Panelen: Så inkluderar vi eleverna

Specialpedagogerna Jenny Knapp, Pernilla Östergren och Miriam Wistrand. Foto: Privat

Tre specialpedagoger berättar om hur de arbetar med elevers delaktighet.

Jenny Knapp, specialpedagog, Bollnäs:

1. Hur uppmuntrar du elever att ta initiativ och ansvar för sin egen inlärning och utveckling?

Jag jobbar främst mot pedagoger och där påverkar jag med delaktighet och inflytande. Det är jätteviktigt att man känner alla barnen i gruppen, de är dessutom små och inte kan inte uttrycka sig fullt ut. Så i min verksamhet handlar det främst om att erbjuda och pröva på nya saker och metoder, för först då kan man välja! Det kan vara stunder på dagen där man har några olika alternativ.  Att göra val är också en färdighet man behöver träna på. 

2. Hur involverar du eleverna i beslutsprocessen kring deras egna stödstrategier?

Jag påminner arbetslag, när man ska göra om olika beslut, att de ska observera och involvera så att elevens eget perspektiv alltid är levande i diskussionen. De stora barnen frågar man och de mindre observerar man. Det gäller att lyfta frågan på ett bra och inkluderande sätt. 

3. Hur arbetar du för att inkludera elevernas perspektiv i utvärderingen?

Jag utvärderar alltid mina insatser och då lyfter jag frågan om delaktighet. Eleven är ju nyckeln till både när det fungerar och när det inte fungerar. Så utan elevens perspektiv och egen syn så kommer vi ingenstans. Utvärdering och att involvera eleven är även en del av det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan, så det återkommer på flera ställen. 

Pernilla Östergren, specialpedagog, Båstad:

1. Hur uppmuntrar du elever att ta initiativ och ansvar för sin egen inlärning och utveckling?

– De elever jag träffar är elever med utmaningar i skolsituationen och ofta är det elever som saknar tilltro till sin egen förmåga. Då behöver jag kartlägga deras egna förmågor genom samtal med eleven och andra runt om. Den bild som samtalen med lärare och pedagoger ger förmedlar jag sedan till ele­ven, då har vi något gemensamt att diskutera kring. Det är viktigt för att vända elevens bild av sig själv så att den kan se sina styrkor! 

2. Hur involverar du eleverna i beslutsprocessen kring deras egna stödstrategier?

Min kartläggning ger tankar om ele­vernas behov, men det viktigaste är deras egen bild av vilka svårigheter som kommer att uppstå. Men också deras bild av vad som faktiskt fungerar! Då får jag ledtrådar och kan nysta lite extra. Förhoppningsvis går det att applicera i andra situationer. Det går ju inte att besluta utan elevens goda minne, då når man ingenstans. 

3. Hur arbetar du för att inkludera elevernas perspektiv i utvärderingen?

Jag stämmer av regelbundet med ele­verna. Det gör jag tillsammans med fakta, resultat och berättelser jag fått från pedagogerna. Det händer att eleverna själva glömt bort tillfällen när de lyckats. Så då går samtalet att forma till ett avstamp kring hur fortsättningen ska se ut. Att lyssna och bekräfta elevens bild är viktigt men det är också viktigt att visa att vi i skolan uppmärksammar det som fungerat!

Miriam Wistrand, specialpedagog, Kumla:

1. Hur uppmuntrar du elever att ta initiativ och ansvar för sin egen inlärning och utveckling?

– För mig är det självklart att involvera eleverna i beslutsprocessen och ge dem inflytande även på gruppnivå, där de påverkar hela miljön. Skolan har regelbundna klassmöten och elevråd där eleverna har möjlighet att uttrycka sina åsikter och förslag. Tillsammans tar de sedan fram skolregler och arbetar med ledarskapsfrågor på ett sätt som passar vår grupp bäst.

2. Hur involverar du eleverna i beslutsprocessen kring deras egna stödstrategier?

För att involvera eleven på individnivå arbetar jag främst med två olika material, ”Skolvardag” och ”Så här vill jag ha det i skolan”. Då ger man eleven en möjlighet och chans att sätta ord på skolan, vad det är för utmaningar och vad som är roligt. 

3. Hur arbetar du för att inkludera elevernas perspektiv i utvärderingen?

– Det blir snabbt tydligt vid en insats eller förändring vilka svårigheterna är för eleven. Det är dem vi följer upp i utvärderingen och då blir vårdnadshavare centrala. Utvärdering av skolmiljön med tillgänglig lärmiljö, ledning och stimulans sker på utvecklingssamtalen och där får eleven komma till tals tillsammans med pedagog. Våra insatser är alltid ett levande material som vi jobbar med hela tiden och justerar.

LÄS ÄVEN

Mikael Vestman: ”Låt eleverna få ont i händerna!”

Tema sekretess: Kan man bryta den? Samtal om samtycken

Jolette – vilket fantastiskt transportsätt!