”Så kan vi ta tillvara humaniora i fler program på gymnasiet”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

I dag är Humanistiska programmet det minsta nationella programmet i gymnasiet. Antalet elever i årskurs 1 har minskat till 600 läsåret 2021/22 och programmet finns i dag endast i ett 40-tal av de ca 260 kommuner i Sverige som anordnar gymnasie­utbildning. Detta innebär att 220 av Sveriges kommuner inte har möj­lighet att erbjuda sina elever humanistprogrammet.

Samtidigt blir humaniora allt viktigare ju mer världen öppnar sig och vi möter människor från andra länder och kulturer. Humaniora behövs för att vi ska förstå vårt samhälle och varandra, och kunskaper i språk är en väg in i arbetslivet.

”En nyckel till ordförråden”

Latinstudiet ger fördjupad kunskap och förståelse beträffande det internationella ordförrådet. Den som känner till latinska basord har en nyckel till både engelskans och de romanska språkens ordförråd, jfr t.ex. lat. terra ’jord, land’ och eng. terrain, fra. terre, spa. tierra, it. terra, sv. terräng; vidare lat. quattuor ’fyra’ och fra. quatre, spa. cuatro, it. quattro, port. quatro.

Latinska förstavelser och verbstammar är mycket vanliga i dagens språk, jfr t.ex. sub-trah-era (dra undan), dis-trah-era (dra åt olika håll); vidare trans-port-era (bära över), ex-port-era (bära, föra ut), im-port-era (bära, föra in) etc.

Intresset i vårt land för humaniora är säkert större än det som antalet sökande till det humanistiska programmet visar. Flertalet ”humanioraintresserade” elever söker idag till Samhällsvetenskaps­programmet, som inför läsåret 2021/22 hade 22 700 sökande till årskurs 1.

Humanistprogrammet är nämligen så konstruerat att studievägledare och nionde­klassares föräldrar tvekar att rekommendera det till den yngre genera­tionen eftersom programmet inte alltid erbjuder de kurser, exempelvis i matematik, som är obligatoriska för antagning till eftersökta hög­sko­le­­utbildningar.

Så ingår HUM i större program

På Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) kan i dag tre inriktningar inrättas: Beteende­vetenskap, Samhälls­veten­skap samt Medier, information och kommunikation. Vid skolen­heter med Samhällsvetenskapsprogram finns efter skol­huvud­männens beslut i allmänhet två av dessa inriktningar representerade.

För att ge fler elever möjlighet att studera ett antal humanistiska ämnen under sin skoltid bör snarast möjligt inriktningarna Språk respektive Kultur kunna erbjudas på Samhällsvetenskapsprogrammet. De elevgrupper som väljer någon av dessa inrikt­ningar får samtidigt genom kursinnehållet i Samhällsvetenskapsprogrammet omedelbar behörig­het till ett antal eftertraktade högskoleutbildningar.

På så vis fullföljs Gym­nasie­­utredningens tanke att HUM borde ingå i ett större program och inte bilda ett eget program, som blev fallet vid den senaste gymnasiereformen.

Innehåll för inriktningarna

Med utgångspunkt i HUM:s kurser bör de två inriktningarna ha följande innehåll:

Inriktning Språk (500 gymnasiepoäng) Människans språk (100 p.), Latin – språk och kultur (100 p.), Historia 2b kultur (100 p.), samt Språk (200 p., val mellan Engelska, Moderna språk, Latin 2 och Klassisk grekiska)

eller

Inriktning Kultur (500 gymnasiepoäng) Filosofi 2 (50 p), Historia 2b kultur (100 p.), Kultur- och idéhistoria (100 p.), Människans språk (100 p.), Psykologi 2 (50 p.) och Svenska: Litteratur (100 p.)

”Behöver inte vara så”

Det har påståtts att ett gymnasieprogram med flera inriktningar kan ha svårig­het att utveckla en identitet för viss del, t.ex. den humanistiska. Det behöver inte vara så. Med de föreslagna inriktningarna på Samhällsvetenskapsprogrammet får gymnasie­skolorna förut­sätt­ningar för att synliggöra humaniora för ett flertal elever och att informera om utbildningarnas innehåll eftersom eleverna inte påbörjar inriktnings­studierna förrän i årskurs 2.

Det sägs att det finns individer som väljer nuvarande humanistiska program (HUM) för att ”slippa” mer matematik. Att bevara en möjlighet till ett negativt val kan inte ligga i någons intresse. I kraft av kursinnehållet i Samhällsvetenskaps­program­met får ele­verna på dessa inrikt­ningar i stället behörighet till högskoleutbildning till psykolog, socio­­nom, grund­skollärare för flertalet årskurser samt till många andra yrken.

”Gör HUM överflödigt”

Samhällsvetenskapsprogrammet – kompletterat med de föreslagna inriktningarna i Språk, respektive Kultur – kan räkna med ett stort antal elever i årskurs 1. Det gör ett krympande HUM överflödigt.

Det finns nu ett starkt samhälleligt intresse av att gym­nasie­elever får utbildning i språk och humaniora och det är viktigt att säkerställa att språk och humaniora också erbjuds i gymnasieskolan. Den nya skolministern bör här kunna se sin chans till konstruktiva insatser.

Staffan Edmar, fil. lic., tidigare kanslichef i Riksdagens utbildningsutskott

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.