Sista minuten-guide: Partiernas lärarlöften

Partiernas loggor är sorterade till vänster eller höger men i övrigt utan någon inbördes ordning.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Minskade dokumentationskrav, lättare att sätta betyg och två miljarder till förskolan. Läraren.se har sammanställt partiernas vallöften om skolan och förskolan.

LÄS ÄVEN: 10 lärarprofiler: Dessa är våra viktigaste skolfrågor inför valet

Vänsterpartiet

Finansiering

Öka resurserna till skolan.

Friskolorna

Avskaffa marknadsskolan med start nästa mandatperiod.
Ta bort möjligheten att bedriva skola i aktiebolagsform.

Lärares villkor
– 

Socialdemokraterna

Finansiering

En miljard årligen till de 150 mest utsatta skolorna.
Rättvis skolpeng, så att friskolor inte överkompenseras.

Friskolorna

Förbjud vinstuttag.
Kontrollera när och var friskolor etablerar sig.
Gemensamt skolval.
Slopa kötiderna.
Offentlighetsprincip även för fristående skolor.
Förbjud religiösa friskolor.

Lärares villkor

Hårdare straff för påverkansförsök, hot och våld mot lärare eller annan skolpersonal.

LÄS ÄVEN: Jaara: Dags att leverera, politiker

Miljöpartiet

Finansiering

Mer resurser till skolan, som fördelas efter behov.
Öka Likvärdighetsbidraget med ytterligare 2,5 miljarder kronor för att motsvara det behov som skolkommissionen pekade ut.
Satsa 2 miljarder på förskolan som fördelas efter behov för att få mindre barngrupper och mer personal i förskolan.
Staten ska ta ett större ansvar för att skolor i hela landet ska ha tillräckliga resurser.

Friskolorna

Förbjud vinstutdelande aktiebolagsskolor.
Inför ett rättvist skolval för alla enligt utredningen En mer likvärdig skolas förslag.
Rättvis finansiering enligt samma utredningsförslag.
Inför offentlighetsprincipen även i fristående skolor, på samma sätt som gäller för de privata högskolorna.
Skolinspektionen måste börja neka nyetablering av friskolor om det påverkar elever i befintliga skolor negativt.

Lärares villkor

Stärka elevhälsan och sätta maxtak för antal elever per personalgrupp.

Övrigt

Bemannade skolbibliotek.

Centerpartiet

Finansieringen

Ett tydligare resursfördelningssystem.
Skolpengssystemet ska ta mer hänsyn till skolors olika ansvar och elevers behov, där kommuner ersätts för faktiska kostnader. Förutsättningarna för resursskolor behöver också stärkas.  

Friskolorna

Utveckla friskolereformen – kommunerna tillhandahåller information om själva valet och tillvägagångssättet samt information om vilka huvudmän som finns i kommunen och olika typer av kvaliitetsdata.

Krav för att få göra vinstutdelning och stärkt ägar- och ledningsprövning för att hindra otillbörlig påverkan på skolsystemet.

Lärares villkor

Genomför professionsprogrammet.
Satsa på karriärtjänster för rektorer och lärare i skolor med låga resultat.

Övrigt

Reformera betygssystemet, bland annat så att det blir lättare för lärare att tillämpa betygskriterierna och för elever och vårdnadshavare att förstå vad som krävs. Digitaliseringen av de nationella proven måste påskyndas.

Följ upp de skolor där provresultaten avviker från betygssättningen, tillsammans med en utredning för att ta tag i betygsinflationen.

Utöka allmän förskola från 2 år, arbeta för mindre barngrupper och genomföra ett barnskötarlyft. 

Liberalerna

Finansiering

Förstatliga skolan.

Friskolorna

Stoppa kortsiktiga vinster.
Stopp för religiösa friskolor.
Obligatoriskt skolval.

Lärares villkor

Satsa på läromedel så lärare slipper kopiera.
Mindre undervisningsgrupper.
1000 fler fler speciallärare.
Förläng skoldagar för elever som halkar efter.
Tidigare lovskola.
Gör det lättare för rektor att omplacera elever.
Ge lärare ökad rätt att agera mot elever som förstör.
Mer undervisning i svenska och matematik.

Övrigt

Nej till lottning och kvotering.
Stärk arbetet mot hedersförtryck i förskola och skola.
Fler spetsklasser för högpresterande elever.
Obligatorisk förskola för nyanlända barn och barn till nyanlända. Obligatorisk förskola från fem års ålder för alla.
Mer lärarledd undervisning på lärarprogrammet, bygg ut de lärosäten som håller högst kvalitet.
Skärp kraven på antagningen till lärarutbildningarna.
Högre krav på lärarutbildningarna.

Moderaterna

Finansieringen

-

Friskolorna

Villkora vinstutdelning mot kvalitetskriterier och dra in tillståndet för skolor som allvarligt brister.

Ge Skolinspektionen särskilt uppdrag att granska och stänga skolor som kan misstänkas främja radikalisering och segregation.

Lärares villkor

Utöka undervisningstid med en timme om dagen i lågstadiet.
Minska lärarnas dokumentationskrav.
Gör våld mot skolpersonal till ny brottsrubricering.
Skriv in ordning och studiero i skollagens portalparagraf och inför ordningsomdömen.
Stärk lärares och rektorers auktoritet att kunna ingripa i stökiga situationer.

Övrigt

Fokusera på mätbara faktakunskaper med inspiration från Finlands läroplan.

Inför central rättning av betygsgrundande nationella prov samt slutprov årskurs 9.
Stoppa betygsinflationen.
Inför skyldighet för kommuner att erbjuda lovskola från lågstadiet.
Obligatoriskt för kommuner att erbjuda läxhjälp från lågstadiet.
Obligatorisk språkförskola för barn som visar en bristande språkutveckling.
Inför aktivt och obligatoriskt skolval.
Stoppa förslag om tvångsbussning, kvotering och lottning av elever mellan skolor.
Öka likvärdigheten genom att införa ett gemensamt kommunalt kösystem och en tydligare statlig styrning av skolpengen.

Kristdemokraterna

Finansiering

Mindre barngrupper i förskolan, max 12 barn i småbarnsgrupperna.
Inför en nationell skolpengsnorm med en ökad statlig styrning av skolans finansiering så vi kan få en likvärdig skola över hela landet.  

Friskolorna

Lärares villkor

Stärk lärarnas ledarskap i klassrummet. Det handlar om att satsa mer pengar på vidareutbildning.
Utöka Speciallärarlyftet.

Övrigt

Stärk det särskilda stödet och gör upp med likriktningsskolan, alltför många barn undervisas på samma sätt i samma klassrum trots att det går ut över de barn som har de största stödbehoven.
Stärk elevhälsan och inför en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag och det bör finnas skolsköterska och kurator på plats dagligen.

Sverigedemokraterna

Finansiering

Skolan ska få statligt huvudmannaskap.

Friskolorna

Värnar valfriheten för elever och föräldrar.
Förbjud muslimska skolor.

Lärares villkor

Övrigt

Nej till bussning, lottning eller andra typer av kvotering av elever. 

LÄS ÄVEN: 

Så vill partierna förändra skolan – hitta alla debattartiklar

"Ge friskolor statligt bestämd skolpeng"

Oväntade svaret på politiska striden: ”Ljusglimt” lä