Forskare: Så blir idrotten tillgänglig för alla

Sammanställd forskning ska hjälpa lärare att planera och utforma idrottsundervisningen. Rami Aro är ordförande i Svenska idrottsföreningen och lärare i idrott och hälsa.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

I många skolor är frånvaron hög på lektionerna i idrott och hälsa. Vissa elever upplever att de inte kan delta och bara tanken på lektionen kan väcka stor oro.

I ett försök att hjälpa idrottslärare att förändra situationen har Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten sammanställt forskning som kan vara till stöd för lärare när de planerar och utformar sin undervisning inom ämnet, med tonvikt på elever som möter svårigheter i det sociala samspelet.

| Foto: Anna Hedman

– När vi utredde behovet av den här typen översikt så upptäckte vi att lärare faktiskt har uttryckt att de behöver ett bättre stöd kring hur de ska arbeta för att tillgängliggöra undervisningen och göra den mer likvärdig. Det här bekräftas också av elever som möter svårigheter i det sociala samspelet, som i de här studierna har synliggjort flera brister när det kommer till tillgänglighet, säger Alva Appelgren, fil.dr, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Resultaten har sammanställts utifrån en tematisk analys av de ingående studierna och utmynnat i tre teman för lärare att utgå från för att utforma en tillgänglig lärmiljö för alla: Tillitsfulla relationer, struktur och stöd och utvecklande klimat. Samtliga teman hänger samman och betonar bland annat vikten av att lärare i idrott och hälsa på ett konkret sätt går igenom vad som ska hända före, under och efter lektionen för att ge eleverna möjlighet att ställa frågor och förbereda sig.

– Sedan är det viktigt att jobba med atmosfären i klassrummet. Det ska inte bara vara fokus på prestation, utan eleverna måste också ha möjligheten att prova sig fram och utveckla en styrka att tro på sin egen förmåga att utvecklas och klara olika typer av aktiviteter, säger Alva Appelgren.

För att lyckas utforma en tillgänglig lärmiljö finns flera tillvägagångsätt. Ibland är muntliga genomgångar att föredra, andra gånger krävs undervisningsmaterial som exempelvis bildstöd för att aktiviteten ska bli begriplig för samtliga elever, fortsätter hon.

– Som lärare i ämnet idrott och hälsa bör du dessutom erbjuda olika valmöjligheter för att utföra ett moment. En hinderbana kan till exempel ha olika nivåer och vägar för att eleven själv ska kunna avgöra vilket alternativ som passar bäst.

Rami Aro är ordförande i Svenska idrottsföreningen och lärare i idrott och hälsa sedan tio år tillbaka. Han anser att just tydlig information och konkreta genomgångar är avgörande för att lyckas utforma lektioner där alla elever kan delta.

– Jag har gått så långt att jag minutiöst anger hur lektionen ska gå till genom att skriva upp på tavlan hur många minuter varje samling och aktiviteter tar. Det är inte alla elever som behöver det, men som helhet hjälper det eftersom alla då vet vad som gäller och vad som förväntas av dem, säger han.

Utöver den minutiösa planeringen är även kommunaktionen med vårdnadshavarna en viktig faktor. Får vårdnadshavarna kontinuerlig information om vad undervisningen omfattar kan de i sin tur förbereda barnen innan de kommer till skolan, påpekar Rami Aro.

– Vi har även pratat om vi kan filma moment som vi ska lära oss så att eleverna får se slutresultatet och kan förbereda sig.

Bestämda platser och stressleksaker för elever som behöver fingra på något när de sitter stilla underlättar samlingarna ytterligare. Men för att få dem att faktiskt genomföra uppgifterna krävs att deltagandet står i fokus. Rami Aro varnar för att regler om duschning och ombyte lätt kan leda till onödigt tjafs och ökad elevfrånvaro.

– För mig är det viktigare att eleverna är med på idrottslektionen än att de har ombyte och duschar efteråt. Hellre att alla känner sig välkomna än att de som har glömt ombyte, inte har möjlighet att köpa ”rätt” kläder eller känner sig obekväma med att duscha med andra väljer att inte delta, säger han.

Alva Appelgren uppger att lärares lyhördhet i vitt skilda miljöer och samarbete mellan alla verksamma på skolan är två stora utmaningar när det kommer till att skapa en tillgänglig lärmiljö. Lärare som undervisar i idrott och hälsa har många elever samtidigt i olika miljöer. Då är det en viktig uppgift att vara lyhörd, bekräfta och se till alla elevers olika behov för att kunna utforma undervisningen.

– Att idrott och hälsa sker både inomhus och utomhus gör att lärare har en särskilt stor utmaning när det kommer till att hitta lösningar på tillgänglighet. De måste ha kännedom om vad och hur de kan arbeta med undervisningen i vitt skilda miljöer. Att utforma olika övningar och moment där elever får välja mellan alternativ och nivåer som eleven känner sig trygg i, kräver kunskap om hur moment kan demonstreras och förklaras på olika sätt. Här hoppas vi att översikten kan bidra som inspiration. Lärare som arbetar kollegialt har en stor fördel i att de delar med sig till varandra, säger hon.

Det finns ett extra stort behov av att utveckla trygga relationer med eleverna.

En annan viktig sak är att idrottslärare ges rätt möjlighet att göra de anpassningar som krävs för att övningar och moment ska bli tillgängliga för alla.

– Det kan till exempel handla om att se över schemaläggningen och säkerställa att det finns tillräckligt med tid före, under och efter lektionen. För att lärare ska kunna förändra undervisningen behöver hela styrkedjan vara med. Då krävs ett gott samarbete där rektor visar sitt engagemang och för en dialog med lärare så att de kan bistå med det som behövs för att de nödvändiga förändringar som krävs för att utforma undervisningen som fungerar bra för alla. Det är alltså inte bara lärarens uppgift att tillgängliggöra lärmiljön. Förvaltning, skolledare och elevhälsa måste också ta sitt ansvar och vara beredda att ge det stöd som behövs, säger Alva Appelgren.

Rami Aro berättar att han själv har bytt skola flera gånger på grund av orimlig arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. I dag trivs han bra. På Kolarängskolan i Kallhäll, norr om Stockholm, har han en ämneskollega, och tillsammans delar de på runt 500 elever.

– Jag får den stöttning som krävs, men eftersom jag undervisar i ett så pass utlämnande ämne som idrott och hälsa så finns ett extra stort behov av att utveckla trygga relationer med eleverna. Därför hade jag inte tackat nej till att träffa eleverna mer än två gånger i veckan, säger han.

Enligt Alva Appelgren kan översiktens resultat användas som diskussionsmaterial för lärare och övriga verksamma i skolan för att minska frånvaro och ge elever likvärdiga förutsättningar för ökad delaktighet, utveckling och lärande. Hennes förhoppning är att lärare ska känna sig trygga i att utveckla sin undervisning på vetenskaplig grund och hoppas att forskningssammanställningen kan bidra till det.

– Alla elever ska känna att de är trygga under lektionen och kunna vara med i den gemenskap som ämnet idrott och hälsa kan bidra till.

Läs mer

Forskningssammanställningen "En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel" finns att läsa här.