9 av 10 lärare stressas av kraven på dokumentation

Nu ställer Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand krav på nya skolministern.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Dokumentationsbördan för lärare är långt ifrån löst. Tvärtom växer den och slukar lärares arbetsglädje och planeringstid i ännu högre grad än tidigare. Nya siffror visar att läget gör att 8 av 10 känner minskad lust för sitt jobb. Nu ställer Lärarförbundet krav på nya skolministern.

LÄSTIPS: 32 485 lärare kräver nu: minska dokumentationen

  • 9 av 10 lärare anser att kraven är stressande.
  • 9 av 10 anser att kraven minskar deras arbetsglädje.
  • 9 av 10 anser att kraven ökar deras arbetsbelastning.
  • 8 av 10 anser att kraven minskar deras lust att vara lärare.

De dystra siffrorna står att läsa i Lärarförbundets nya undersökning Dokumentationsbördan – ett hot mot lärares kärnuppdrag.
Resultatet är också ett underbetyg till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Våren 2019 överlämnade Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand 32 485 underskrifter från lärare som bad om hennes hjälp med att ta kål på dokumentationsmonstret som äter upp viktig planerings- och utvärderingstid.

Men trots löften från utbildningsministern har problemen förvärrats.

Därför ökar pressen

År 2019 upplevde drygt 80 procent att dokumentationskraven stressade dem. Nu är siffran dryga 90.

Knappa 80 procent upplevde påverkan på arbetsglädjen år 2019. Idag är den siffran dryga 90.

– Det är ett stort misslyckande. Jag lämnade över nära 32 500 underskrifter till utbildningsminister Anna Ekström, som uttryckte att hon skulle göra allt som stod i hennes makt för att rensa i dokumentationsbördan. Vi kan ju konstatera att lärarna inte upplever någon rensning, snarare ytterligare pålagor, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS OCKSÅ: Anna Ekström pudlar efter löftet

Problemet blir ännu större eftersom en stor del av lärarna tvingas till överdokumentation. Det vill säga sådana uppgifter som inte är lagstadgade.

Exempel är skriftliga F-varningar och anpassade studieplaner för elever som reser bort.

Trots att det inte är obligatoriskt med IUP (individuell utvecklingsplan) efter årskurs 5, visar rapporten att 45 procent av lärarna i årskurs 6, 30 procent av lärarna på högstadiet och 15 procent av lärarna på gymnasiet tvingas upprätta sådana dokument.

Så påverkas arbetsmiljön

– Det här är det största arbetsmiljöproblemet och den största anledningen till att lärare vill lämna yrket. Lärare vill utveckla elevernas lärande och samverka med kolleger men sitter fast i meningslösa dokumentationskrav istället. Skolverkets allmänna råd är tydliga, ändamålsenlig dokumentation är den som lärare själva anser sig behöva för att kunna stödja elevernas kunskapsutveckling, inget annat, säger Johanna Jaara Åstrand.

Ni säger själva att skolsystemet gör att det krävs dokumentation. Vem ska bestämma hur mycket som ska dokumenteras?

– Lärarna själva. Lärararnas autonomi och inflytande över sin egen yrkesutövning måste värnas och regeringen måste agera- den skenande dokumentationsbördan måste få ett stopp, all onödig dokumentation måste bort så att lärarna får använda sin tid till det som skapar kvalitet. Det vill säga undervisning, planering, uppföljning och utveckling, säger Johanna Jaara Åstrand.

Dokumentation: Detta kräver lagen

Individuella utvecklingsplaner (IUP) 

Lärare ska upprätta IUP:er för elever i årskurs 1 till 5 i grundskolan och för elever som inte får betyg i grundsärskolan. IUP ska upprättas vid ett av läsårets två utvecklingssamtal. Det finns inga krav på IUP:er för elever som får betyg. Det finns heller inga krav på generell skriftlig information till hemmen om elevers kunskapsutveckling, utöver IUP:er och betyg. Lärarförbundet framhåller att muntlig information ska gälla som utgångspunkt för de utvecklingssamtal där IUP:er inte krävs. Självklart ska IUP:er inte heller upprättas för elever som får betyg. 

Extra anpassningar 

Det finns inga författningskrav på att lärare ska dokumentera extra anpassningar för elever med betyg. Extra anpassningar ska dock dokumenteras i IUP:n. Trots detta upplever flertalet lärare höga krav på dokumentation av extra anpassningar. Ofta gäller dessa krav även elever som får betyg. I Lärarförbundets undersökning 2019 angav 85 procent av lärarna på högstadiet, att de var tvungna att dokumentera extra anpassningar. Lärarförbundet menar att nämnda krav behöver reduceras eller helt tas bort. 

Dokumentation/information till hemmen som andra kan göra 

För att lärare ska kunna fokusera på undervisning behöver de lämna ifrån sig sådan dokumentation/information till hemmen som andra kan göra. Det kan exempelvis gälla frånvaro eller sen ankomst. Det kan gälla kallelser/tider för utvecklingssamtal eller annan information som läraren kan överlåta åt andra att leverera. 

Källa: Lärarförbundets rapport Dokumentationsbördan.

 

Så gjordes undersökningen

  • Undersökningarna genomfördes av Kantar Sifo i Lärarförbundets medlemspanel. Den första genomfördes under perioden 7 till 15 december 2020 och hade en svarsfrekvens på 49 procent. Den andra genomfördes under perioden 24 maj till 2 juni och hade en svarsfrekvens på 42 procent. 

  • Personal från förskola till högskola svarade på enkäten. Denna rapport består av svar från 480 lärare som arbetar inom grundskolan årskurs 7-9, gymnasieskolan eller vuxenutbildning. 

  • Lärarförbundets panel drivs av Kantar Sifo. Den består av knappt 5000 slumpmässigt utvalda medlemmar som är indelade i stratum för att det ska vara möjligt att representativt uttala sig om både större och mindre lärargrupper. I totalresultatet är de olika lärargrupperna viktade för att motsvara Lärarförbundets samlade medlemskår. 

Källa: Lärarförbundet


MER LÄSNING

Dokumentationshetsen kan få 4 av 10 lärare att sluta

Mindre pappersarbete för lärare i Lund

Lärare dokumenterar mer än nödvändigt