Lärarförbundets krav – hela listan inför Hök21

Förhandlingschefen Mathias Åström om alla kraven inför Hök21.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Nuvarande skolavtalet mellan lärarförbunden och Sveriges kommuner och regioner (SKR) Hök-18 har fått kritik för att vara för mjukt i fråga om arbetsmiljö. Här är Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds krav på Hök-21  – kommenterade av förhandlingschefen Mathias Åström.

Stärkt nationellt ansvar och insatser i alla kommuner

 • Avtalet ska säkra partsgemensamma insatser i varje kommun och på varje skola, med lokalt överenskomna åtgärder hos varje arbetsgivare inom ett år. Överenskommelserna ska samlas in och kvalitetssäkras av centrala parter.
 • Avtalet ska slå fast att kompetensförsörjning också är en nationell angelägenhet, där parterna utöver ökade egna insatser också kräver ett större statligt ansvarstagande.

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström kommenterar:

”Det handlar om hur uppdraget ska gå från stat till huvudman, till att jag som lärare har ett rimligt uppdrag nästa vecka? Det är själva beslutskedjan som samtalen handlar om, att vi ska få den så stark som möjligt och som gör att lärare har inflytande över sin situation.”

En hållbar arbetsmiljö med balans och utvecklingsmöjlighet

 • Avtalet ska stärka förutsättningarna för ett engagerat och närvarande ledarskap i alla skolformer
 • Avtalet ska säkra kunskap om och arbete med systematisk arbetsmiljö (OSA) på varje arbetsplats/skola så att det skapas lokala lösningar på arbetsbelastningen med fokus på friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv,.
 • Avtalet ska säkerställa att arbetsuppgifterna balanseras i förhållande till varandra och den totala arbetstiden. Hänsyn ska tas till varje skolforms särart.
 • Avtalet ska kräva att lokala parter tecknar avtal om hur bemanning/tjänstefördelning och övriga förutsättningar ska möta undervisningsuppdraget så att tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling kan definieras för varje lärare. Det lokala avtalet ska säkerställa att lärarens uppdrag fastställs vid läsårets början och därmed vilken undervisning läraren förväntas ansvara för under det kommande läsåret. Till varje undervisningstimme ska det finnas knuten för- och efterarbetstid. Motsvarande tydlighet avseende planeringstid ska åstadkommas för lärare i förskola och fritidshem liksom för skolledare, och studie- och yrkesvägledare.
 • Avtalet ska säkra att när förutsättningar ändras ska i första hand nya prioriteringar fastställas i samtal mellan chef/medarbetare. I andra hand ska ersättning utgå – avseende såväl undervisning som övriga arbetsuppgifter.

Mathias Åström: ”Idag finns grundregler, samverkan och MBL. Men det vi måste få till nu är överenskommelser lokalt, och de saknas ofta. Hur ska vi jobba med belastningsfrågan lokalt? Vad är kvalitet? Hur tänker vi om rättningen av nationella prov? Att det finns struktur och stabilitet i kommunen och på respektive skola. Har man det inte lämnar man rektorer och lärare i sticket.”

En löneuppvärdering för attraktivitet och konkurrenskraft

 • Avtalet ska säkra fortsatt uppvärdering av lärares och skolledares löner, hos samtliga arbetsgivare. Nationella initiativ krävs, där varje arbetsgivare åläggs att skapa en lönestruktur som säkerställer att erfarna och kompetenta lärare erhåller sådana löner och en löneutveckling under hela yrkeslivet att de väljer att stanna kvar i yrket, samt att lönesättningen baseras på såväl formella meriter som på yrkesskicklighet.
 • Avtalet ska ge varje lärare och skolledare ett tydligt ekonomiskt erkännande som kompensation för insatser under Corona-pandemin
 • Avtalet ska säkerställa att lokala parter gemensamt genomför en analys av lönestrukturen inför varje löneöversyn och att en uppföljning sker efter genomförd löneöversyn i syfte att säkerställa att de åtgärder som löneavtalet anger blir genomförda
 • Avtalet ska stärka löneprocessen genom lokala överenskommelser där sambandet mellan å ena sidan arbetets innehåll och utförande och å andra sidan lönesättningen är i fokus. Syftet är att förankra löneprocessen i verksamheten - i varje skolform och på varje arbetsplats.
 • Avtalet ska uppdra till centrala parter att följa upp att sådana överenskommelser ingås och vårdas.

Mathias Åström: ”Lärarnas genomsnittslön är fortfarande låg i nivå med genomsnittslönen i Sverige. Andra akademiska yrken med lång utbildning har en helt annan nivå. Lönen är en avrekryterande faktor, den behöver vara konkurrenskraftig och dit har vi en bit kvar.”

En kompetensutveckling som stärker professionen och verksamhetens utveckling  

 • Avtalet ska ta ett samlat grepp om kompetensutvecklingens kvalitet och relevans i alla skolformer och alla skolor, för ett långt, utvecklande och hållbart lärarliv
 • Avtalet ska säkra ett nationellt gemensamt ansvarstagande för villkor och förutsättningar i det nationella professionsprogrammet
 • Avtalet ska säkra att det finns en plan för kompetensutvecklingen på varje skola och för varje individ, där behov definieras, åtgärder fastslås, medel och tid avsättas och en konkret plan beskriver hur genomförandet ska ske.

Mathias Åström: ”Vem ska stå för kostnaden? Kan staten ta en del av kostnaden? Det vore rimligt. Staten behöver en genomförandeplan. Vi har inte lyckats komma överens om hur de tidigare lärarlyften skulle finansieras.”

Allmänna bestämmelser

 • Avtalet ska säkerställa att arbetsgivares nyttjande av disciplinpåföljd begränsas. Istället ska ett förebyggande riskanalysarbete användas i syfte att säkerställa att skolan har en arbetsmiljö som präglas av trygghet, lugn och studiero. Ett kontinuerligt arbete med att rusta lärare för att kunna agera professionellt även i pressade situationer ska bedrivas.

Mathias Åström: ”Det är jättevanligt att lärare får anmärkningar. Och vi tror att det är på grund av den stressade, belastade arbetsorganisationen som är utsatt för kommersiellt tänkande, föräldrar som röstar med fötterna som tar sina barn ur skolan om inte deras krav infrias direkt. Det göder en kultur där någon måste disciplineras.”

LÄS ÄVEN

Hök-21: Tillsammans ska vi lyckas

Lärarförbundets krav på kommunerna i Hök-21

”Är 2021 året för den stora lärarstrejken?”