Var femte lärare på Academedia: Elevernas enkätsvar påverkar vår lön

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Elevers utvärderingar av sina lärare används som argument vid lönesättning inom Academedia, visar en ny undersökning.
– Får eleverna rösta i val bör de även kunna uppge om lärarna håller sig till läroplanen, säger koncernens HR-chef till Skolvärlden.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om hur elevernas poängsättning av lärare påverkat lönesättningen på en skola i Uppsala.

Samma förfarande praktiseras inom Sveriges i särklass största skolkoncern Academedia, där eleverna på gymnasiet fyller i en centralt administrerad och anonym utvärdering av sina lärare som sedan används som underlag vid lönesättning. Detta trots att materialet enligt koncernledningen inte ska användas på det sättet.

Andrés Jerez, föreningsombud för LR inom Academedia.

I en nyligen genomförd undersökning bland Lärarnas Riksförbunds medlemmar på koncernens gymnasieskolor svarar nästan var femte lärare att rektor har hänvisat till elevernas anonyma utvärdering som motiv till lönesättning.

– Det är inte acceptabelt. Den som bedömer värdet av lärarens arbete i det läget är inte rektorn utan eleven. Det är absurt. En elev är inte nödvändigtvis helt objektiv i sin bedömning, beroende på hur nöjd den är med lärarens betygsättning exempelvis, säger Andrés Jerez, föreningsombud för LR inom Academedia.

Klas Aspegren är HR-chef på Academedia och han vill tona ner betydelsen av LR:s undersökning.

– Lärarfacken har påtalat att lärarna tycker att det är utmanande att låta elever utvärdera lärarna. Men har de möjlighet att rösta i val bör de även kunna uppge om lärarna håller sig till läroplanen. Sedan kan det finnas rektorer som behöver fortbildning i hur man bedriver utvecklingssamtal. Elevernas utvärdering är en del av det underlag en rektor har för att bilda sig en uppfattning om undervisningens kvalitet. Men det är inte ett lönekriterium, säger han till Skolvärlden.

”Varje år hittar vi någon enhet som brister”
Klas Aspegren menar att koncernen kontinuerligt jobbar med att upptäcka och åtgärda brister ute på skolorna.

– Sanningen är ju att varje år hittar vi någon enhet som brister och vi har en naturlig omsättning på rektorer. Vi har 150 enheter och alla är inte felfria hela tiden. Men det är sällan det är problem på samma enhet två år i rad, säger han.

Det facket vänder sig mot är inte utvärderingen i sig, utan sättet den genomförs på och konsekvenserna som den får.

Det rör sig om en årligen återkommande digital utvärdering där koncernens elever svarar på tio frågor om varje enskild lärare. Lärarna ombeds avsätta lektionstid för att låta eleverna fylla i enkäten, men svaren går direkt tillbaka till Academedias centrala kvalitetsavdelning utan att lärarna själva får ta del av den. Därifrån går informationen ut till respektive rektor, och först därefter till lärarna.

I vissa fall skickar rektor ut resultaten till lärarna relativt snabbt, men i andra fall får lärarna ta del av resultatet först under sitt medarbetarsamtal, vilket kan infalla som långt som sex månader efter utvärderingen genomförs.

– En god lärare ska utvärdera sin egen undervisning och det är något man kan prata om under medarbetarsamtalen. Men i det här fallet kan det ta månader mellan utvärderingen och att läraren får höra vad eleverna tycker. Då kan det vara för sent att dra lärdomar och justera undervisningen, säger Andrés Jerez.

HR-chef Klas Aspegren medger att det inte är bra att det ibland tar så lång tid mellan utvärderingen och att lärarna får ta del av resultaten.

– Där finns är förbättringspotential från vår sida, så lång tid ska det inte ta. Det är något vi får jobba med på enhetsnivå. Utvärderingen ska vara ett underlag för utveckling.

Enligt Andrés Jerez ser lärarna på utvärderingen som ett sätt att kontrollera personalen snarare än att utveckla undervisningen. Att det dessutom påverkar lönen för många av lärarna är något han menar måste upphöra genast.

– Från koncernledningen säger de att rektorer inte ska använda utvärderingen på det här viset, men det görs ju ändå. Jag vet inte vad anledningen till det är. Det är kanske enkelt för en rektor att motivera ett dåligt lönepåslag på det här sättet. Men jag kan inte i min vildaste fantasi förstå hur man motiverar det, säger han.

Klas Aspegren, hur ska ni se till att rektorer inte fortsätter att göra samma fel i framtiden?

– Det är någonting vi får utvärdera tillsammans med lärarfacken, säger Klas Aspegren.

LR Academedias löneundersökning

  • 2021 uppger 90 lärare, 18,8 procent av de lärare som har haft ett lönesamtal, att undervisningsutvärderingen användes som underlag vid deras lönesättning. Respondenterna kommer från 62 olika gymnasieskolor inom Academedia.
  • 2020 var motsvarande siffror 50 lärare och 19.5%. Respondenterna kom från 36 olika gymnasieskolor inom Academedia.