elevernas inflytande på sin undervisning och skolmiljö, skriver Peter Friemann, till Läraren.se.

LÄSTIPS: Waldorfeleven vittnar om misshandel

Så säger Waldorf-ledningen om Solviks framtid

Waldorffederationen, som samlar skolorna, vill vänta med att avgöra om förtroendet för Solvikskolan ska fortlöpa.

Ordföranden Maria Norberg svarar även hon skriftligt.

– Vi gör ingen granskning av skolor i samband med att de söker medlemskap. Men övergreppen och kunskapsföraktet som skildras i dokumentären kunde fortgå och odlas i Waldorfpedagogikens namn. Därför inleder vi nu ett arbete med att ta fram en gemensam värdegrund för Waldorffederationens medlemsskolor.

LÄSTIPS: Så ska skolan bygga på vetenskap

– Alla som vill vara medlemmar i federationen kommer att behöva bekräfta att de lever upp till den. Vi förutsätter också att Skolinspektionen genomför en särskild granskning av hur Solvikskolan fungerar i dag, en granskning som skolans ledning själva har välkomnat, säger Maria Norberg.

Solvikskolan lämnade federationen under 1990-talet, för att återansluta sig hösten 2020.

Orsaken till att skolan lämnade intresseföreningen är oklar:

– Jag har letat i gamla protokoll från 1990-talet men inte hittat något som besvarar din fråga, säger Maria Norberg.

Och varför ansåg ni att den kunde vara medlem igen?

– Solvikskolan har uttryck en vilja att arbeta med Waldorfpedagogik. Vi kände inte till de missförhållanden som skildras i dokumentären, skriver hon.

Maria Norberg vill heller inte utveckla federationens förhållningssätt till antroposofi och andevärld i dagsläget i någon reguljär intervju, utan hänvisar till att Waldorffederationen kommer med ett uttalande.

Men på frågan om trossystem i Waldorf-skolan och om hur federationen ser på det som kommit fram i dokumentärenm svarar hon:

– Helt kort vill jag ändå säga att Waldorfskolan är icke-konfessionell. Trossystem har inget i skolan att göra. Waldorfskolan vilar på svensk skollag. 

Solvik: Följer läroplanen

Idag följer Solvikskolan, enligt skolchef, Peter Friemann läroplanen från 2011, och eleverna får numera både spela piano och måla med svarta kritor (tolkades på Solvik som förbjudet inom antroposofin).

Hur kunde ledningen inte veta att det förekom aga och att vissa barn premierades?

– Under den tidsperiod som skildras i Lakes film (1986-2010) var jag själv dels inte ännu född, och dels ett barn, och kan därför inte svara på vad skolans dåvarande ledning kände till. Fram till 2011 hade de skolor som hade tillstånd att bedriva skolverksamhet som Waldorfskola oftast ingen rektor. Ledningsfunktionen sköttes antingen av en av kollegiet utsedd mandatgrupp eller av skolans hela kollegium gemensamt, skriver Friemann.

Finns uppdelningen av elever i fyra personlighetstyper kvar?

– Uppdelning av elever i personlighetstyper används inte i Solvikskolan idag. Skolan arbetar inkluderande utifrån de styrdokument som gäller för skolan. I skolans styrdokument ingår ingen uppdelning av elever utifrån några typer, skriver Friemann.

Dokumentären skildrar också ett hur eleverna får iscensätta en kamp mellan ljusa och mörka krafter, bland annat i ett live-artat arrangemang som kallas Drakleken.

”Samma styrdokument på Solvik”

Kan du beskriva det pedagogiska syftet med drakleken?

– I Waldorfskolan firas olika årstider med olika sorters fester. Drakleken är en mycket uppskattad årstidsfest som eleverna deltar i med stor entusiasm. Det pedagogiska och sociala värdet av den består i att eleverna får delta gemensamt i en åldersintegrerad aktivitet. Under drakleken träffas hela skolan på morgonen i ett demokratiskt möte där alla, stora som små, får komma till tals och framföra synpunkter och önskemål om hur leken skall utformas. På så sätt övas samarbete, kommunikation och gemensam problemlösning. Vidare har drakleken naturligtvis även idrottsliga inslag, säger Peter Friemann.

Hur pratar ni om andevärlden i undervisningen?

– Vi arbetar utifrån samma läroplan som alla andra skolor, Lgr11. Vi använder även Waldorfkursplanen som ett komplement till Lgr 11. Waldorfkursplanen innehåller inga anvisningar om att det skall undervisas om någon andevärld.

Tror ni i skolledning eller lärarna på en kamp mellan gott och ont?

– Huvudman, skolchef, skolledning och Solvikskolans kollegium tror på ett ständigt pågående förbättringsarbete för att säkerställa en trygg och bra skolgång för alla elever enligt gällande styrdokument.

Hur förhåller ni er till Steiners idéer om sen lässtart idag? Hur tänker du kring det, givet att svensk skola ska basera sig på vetenskap och beprövad erfarenhet?

– Skolan arbetar enligt gällande styrdokument och därmed även med tidiga upptäckter och åtgärder, kartläggningar enligt läsa-skriva-räkna-garantin och läsinlärning enligt Waldorfpedagogikens läsinlärningsmetod som tar avstamp dels i den analytiska metod som går från helhet till delarna och tillhörande syntetiska metod som går från delarna till helheten.

Varför beskriver skolan sig inte som en konfessionell skola?

– Skolan är inte en konfessionell skola och följer i alla avseenden skollagen och andra tillämpliga styrdokument för skolans verksamhet.

Samarbetet med dåvarande skolöverhuvudet Pär Ahlbom har upphört efter dokumentären, säger Peter Friemann.

Om Pär Ahlbom vistas nära skolan, hur kan ni konkret garantera att hans idéer inte fortsätter att finnas där? 

– Idéer sprider sig inte på grund av att någon bor nära en skola. Ahlboms “idéer” finns i undervisningen i alla waldorfskolor i Sverige i form av en del av de notblad och den musik som övas och även framförs i skolorna. Detta då Pär Ahlbom är en världskänd musikkompositör, vars verk framförs av enskilda och körer över hela världen. Ahlbom är 88 år och deltar inte i skolans arbete. Han ombeds heller inte att göra det, svarar han.

Läraren.se har sökt Pär Ahlbom.

LÄS ÄVEN

Därför får Waldorfskolorna inte komma undan igen

Tidigare waldorflärare: ”Otroligt låg autismkompetens”