Begär mer pengar till folkhögskolorna

Behovet av kompetensutveckling och livslångt lärande ökar. Det skriver Folkbildningsrådet, som hos regeringen begär mer pengar till folkhögskolan. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Folkbildningsrådet begär mer pengar till folkhögskolan. Ersättningen för en årsplats behöver höjas till 100 000 kronor. Ökningen behövs för att motverka uppsägningar och behålla god kvalitet på kurserna.

”Behovet av kompetensutveckling och livslångt lärande ökar. I spåren av pandemin står fler utanför arbetsmarknaden och fler har behov av och söker sig till folkbildningen för grundutbildning eller för att byta yrkesinriktning.” Så lyder några rader i det budgetunderlag som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen för perioden 2023 till 2025.

Folkbildningsrådet vill att anslaget till folkhögskolorna ska ökas med 452 miljoner kronor. Det skulle ge 100 000 kronor per årsplats inom folkhögskolan, jämfört med dagens nivåer på mellan 60 000 till 76 000 kronor.

Om budgetunderlaget inte klubbas igenom kan det få stora konsekvenser för enskilda folkhögskolor, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

– En lösning kan då bli att minska antalet utbildningsplatser men folkhögskolorna har ju kvar kostnader för lokaler och andra delar. Att ta bort någon kurs och säga upp personal kan också bli konsekvenser.

Så färre årsplatser kan innebära färre lärare?

– Ja, så är det. Men det finns ett jättestort behov av folkhögskola. Det är högt söktryck och folkhögskolan visar på goda resultat. Så det finns all anledning för regeringen att tillföra mer medel för att vi ska kunna erbjuda lika många eller fler människor plats med lika goda resultat, svarar Maria Graner.

Folkhögskolorna har haft en ekonomiskt ansträngd situation redan sedan innan pandemin och har länge tvingats till hårda prioriteringar, påpekar Folkbildningsrådet. Folkhögskolan har inte heller fått ta del av satsningar som finns inom det ordinarie skolväsendet, som lärarlönelyft och resurser till kompetensutveckling. Folkbildningsrådet föreslagna höjning baseras på regeringens budgetproposition för 2022, där ersättningen för de senast tillkomna, helfinansierade årsplatserna är 100 000 kronor.

Tror du att ert budgetunderlag kommer att gå igenom?

– Jag vet att folkhögskolans insatser värderas högt av politiken, av regering och riksdag. Så vi hoppas på en uppvärdering, säger Maria Graner.

Budgeten kommer att tas av regeringen i höst efter valet. Det innebär en ny regering och eventuellt även en ny majoritet.

Andra föreslagna satsningar i budgetunderlaget är 60 miljoner kronor till fortsättning av särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande, 50 miljoner kronor för att nå personer som är nya i Sverige eller som står långt ifrån arbetsmarknaden och 40 miljoner kronor till en fortsatt satsning på svenska för föräldralediga. Dessutom föreslås en förlängning av de tillfälliga platser vid folkhögskola som tillkommit under coronapandemin, till en kostnad av 400 miljoner kronor. Folkbildningsrådet föreslår också att folkbildningsanslaget ska justeras varje år med en pris- och löneuppräkning.

Kostnaden för en årsplats finansieras både av statsbidrag och regionbidrag, varav staten står för merparten av kostnaden. Den totala årsbudgeten för folkhögskolan och studieförbunden är drygt 4 miljarder kronor.