Skolinspektionen: Lärare och specialpedagoger måste synka bättre

Foto: Adobe Stock

För att garantin för tidiga stödinsatser ska fungera måste samrådsarbetet mellan lärare och specialpedagoger förbättras, enligt en ny rapport från Skolinspektionen.

LÄS MER: Niclas Fohlin: ”Vi måste stoppa vi och dem-tänket i skolan” 

Förmågan att samråda är bärande för att kunna identifiera elever med stödbehov, och för att läraren ska kunna få rätt stöd av personal med specialpedagogisk kompetens vid planering och uppföljning av stödinsatser. Men en ny granskning från Skolinspektionen, som undersökt hur samrådet fungerar mellan lärare och specialpedagoger/speciallärare på 30 grundskolor, visar stora brister.

Det är viktigt att samarbetet innefattar alla elever som uppvisar indikation på svårigheter att nå målen, inte bara dem som har uppenbara svårigheter.

Roger Thuring

På 25 av de 30 skolorna behöver arbetet utvecklas, och en klar majoritet saknar nära samarbete mellan lärare och personal med specialpedagogisk kompetens.

– Det är viktigt att samarbetet innefattar alla elever som uppvisar indikation på svårigheter att nå målen, inte bara dem som har uppenbara svårigheter. Det är de här eleverna som garantin är tänkt att fånga upp, och för att göra det måste lärare och specialpedagoger ha ett nära och gott samarbete, säger Roger Thuring, som skrivit den övergripande rapporten, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Granskningen är en del i ett regeringsuppdrag att utvärdera garantin för tidiga stödinsatser. Garantin kräver alltså samråd mellan lärare och personal med specialpedagogisk kompetens, men inte bara gällande särskilda insatser för enskilda elever utan också för att leda till en utveckling av undervisningen som helhet. 

Skolinspektionens regeringsuppdrag kommer att slutredovisas i december 2024.