Dokumentationshetsen kan få 4 av 10 lärare att sluta

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Åtta av tio lärare upplever dokumentationskraven som stressande och fyra av tio lärare överväger att sluta som lärare just därför. Det visar rapporten ”Dokumentationsbördan ett arbetsmiljöproblem för lärare” som Lärarförbundet låtit genomföra.

Mindre dokumentation vore den viktigaste åtgärden för att minska arbetsbelastningen, menar sex av tio lärare i rapporten som utförts av Novus.

– Undersökningen visar att vi fått en osund dokumentationskultur och att mindre påtvingad dokumentation skulle ge lärare tid till planering av lektioner, stöd och uppföljning istället, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.

Kraven på dokumentation gör att fyra av tio funderar på att sluta som lärare.

– Vi har idag både en extrem lärarbrist och dessutom får de lärare som finns inte använda sin tid som de vill. Kraven på dokumentation kan inte tillåtas vara något som ytterligare bidrar till lärarbristen.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Enligt läroplanen för grundskolan ska läraren: ”utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn”. Det finns däremot inga regler i läroplanen för hur dokumentationen ska vara utformad. I Skolverkets allmänna råd står att det ska ske ändamålsenligt.

Digitala plattformar är tänkta att underlätta för läraren att göra en allsidig bedömning av elevernas kunskapsutveckling. I verkligheten uppfyller inte plattformarna behoven, visar rapporten. Bristerna medför att nära nio av tio lärare för egen dokumentation utöver den i lärplattformarna, för att på ett adekvat sätt fånga elevernas lärande. Ett ineffektivt dubbelarbete, tvärt emot Skolverkets råd. Sex av tio lärare skulle inte använda plattformarna om de inte var tvungna.

– Vi behöver en ny ordning där lärarnas behov av dokumentation formar de digitala systemen, inte tvärt om. Alla huvudmän borde utvärdera lärplattformarnas funktionalitet, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärare vill använda sin tid till bättre undervisning, inte fastna i meningslöst rapporterande och överbyråkrati.

I undersökningen framkommer att drygt sex av tio lärare dokumenterar mer än nödvändigt på grund av risken att bli ifrågasatt av vårdnadshavare. Att ha omfattande dokumentation som stöd för sina bedömningar är ett sätt att ”hålla ryggen fri” vid eventuella konflikter.

I lärarrollen ingår också att skriva incidentrapporter, utarbeta åtgärdsprogram, upprätta pedagogiska kartläggningar med mera.

– Sammantaget utgör dokumentationsbördan ett arbetsmiljöproblem som förstör arbetsglädjen och får lärare att känna sig stressade. Lärare vill använda sin tid till bättre undervisning, inte fastna i meningslöst rapporterande och överbyråkrati.

Samtidigt är dokumentation ett viktigt verktyg som sätter mål för lärande, ger vägledning för framtiden och information om hur eleven ligger till i förhållande till uppsatta mål.

– Dokumentation får aldrig bli ett självändamål. Lärarnas behov och bedömningar måste få styra dokumentationsarbetet. Därför kräver vi att regeringen tillsätter en utredning i syfte att rensa i skolans lagar och styrdokument, så att kraven på dokumentation minimeras, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet kräver också att samtliga huvudmän ser över de lokala dokumentationskraven i syfte att ta bort sådant som inte återfinns i statens regelverk.