Skolverket: Screeningen fungerar bättre än många tror

Kartläggning och screening är en viktig bestånds­del inom garantin för tidiga stödinsatser, och rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande för en elevs resultat i skolan.

Detta framhålls av ­Skolverkets Ulrica Dahlén, chef för enheten för processtöd och specialpedagogik.

– Garantin finns för att skolor tidigt ska ­uppmärksamma elever som riskerar att inte uppfylla kriterierna för godkända kunskaper i svenska, svenska som andraspråk eller ­matematik. Alla behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin.

Ulrica Dahlén

Skolor är generellt duktiga på att använda det bedömningsstöd och kartläggningsmaterial som finns, enligt ­Ulrica Dahlén.

– Man har bra stöd för att upptäcka behov och materialet hjälper till att visa precis vad eleven har svårt med. För pedagogen ger det också en trygghet i att det inte bara handlar om magkänsla. Men man får inte glömma att kartläggningar i sig inte gör någon skillnad för elevernas måluppfyllelse. På Skolverket jobbar vi mycket med garantin för tidiga stödinsatser och det är superviktigt att man går vidare med resultaten man får fram.

Många skolor och lärare Ulrica Dahlén möter upplever att de inte riktigt får till det i det fortsatta arbetet, när många delar måste synka i ett systematiskt samarbete mellan olika nivåer och ansvarsområden: lärare, specialfunktion, rektor, huvudman.

– På Skolverket har vi tagit fram ­rekommendationer för de olika ­nivåerna för att belysa olikheterna och skapa förståelse för varandras ­uppdrag. I grund och botten handlar det om att bygga kvalitet och mobilisera kompetens. Materialet från Skolverket kan bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det är ju huvudmannen som ansvarar för att det finns organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att uppfylla garantin, så det är viktigt att inte pedagogen lämnas ensam att genomföra allt som upptäcks i en kartläggning.

Det är viktigt att man mäter i enlighet med styrdokumenten och inget annat.

Upprepade misslyckanden kan vara ­förödande för elevers lust att lära och för självbilden i stort. Därför är det av avgörande betydelse att kunskapen om ele­verna som samlas in via kartläggningar också verkligen används. Därför är det viktigt att välja rätt kart­läggningsmaterial.

– Marknaden är stor och det finns en hel flora av material. Det är viktigt att man väljer sådant som är utprovat för rätt situationer, så att man mäter det som är i enlighet med styrdokumenten och inte något annat.

Överlag anser Ulrica Dahlén att arbetet med tidiga insatser fungerar bra. Skolinspektionens granskningar visar att fler elever får tidigare insatser.

– Men man har också konstaterat att åtgärdsprogram skrivs för sent, så det har inte fullt slagit igenom. På Skolverket har vi mycket resurser och material om hur man arbetar vidare med de här frågorna, men vi kan ha svårt att nå ut när det finns så mycket som pedagoger måste ta till sig och använda i sin undervisning.

Återstår kanske för Skolverket att screena sina egna insatser och gå vidare med resultaten.

LÄS ÄVEN

Håll koll på Attentions skolkampanj-månad!

Nya fackböcker om specialpedagogik

Vestman: ”Eleverna som behöver skolan mest behöver den på sommaren också”