Distansundervisning mer negativt för tjejer

En granskning som Skolinspektionen har gjort tyder på att tjejerna i högre grad känt sig förbisedda vid skola på distans.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Distansundervisningen i gymnasieskolan var påfrestande för många, men kanske mer för tjejer än för killar. En granskning som Skolinspektionen har gjort tyder på att tjejerna i högre grad känt sig förbisedda.

Förhoppningsvis är de långa perioderna av distansundervisning över nästa läsår. För det finns många vittnesmål om att de slitit på både lärare och elever.

Nu senast redovisar Skolinspektionen resultaten av en inspektion – gjord på distans – av distansundervisningen på 119 gymnasieskolor i våras. Rapporten bygger på intervjusvar från rektorerna och 407 elever, samt en enkät.

Mer kunskap i skolan

Resultaten visar att nära sju av tio elever tycker att de lär sig mer vid traditionell undervisning i skolan än vid distansundervisning. Närundervisningen är särskilt viktigt för elever på introduktionsprogram, det vill säga elever som har kunskapsluckor från grundskolan. Den elevgruppen har också prioriterats för närundervisning på många skolor.

Distansundervisningen verkar också fungera bättre ju äldre eleverna är. Men andelen som tycker att distansundervisningen varit mer givande än vanlig skolundervisning är så låg som fyra procent.

Lärare som såg

Resultaten visar också att tjejerna i högre grad än killarna kände sig förbisedda i distansundervisningen. Medan nära en tredjedel av killarna uppger att lärarna alltid märkte när de behövde hjälp är motsvarande andel bland tjejerna endast en femtedel.

Det är också en högre andel killar än tjejer som tycker att de kunde vara delaktiga och aktiva i distansundervisningen.

Av enkätsvaren framgår också att sex av tio gymnasieelever tycker att deras mående påverkats negativt under distansstudierna. Detta gäller i högre grad för tjejerna än för killarna, både vad gäller den psykiska och den fysiska hälsan.

Men rapporten visar också på några positiva resultat, som att eleverna tycks ha fått rätt mängd undervisning – mätt i tid – och i alla moment. Och även om hemmastudier är socialt fattigare har det också inneburit mer studiero för en del elever.

LÄS ÄVEN