Nya fackböcker om specialpedagogik

Språkutveckling i förskolan, matematik för särbegåvade och extra anpassningar är några av ämnena för terminens sista svep av nya fackböcker från Specialpedagogiks bokredaktör.

Gemensamt förhållningssätt

”Specialpedagogik i skola och klassrum”
Ann Lindgren, David Edfelt, Inger Langertz, Petter Leife, Kristina Camnert
(Natur & Kultur)

Här fokuseras på vikten av att gemensamt utveckla ett specialpedagogiskt förhållningssätt i skolan. Därför behöver all skolpersonal ges möjlighet att metodiskt kartlägga och samarbeta kring olika utvecklingsområden. I boken presenteras flera verktyg för att stötta processerna i arbetslag, elevhälsoteam och skola. Författarna föreslår en studiecirkel med ”Kollenmodellen” som metod, för grundkunskaper om funktionsnedsättningar, kartläggning, handledningsrutin i fem steg för att arbetslaget ska komma fram till anpassningar och bygga upp en gemensam kunskapsbas. Boken utkommer i två versioner som kompletterar varandra, en riktar sig främst till lärare och en vänder sig till kollegiehandledare som specialpedagoger eller förstelärare. Författarna är psykologer, specialpedagog och gymnasielärare.

 

Självbiografi om att växa upp med adhd som bisexuell tjej

”Bokstavsbarn”
Mirre Sennehed
(Idus)
En självbiografisk bok om psykisk ohälsa, adhd och att hitta vägen till sin balans i livet. Sennehed skriver om hur det kan kännas att växa upp med adhd som tjej och hur det kan skilja sig från killars adhd. Hon beskriver också hur diagnosen i sig inte är det största hindret i att försöka nå sina drömmar, utan att miljön runt personen samt samhällets okunskap och fördomar spelar en stor roll. ”Det finns alldeles för få böcker som nyanserar bilden av denna diagnos, speciellt med fokus på kvinnor med adhd. Hoppas min bok kan hjälpa andra och ge inspiration och kraft att inte ge upp”, skriver Mirre Sennehed.

 

”Språka för glatta livet i förskolan”

”Språka för livet”
Maria Heimer, Maria Ohlsson
(Studentlitteratur)
”Vi delar en oro över att barns språkutveckling alltför ofta tycks tas för given i förskolan och att barns språk ses som något som kommer i gång av sig självt”, skriver författarna i sitt förord. I sin bok vill de lyfta språkande och ett språkstimulerande arbetssätt som ger förutsättningar för alla barns kommunikativa och språkliga utveckling. Här varvas forskningsbaserad teori med exempel från förskolans vardag. Relationer, samspel och stunderna tillsammans med barnen är i fokus och pedagoger lyfts fram som viktiga vuxna i förskolan. Här finns förslag på nyckelstrategier i ett språkstimulerande arbete där förståelse, anpassningar och fördjupning behövs. Läs om barns språkutveckling, flera språk i förskolan, språklig sårbarhet, från vardagsspråk till kunskapsrelaterat språk, talutrymme, bygga språkbroar med barnens familj och att följa och utveckla barns språk. Heimer är utvecklingspedagog och Ohlsson är förskollärare och specialpedagog.

 

Matteutmaningar för särbegåvade

Variabel – matematisk problemlösning
Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn
(Studentlitteratur)
Den här boken bjuder på extra utmaningar, fördjupningar och stimulans för de elever som kommit långt i sin matematikundervisning. Författarna riktar sig både till de särbegåvade eleverna och till deras lärare i matematik. Eleverna ges här möjlighet att på egen hand få fördjupa sig inom olika matematiska områden. Till hjälp finns korta introduktioner, instruerande filmer och mängder med problemlösningsuppgifter som leder till nya matematiska samband, begrepp och metoder. Lärarhandledningen innehåller förslag på hur arbetet kan organiseras och individualiseras, här finns också ett omfattande facit med stöd och förklaringar till problemlösningsuppgifterna. Till boken hör ett stort digitalt material. Natalia Karlsson är docent i matematik och forskare i matematikdidaktik och Wiggo Kilborn är matematikdidaktiker och forskare.

 

Bok som vänder och vrider på arbetet med extra anpassningar

Extra anpassningar – vems ansvar?
Hanna Rondahl
(Studentlitteratur)
Vad innebär egentligen extra anpassningar? Och vems ansvar är det – lärarens, specialpedagogens eller någon ­annans? Hanna Rondahls syfte med boken är att öka förståelsen för vad extra anpassningar kan vara, hon diskuterar ansvarsfrågan och betonar vikten av samverkan i arbetet kring eleverna. Hon presenterar också ett förslag på hur arbetsgången kan se ut och ger stöd i att utforma en rutin som fungerar. Läs om ledning och stimulans, att identifiera och formulera stödbehovet, hjälpmedel och alternativa verktyg, tydlig struktur, examinationer, dokumentation och hur man kan organisera arbetet med extra anpassningar. Gott om frågor för diskussion och reflektion till de olika avsnitten. Författaren arbetar som samordnande specialpedagog i central elevhälsa.