Facket: Det som pågår i kommunerna är ett lagbrott

Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand rasar över att huvudmän inte lever upp till kraven.

Lärarbrist i kombination med bristande likvärdighet ökar risken för hot och våld i skolan.
– Många lärare befinner sig i en både ohållbar och destruktiv arbetssituation, säger Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: Granskning: Varje timme hotas en lärare av elever

Hon betonar att det ytterst är ett politiskt ansvar att se till att såväl arbetsmiljölagen som skollagen följs.

– Tyvärr brister ansvarstagandet på många håll. På systemnivå behöver man i första hand säkra en likvärdig finansiering så att varje enskild skola kan anpassa organisationen utifrån de behov som finns och genomföra de åtgärder som behövs. Det är ofta inte fallet i dag.

Vilka åtgärder behövs?

– Den analysen bör göras lokalt. Men det kan till exempel vara två­lärarsystem, mindre grupper, halvklasser, särskilda undervisningsgrupper, förstärkt elevhälsa eller extra personal som stöttar enskilda elever i vissa sociala situationer. Det finns en palett av åtgärder som kan sättas in.

Lever inte upp till kraven

Enligt Arbetsmiljöverket lever många av skolans huvudmän inte upp till arbetsmiljölagens krav när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Det brister bland annat när det gäller säkerhetsrutiner, vilket ökar risken för att det ska inträffa något allvarligt, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Det som pågår är i grund och botten ett lagbrott. Alla huvudmän ska se till att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på deras skolor och att elever får det stöd som de behöver.

”Fullständigt oacceptabelt”

Under många år har lärare och annan skolpersonal återkommande larmat, både internt och publikt, om såväl ekonomisk som personell resursbrist.

– Många lärare befinner sig i en både ohållbar och destruktiv arbetssituation, ett förhållande som dessutom ofta negligeras när det lyfts fram. Trots att man berättar om stigande och växande behov av åtgärder för att förebygga hot och våld händer inget, säger Johanna Jaara Åstrand.

I en del fall är det inte eleverna utan deras föräldrar som står för hoten.

– Ja, och det är fullständigt oacceptabelt. Från skolans sida är det viktigt att markera vad som är lärarnas uppdrag och vad som är ett föräldraansvar. Tyvärr finns det exempel på att rektorer tvingats förbjuda vårdnadshavare att kontakta enskilda lärare.

”Marknadsskolan behöver fasas ut”

Varför har det blivit så här?

– Jag tror att det dels är ett uttryck för en samhällsutveckling där det är lättare att lägga skulden hos någon annan än fundera över vad man själv kan göra, dels att skolan har blivit en marknad. Föräldrar har fått en kundrelation till skolan.

Är det några regler som behöver ändras?

– Förutom att hela marknadsskolan behöver fasas ut, behöver regelverket kring lärarnas befogenheter ses över. Det finns glapp och otydligheter i regelverken.

– Ett område som till exempel behöver förtydligas är tillsynsansvaret. Samtidigt som en lärare, som en disciplinåtgärd, kan behöva avvisa en elev från klassrummet kvarstår lärarens tillsynsansvar över samma elev.

Forskare ska hitta sätt att motverka hot och våld

Tänk på det här om du utsätts för våld på jobbet

Fackets larm kan ha blivit en vändning för problemskolan