Debatt: ”Beklagligt att forskarnas tolkning sprids”

Utvecklingsenheten på Barn- och Utbildningsförvaltningen i Eskilstuna, vill reda ut begreppsförvirringen kring differentierad undervisning.

Forskarna Gulz, Haake och Sjödén ifrågasätter skolans trender och menar att de bygger på myter, bland annat differentierad undervisning. Det är tydligt att förvirring råder kring begreppen, vilket även Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson lyfter i sitt svar till forskarna. Här bemöter vi forskarnas syn och delar med oss av Eskilstunas tolkning av differentierad undervisning.

Begrepp är komplexa och kan tolkas olika beroende på bakgrund och erfarenhet. En differentierad undervisning i ett relationellt perspektiv strävar efter att göra undervisningen meningsfull för alla. Forskarna beskriver differentierad undervisning som individanpassning vilket tyder på en begreppsförvirring. Helena Wallberg och forskaren Emma Leifler bekräftar att denna missuppfattning kring differentierad undervisning är vanlig.

Forskarna missförstår även när de förespråkar lärarledda lektioner med gemensamt arbete, som om det skulle vara en motsats till differentierad undervisning. Faktum är att differentierad undervisning betonar gemensam undervisning, anpassad för alla elever i gruppen. Lärare behöver identifiera elevernas styrkor och behov för att planera lämpliga aktiviteter med variation i tillvägagångssätt och olika stödstrukturer.

Relationella perspektivet

Inför de nya läroplanerna var det avgörande för oss i Eskilstuna att skapa en gemensam grund för att säkerställa Skolverkets intentioner. Vi ville medvetandegöra det historiskt sett rådande kategoriska perspektivet på elever och lärande där elevernas skolsvårigheter förklaras och ses enbart utifrån deras egna förmågor.

Därefter ville vi synliggöra och utveckla förståelsen för det relationella perspektivet, att det är i elevernas möte med lärmiljön som behov av stödåtgärder uppstår. Att förstå behoven i elevernas möte med lärmiljön är centralt för att förändra och utveckla undervisningen. Detta ligger i linje med våra läroplaners formuleringar kring att alla elever, oavsett förutsättningar, ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande.

Utgår från gruppen

Vi närmar oss en gemensam syn på begreppen och har skapat ett kommungemensamt språk som fördjupar de pedagogiska samtalen om vad god undervisning är.

En differentierad undervisning i Eskilstuna betonar gemenskap. Den ska utmana alla våra elever oavsett förutsättningar, utgå från gruppen och inkludera alla elever. Den differentierade undervisningen bidrar till att göra lärmiljön tillgänglig för alla och den tillvaratar olikheter och främjar delaktighet. Ibland innefattar den aktiviteter med flera olika vägar att nå målet, andra gånger görs aktiviteten så öppen att aktiviteten i sig ger möjlighet till variation gällande tempo, nivå, omfång, metod eller intresse.

Det är beklagligt att forskarnas tolkning sprids och att differentierad undervisning förkastas utan förståelse. Att likställa differentierad undervisning med anpassning till elevers olika lärstilar är dessutom arrogant och visar på oförståelse för begreppet och undervisningspraktiken. 

Vi hoppas dock att begreppsförvirringen kan leda till något gott. När begreppet definieras får vi också en större samsyn kring vad differentierad undervisning är. Vi önskar att samtalet i Skolsverige kan få handla om hur vi ger alla våra elever bästa möjliga förutsättningar för att de ska få lyckas i livet. Kanske menar vi samma sak gällande god undervisningskvalitet, men använder olika begrepp för att beskriva det.

I Eskilstuna har vi valt att använda begreppet differentierad undervisning i ett relationellt perspektiv. Hur definierar ni god undervisningskvalitet hos er?

Utvecklingsenheten på Barn- och Utbildningsförvaltningen i Eskilstuna:

Annika Christensen, specialpedagog
Camilla Simonson, utvecklingscoach
Catharina Andersson, förstelärare
Cecilia Jalkebo, förstelärare
Hanna Simola, lektor
Lena Hoelgaard, lektor
Lisa Edholm, utvecklingschef
Liselotte Flodman, rektor
Madelene Thunell, förstelärare
Peter Ledin, utvecklingscoach 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Ämnesläraren.

LÄS ÄVEN:

Forskarna dömer ut trender i skolan: ”Bygger på myter”

Skolverkets svar på forskarnas trendkritik: ”Håller med”

Svar på kritiken: ”Forskarnas fel om differentierad undervisning”

”DU-klassrummet kan få allvarliga konsekvenser”