Eleverna till nya ministrarna: ”Är ni redo att göra det som krävs?”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Grattis Mats Persson och Lotta Edholm till posterna som utbildningsminister och skolminister i Sveriges regering. Tyvärr finns inte tid till en mjukstart på nya jobbet. Investeringar i utbildning för en likvärdig och högkvalitativ skola kan inte vänta. Det skriver UNICEF Sverige, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Elevernas riksförbund.

Utbildning är nyckeln till vårt samhälles framtid och till barns möjligheter i livet. Skolan är en central del av samhället, och hur den är organiserad berör alla människor. Därför är det oerhört allvarligt att skolan idag inte ger alla barn chansen att lyckas och utvecklas. Som nya ministrar för utbildning och skola faller nu ett stort ansvar på er Mats Persson och Lotta Edholm att möjliggöra en högkvalitativ och likvärdig skola för alla barn.

Skolan är långt ifrån likvärdig

Den svenska skolan har ett uttalat kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan har ansvar att säkerställa att alla elever, oavsett förutsättningar som socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå eller funktionsvariation, når de nationella kunskapskraven. Skolan ska helt enkelt se till att alla barn har samma möjlighet att klara skolan och nå sin fulla potential.

Men idag är den svenska skolan långt ifrån likvärdig, och utvecklingen går åt fel håll. Under de senaste decennierna har skolsegregationen ökat i Sverige. Faktorer som föräldrars utbildningsnivå, bostadsort och vilken skola ett barn går i spelar allt större roll för barnets möjlighet att klara grundskolan.

Det är ett svek mot tusentals barn som inte får den utbildning som de har rätt till. Och det får även stora konsekvenser på samhällsnivå. Barn som inte klarar av skolan löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa, hamna i utsatthet och dras in i kriminalitet.

Lyssna på eleverna – på riktigt

En bra start för er som nya på jobbet är att lyssna på eleverna, på riktigt. Elevinflytande är inte bara viktigt för att barn ska få en första kontakt med ett demokratiskt styrsätt utan gör också skolan bättre. Vi ser tydliga exempel i Sveriges Elevkårers undersökning kring vilka skolpolitiska frågor elever tror skulle göra skolgången bättre, såväl som i Elevernas riksförbunds valmanifest. Elevhälsa och lärarnas förhållanden står högst upp på listan.

Elevhälsa och lärarnas förhållanden är också något som lyftes i regeringsförklaringen och i Tidöavtalet, vilket är positivt. Men utvecklad elevhälsa, att lösa lärarbristen och förbättrade arbetsförhållanden för lärare kostar pengar. Är ni och er regering redo att göra de investeringar och förändringar som krävs, och hur kommer ni att finansiera det?

Vi är väl medvetna om att både utbildningsministern eller skolministern har en begränsad möjlighet att styra investeringar till skolan, eftersom skolan till stor del styrs på kommunal nivå. Det är också ett av problemen som ni måste ta itu med.

Tidöavtalet är för oklart

Utvecklingen de senaste åren visar att det decentraliserade skolsystemet där kommuner och fristående skolor är huvudman försvårar möjligheten att nå de övergripande målen om en likvärdig skola. Ett ökat statligt ansvar för skolan är en viktig faktor för att uppnå likvärdighet och jämnare kvalitet, och enligt Tidöavtalet ska det statliga ansvaret öka. Men det är så här långt ytterst oklar hur det ska göras, vilket måste förtydligas.

För att vända den negativa utveckling som vi ser i skolan vill vi från er och hela regeringen se:

  • Tydliga och långsiktiga investeringar i barn och ungas utbildning. Prat om satsningar måste följas upp av investeringar och finansiering.
  • Att ni lyssnar och tar till er av vad barn och unga själva anser är viktigast för att skapa en bättre skola.
  • Skarpa förslag för hur staten kan ta ett större ansvar för att möjliggöra en likvärdig och högkvalitativ skolan.
Bristerna i det nuvarande skolsystemet har redan visat sig vara oerhört kostsamma för samhället, men framförallt för de tusentals barn som inte fått det stöd i skolan som de har rätt till. Låt inte kommande generationer betala samma höga pris. Mats Persson och Lotta Edholm, det är nu ert ansvar att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet för alla barn. Vi finns här som stöd för hur det kan förverkligas.

Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige Josefine Fälth, ordförande, Sveriges Elevkårer Lilian Helgason, ordförande, Sveriges Elevråd Chiara Bergmark, förbundsordförande, Elevernas riksförbund

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.