Begär utökad budget till folkhögskolan

Folkhögskolan kan med ökade resurser spela en större roll för landets kompetensförsörjning, skriver Folkbildningsrådet i budgetunderlaget till regeringen. Foto: Adobe Stock

Högre ersättning per studieplats i folkhögskolan och 3 000 fler platser. Det begär Folkbildningsrådet hos regeringen. Dessutom påpekas att den aviserade neddragningen till studieförbunden bör dras tillbaka.

”Folkhögskolan kan med ökade resurser spela en större roll för landets kompetensförsörjning och därmed bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden. Folkhögskolan kan ge fler möjlighet att fullfölja en gymnasieutbildning och har kapacitet att genomföra och utveckla relevanta yrkesutbildningar.”

Så lyder ett avsnitt i Folkbildningsrådets budgetunderlag till regeringen. I underlaget ingår begäran om ökat statsbidrag för perioden 2025 - 2027 till studieförbund och folkhögskola.

– Folkbildningen vill ta plats och vara en del av lösningen på dagens samhällsutmaningar. Med ökade resurser kan folkhögskolan spela en ännu större roll i arbetsmarknadspolitiken och bidra till landets kompetensförsörjning, säger Mats Bernerstedt tillförordnad generalsekreterare i ett uttalande på Folkbildningsrådets hemsida.

Här är ökade anslag som Folkbildningsrådet begär:

  • 289 miljoner kronor till folkhögskolan för förstärkning av statsbidraget per årsstudieplats
  • 322 miljoner kronor till 3 000 nya årsstudieplatser på folkhögskola
  • 106 miljoner kronor till verksamhet för asylsökande, vissa nyanlända och flyktingar från Ukraina
  • 15 miljoner kronor till fortsatt särskild satsning på folkbildningsverksamhet för nationella minoriteter inkluderat satsningar på judiskt liv i Sverige
  • 100 miljoner kronor till studieförbunden år 2025 (återföring av aviserad neddragning).

I år har antalet årsplaster minskat med tusen. Något så Folkbildningsrådet påpekar i underlaget till regeringen:

”I och med att regeringen tillförde 100 miljoner kronor i sin budgetproposition för 2024 i stället för de 440 miljoner kronor som Folkbildningsrådet äskade har styrelsen i december 2023 beslutat att som ett första steg sänka folkhögskolornas sammanlagda beting från 33 000 till 32 000 årsplatser.”

Folkbildningsrådet betonar att ersättningen per deltagare i folkhögskolan behöver ökas och att den i dag är betydligt lägre än den för de gymnasieprogram som har lägst anslag.

I underlaget föreslås att ersättningen per studieplats bör höjas till 85 500 kronor. Det leder till en begäran om 289 miljoner kronor i förstärkt statsbidrag.

”År 2023 var ersättning per årsplats 71 948 kronor beräknat på 33 000 årsplatser och år 2024 blir den 76 461 kronor beräknat på 32 000 årsplatser.”

I underlaget påpekas även att statsbidragen ”urholkas” utan kompensation för ökade priser och löner:

”Kostnaderna för studieförbund och folkhögskolor för löner, lokaler och andra delar i verksamheten ökar i takt med den allmänna ökningen av priser och löner. Samtidigt har inte någon pris- och löneuppräkning gjorts sedan år 2015, vilket gör att statsbidraget i praktiken urholkas. För att bibehålla kvaliteten i verksamheten behöver en pris- och löneuppräkning tillföras anslaget.”

Läs mer:

Den ekonomiska pressen slår mot folkhögskolor

Folkhögskolan viktig för unga utan jobb