Distansundervisning ökar ojämlikheten mellan elever

Elevgrupper från familjer låg socioekonomisk status kan drabbas i distansundervisningen under corona, oroar sig lärare för. Foto: iStock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Coronaviruset spär på problematiken med bristande likvärdighet i skolan. Förutsättningarna för elever att tillgodogöra sig distansundervisning skiljer stort, visar den enkät som Lärarförbundet låtit göra.

I går rapporterade Läraren att gymnasielärare är oroade över att inte kunna sätta avgångsbetyg, enligt en Sifoundersökning gjord på uppdrag av Lärarförbundet.

Samma undersökning visar också hur de tillfrågade lärarna ser på likvärdigheten i skolan under distansundervisningen.

Och nära hälften av högstadieeleverna från familjer med låg socioekonomisk status har dåliga förutsättningar hemma för att klara distansundervisning, anger tillfrågade lärare som fått bedöma sina elevers situation i Kantar Sifos enkät.

– Det finns ett stort digitalt utanförskap och elevgrupper som har sämre möjligheter att delta påverkas såklart kunskapsmässigt, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

”Finns en stor oro”

Dåliga förutsättningar kan innebära trångboddhet eller en otrygg hemmiljö. Det kan också handla om utrustning och nätverk som inte håller måttet. Den digitala utbyggnaden ser olika ut i olika delar av landet.

Inom lärarkåren finns en stor oro att vi ska tappa den här elevgruppen både på gymnasiet och grundskolan, säger hon.

För elever från familjer med hög socioekonomisk status är bilden en annan. Där bedöms 86 procent ha goda förutsättningar för distansundervisning, enligt enkäten.

Källa: Kantar Sifo / Lärarförbundet

Stor elevfrånvaro i utsatta områden

Även när det gäller frånvaro orsakad av coronapandemin utmärker sig de socioekonomiskt mest utsatta områdena, visar en kartläggning som SVT Nyheter gjort bland skolor och skolchefer i de värst drabbade länen, Stockholm, Östergötland och Sörmland.

I Stockholm var i snitt var fjärde elev och lärare frånvarande när det var som värst. I dag ligger frånvaron på i sitt 14-15 procent – dubbelt mot normalt.

Socioekonomiskt utsatta områden har haft en högre frånvaro än andra, och där har det också varit svårare att få eleverna att komma tillbaka. I Stockholmsförorten Kista, ett område som drabbats hårt av corona, låg frånvaron ett tag på runt 40 procent.

I Eskilstuna var frånvaron ett tag 30 procent bland elever och cirka 24 procent bland lärare – att det inte gick att bedriva undervisning. På vissa skolor gick det inte att bedriva undervisning så eleverna fick arbeta hemifrån eller korta dagarna eftersom det saknades personal.

För lärarna har coronapandemin inneburit mycket dubbelarbete när undervisning ska planeras och genomföras, både för elever på plats och de som stannar hemma.

– Lärarkåren gör en heroisk insats i en extrem situation, som kommer att få stora konsekvenser för elevernas kunskapsutveckling och lärarnas arbetssätt. Det kommer att krävas ännu större pedagogiska resurser efteråt för att hämta hem det eleverna förlorat kunskapsmässigt, men också socialt, säger Johanna Jaara Åstrand.