Reste med barnen till Thailand – riskerar 50 000 i böter

Trots att rektor och utbildningsnämnden sa nej, lämnade familjen Sverige under flera månader.

Rektorerna avslog ledighet – trots det åkte familjen till Thailand på en flera månader lång vistelse. Nu kräver Solna kommun 50 000 kronor i vite – och får rätt av domstol.

En missad skoldag är värd 943 kronor. Det slog skolnämnden i Solna kommun fast, efter att två syskon missat månader av sin skolplikt på grund av en utomlandsresa.

Detta berättar tidningen Mitt i Solna.

Familjen som åkte till Thailand på en flera månader lång vistelse, riskerar nu 50 000 kronor i böter totalt.

”Viktigt hitta andra lösningar”

– Det är viktigt att ett vitesföreläggande inte utfärdas förrän alla tänkbara ansträngningar har gjorts för att finna en lösning på frivillig väg, säger Eva Eriksson (S), skolnämndens ordförande i Solna.

Familjen hade först begärt ledigt av rektorerna på de två barnens grundskolor, men fått avslag.

Föräldrarna fick även avslag på förslaget att låta barnen fullgöra sin skolplikt i thailändsk skola, eftersom skolnämnden inte ansåg att undervisningen var jämförbar.

Trots det lämnade familjen Sverige. Ett beslut som kan komma att kosta.

Skolnämnden i Solna hotade med vite om 943 kronor per dag och barn, vilket fastslogs av förvaltningsrätten.

Familjen har överklagat domen till kammarrätten.

Inväntar ny prövning

Skolnämndens Eva Eriksson säger till Mitt i Solna att hon inte tycker att skolplikten är för fyrkantig.

– Vill man tillbringa längre tider utomlands så måste man som förälder sätta sina barn i en utlandsskola som är godkänd av Skolverket. Då uppfylls skolplikten.

Familjen och kommunen inväntar nu kammarrättens beslut om eventuell prövning.

Skolplikten – detta gäller

  • Barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikt.
  • Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl att vara frånvarande, till exempel sjukdom eller beviljad ledighet.
  • En elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan enligt förarbetena vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl, får längre ledighet beviljas.
  • Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång får hemkommunen under vissa förutsättningar förelägga elevens vårdnadshavare att se till att eleven kommer till skolan.
  • Rektorn beslutar om ledighet för en elev. Om ledigheten gäller längre tid än tio dagar får rektorn inte delegera beslutet till någon annan.
  • Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Som exempel på omständigheter som normalt bör beaktas lyfts i förarbetena frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.
  • Hemkommunen får förena föreläggandet med vite. Det innebär att elevens vårdnadshavare kan behöva betala ett penningbelopp om föreläggandet inte följs. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om kommunen inte beslutar något annat.
  • Ibland utgör upprepad eller omfattande skolfrånvaro en signal om att ett barn far illa. Alla som arbetar i skolor och andra verksamheter enligt skollagen är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa.

Källa: Skolverket