Facket avvecklar sina aktier i gruvbolaget: ”Fel att investera”

Efter Aftonbladets artiklar om Sveriges Lärares aktieinnehav i det zambiska gruvbolaget Arc Minerals som är registrerat i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna har förbundet sålt av sina andelar.

Sveriges Lärare säljer alla sina aktier i det zambiska gruvbolaget Arc Minerals efter att Aftonbladet uppmärksammat ägandet.
Samtidigt ser förbundet över alla sina investeringar och riktlinjer.

Enligt Sveriges Lärares policydokument rörande investeringar ska man vara en ”Fair union”, ett rättvist fackförbund, som tar miljömässig och etisk hänsyn och inte placerar förbundets kapital i verksamheter som kränker mänskliga rättigheter.

Tidningen Aftonbladet uppmärksammade att förbundet, trots skrivningarna, är storägare i det zambiska gruvbolaget Arc Minerals och att bolaget dessutom är registrerat i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna, ökänt för att husera ljusskygga verksamheter.

Agerade genom att sälja

Direkt efter att uppgifterna om bolaget blev kända gick Sveriges Lärare ut med information om att aktieinnehavet i gruvbolaget ska säljas.

Andreas Mörck, kanslichef på Sveriges Lärare.

– Sveriges Lärares aktieinnehav ska spegla förbundets värderingar som bygger på mänskliga rättigheter och demokrati. Bara misstanken om motsatsen får oss som fackförbund att agera, säger Sveriges Lärares ekonomichef Jonas Larsson på förbundets hemsida.

”Vi spekulerar inte”

Vi Lärare bad förbundets kanslichef Andreas Mörck förklara hur medlemmarnas pengar hanteras och hur de kunde hamna i ett tveksamt skatteparadis.

Varför spekulerar Sveriges Lärare i aktier?

– Jag vänder mig mot frågeställningen. Vi spekulerar inte. Vi följer en placeringspolicy för att förvalta kapitalet. En del av investeringarna sker i aktier och fonder. Att inte investera kapitalet skulle innebära att pengarna äts upp av inflationen.

Hur mycket av medlemsavgiften går till investeringar?

– Av medlemsavgiften som är 280 kronor går 100 procent till verksamheten.

”Fel att investera i Arc”

Hur stor är konfliktkassan?

– Det finns fyra miljarder kronor i den.

Riskerar lärarna att stå utan strejkkassa om aktiemarknaden rasar ihop?

– Av våra tillgångar är endast 5,8 procent i aktier. Den största delen av kapitalet finns i fastigheter och värdepapper. Av värdepapper är aktier ett tillgångsslag tillsammans med aktiefonder, räntebärande värdepapper och andra placeringar. Cirka 17 procent av värdepappersinnehavet är placerat i aktier. Av dessa består 88 procent av aktier på Stockholmsbörsens stora listor.

Hur långsiktiga är investeringarna? Går förbundet in i riskfyllda projekt som kryptovalutor och hypade bilföretag med möjlighet till hög avkastning?

– Vi investerar långsiktigt och det var också meningen med investeringen i Arc Minerals. Att arbeta för ett grönt samhälle och för en hållbar utveckling. Sett i backspegeln var beslutet att investera i Arc Minerals helt felaktigt och borde ha föregåtts av en mer fullödig analys. Sveriges Lärare borde dessutom fortlöpande ha granskat bolaget, något som inte fungerat.

Policy för placeringar

Vem bestämmer var pengarna ska investeras?

– Förbundets kapital hanteras av ekonomichefen och i den löpande förvaltningen finns också ett placeringsråd som fattar beslut om externa kapitalförvaltare. Rådet följer upp förvaltningen. Det finns en placeringspolicy som förbundsstyrelsen har beslutat om och som utgör ramverket för hur kapitalet ska placeras. Policyn anger till exempel hur stor andel av kapitalet som ska finnas i aktier, räntor eller andra placeringar, men också vilka etiska riktlinjer som gäller.

Hur kontrollerar Sveriges Lärare att kapitalet förvaltas på ett bra sätt?

– Det görs en löpande uppföljning gentemot placeringspolicyn, där det tydligt framgår vilka investeringar som inte kan göras utifrån bland annat etiska och hållbara aspekter. Ekonomichefen rapporterar utfallet av investeringarna till placeringsrådet vilket kan leda fram till omplaceringar. Sett till det som nu framkommit gällande Arc Minerals är det uppenbart att våra rutiner måste ses över och förbättras, ett arbete som nu är påbörjat.

Ser över sina rutiner

Hur kan medlemmar i Sveriges Lärare vara säkra på att pengarna inte placeras i bolag med tvivelaktig verksamhet?

– Sveriges Lärares placeringspolicy är tydlig kring att tillgångar ska placeras hållbart, etiskt och ansvarsfullt. De ska även placeras i enlighet med ett antal internationella riktlinjer vad gäller miljömässiga, sociala och etiska aspekter. Skulle det ske förändringar i något bolag på ett sätt så att verksamheten strider mot policyn ska innehavet i bolaget omedelbart avyttras. Vi ser nu över våra rutiner för att säkra uppföljningen av policyn.