Brott mot skolplikten kan kosta familjen 24 000 kr

En Växjöfamilj riskerar böter efter en långresa – som skolan avslagit. Foto: Adobe Stock.

Växjö kommun ansöker hos förvaltningsrätten om att få bötfälla två föräldrar som trots ett nej tog med barnen på långresa.
Föräldrarna riskerar 24 000 kronor i böter.

Hösten 2023 ansökte föräldrarna om en längre tids ledighet för sina barn.

Totalt rörde det sig om 24 dagar. Skolan godkände sex dagars frånvaro men ändå valde föräldrarna att ge sig av på långresa.

Nu har kommunen lämnat in ansökan till förvaltningsrätten om att få ta ut vite på 24 000 kronor för de dagar eleverna inte var i skolan, för brott mot skolplikten. Det rapporterar P4 Kronoberg.

Brott mot skolplikten

Ett liknande ärende ligger på förvaltningsrätten i Solnas bord. I slutet av 2023 ansökte kommunen om böter för två föräldrar som rest till Thailand för att arbeta, och placerade barnen i Svenska skolan Thailand.

LÄS ÄVEN: Reste med barnen till Thailand – riskerar 50 000 i böter

Den är inte godkänd av Skolverket, och kommunen menar att föräldrarna brutit mot barnens skolplikt eftersom de rest trots att skolan avslagit deras begäran.

Solna ansöker hos förvaltningsrätten om att få bötfälla föräldraparet med 50 000 kronor.

Riksrevisionen: lagen är otydlig

I en granskning 2019 slog Riksrevisionen fast att lagstiftningen om skolplikt är otydlig, och tolkas olika.

Bland annat har elva kommuner godkänt skolan i Thailand som fullgott alternativ under 2019, medan sju har avslagit föräldrars ansökningar.

Riksrevisionen har föreslagit ändringar i skollagen för att förtydliga vad som gäller.

Så bemöter kommunen protesterna

Solnaföräldrarna protesterar mot att bedömningarna faller så olika.

Men kommunen menar att de följer reglerna.

– Vi är bara ansvariga för de barn som bor i vår kommun, bara för att andra kommuner beviljat ska inte vi också göra fel. Vi måste se till att barn i Solna får en skola utifrån den svenska skollagen och läroplanen eftersom de har skolplikt, säger Fredrik Nordvall, chef för barn- och utbildningsförvaltningen till Mitt i Stockholm.

Skolplikten – detta gäller

  • Barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikt.
  • Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl att vara frånvarande, till exempel sjukdom eller beviljad ledighet.
  • En elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan enligt förarbetena vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl, får längre ledighet beviljas.
  • Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång får hemkommunen under vissa förutsättningar förelägga elevens vårdnadshavare att se till att eleven kommer till skolan.
  • Rektorn beslutar om ledighet för en elev. Om ledigheten gäller längre tid än tio dagar får rektorn inte delegera beslutet till någon annan.
  • Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Som exempel på omständigheter som normalt bör beaktas lyfts i förarbetena frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.
  • Hemkommunen får förena föreläggandet med vite. Det innebär att elevens vårdnadshavare kan behöva betala ett penningbelopp om föreläggandet inte följs. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om kommunen inte beslutar något annat.
  • Ibland utgör upprepad eller omfattande skolfrånvaro en signal om att ett barn far illa. Alla som arbetar i skolor och andra verksamheter enligt skollagen är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa.

Källa: Skolverket

LÄS ÄVEN:

Reste med barnen till Thailand – riskerar 50 000 i böter

Förslaget: bötfäll elever för semester utan tillåtelse