”Risk för feltolkning utan specialpedagog”

Foto: Adobe Stock

Kan en ny bok om positivt beteendestöd i förskolan göra mer skada än nytta? I teoridelen börjar det skava rejält, anser vår recensent Veronica Ferm, till vardags specialpedagog i förskolan i Kungsbacka.

Positivt beteendestöd (PBS) är ett forskningsbaserat och förebyggande förhållningssätt som grundar sig i utvecklingspsykologin. PBS utgår från barnens utveckling, lärande och omsorgsbehov för att på ett systematiskt sätt utforma en trygg och förutsägbar lärmiljö som främjar utveckling, lärande och välbefinnande. Utmärkande för PBS är systematiken och att man tränar de olika färdigheterna tills barnen kan dem. Inlärningen är vuxenstyrd och det finns tydligt uttalade mål för vad det är barnen behöver klara av i olika sammanhang. En av grundpelarna i PBS är att se över vilka regler och normer man har i verksamheten och därefter formulera tydliga förväntningar på barnen. 

Boken består av tre delar: en teoridel, en del om främjande och förebyggande insatser för alla barn samt en del kring kartläggning och riktade insatser. I slutet finns även arbetsmaterial för kartläggning. I teoridelen kommer författarna till behaviorismens försvar. De anser att det är ett ofta missförstått synsätt och att teorin inte har fått den spridning den förtjänar. Då skaver det.

Men boken glimtar till ibland, bland annat när det gäller funktionell kartläggning, begreppet ”relationsinriktad samvaro” samt att ålder bara är en siffra och aldrig kan vara en förklaring till olika beteenden.

Min tolkning blir att författarna utgår från ett kategoriskt perspektiv, där budskapet kan uppfattas som att barnet ska ändra sig, med hjälp av träning från vuxna, snarare än att pedagogerna anpassar förhållningssätt, bemötande och lärmiljö. Utan handledning av en specialpedagog är jag rädd att boken skulle kunna feltolkas.

Men boken glimtar till ibland, bland annat när det gäller funktionell kartläggning, som används för att förstå ett beteendes funktion; begreppet ”relationsinriktad samvaro”, som inte är kopplat till krav eller uppmaningar; samt att ålder bara är en siffra och aldrig kan vara en förklaring till olika beteenden.

Under läsningens gång återkommer ändå känslan av att det skaver. Denna bok får nog stå kvar i bokhyllan.

LÄS ÄVEN

Lär dig mer om skolan som mötesplats

Var effektiv i dokumentationen – handbok från start till mål

Boktips: Nycklar till anpassad grundskola