Arbetsgivarna kan inte fortsätta slarva med att ge Sveriges Lärares medlemmar rätt villkor och förutsättningar, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Snart startar avtalsrörelsen för över 200 000 kommunalt anställda medlemmar i Sveriges Lärare. Om Sverige ska kunna möta framtiden som ledande kunskapsnation måste våra medlemmars villkor och löneutveckling förbättras.

Sveriges framtid byggs av Sveriges Lärares medlemmar. Det är barn och elevers möte med oss som lägger grunden för framtida utveckling och välstånd. Den här avtalsrörelsen behöver handla om vår stora betydelse för samhällets utveckling. Inte minst tillgången på legitimerade och yrkesskickliga lärare och förskollärare, men Sverige dras sedan länge med en stor lärarbrist och ett skolväsende som blir allt mindre likvärdigt.

Uppfattas inte som attraktivt

Framför allt uppfattas inte läraryrken som attraktiva och lockande i jämförelse med många andra akademikeryrken. För många läraryrken är livslöneutvecklingen till och med negativ, vilket gör att studenternas förstahandsval blir andra utbildningar. Det är helt nödvändigt att den relativlöneökning för lärare och förskollärare som pågick under 2010-talet tar fart igen. 

Lägstanivån måste avtalas med en tydlig siffra.

Färre än hälften av dem som svarat på Sverige Lärares löneenkät uppger att lönen återspeglar erfarenhet och kompetens. Erfarna och yrkesskickliga lärare måste ges en löneutveckling som speglar deras arbete, ansvar och betydelse för elevernas resultat.

Våra arbetsgivare måste också åta sig att medverka till att professionellt självbestämmande och utveckling på arbetstid präglar de meriterings- och fortbildningsinsatser som kommer att finnas i det nationella professionsprogram som staten är på väg att införa. I genomsnitt gavs lärare i grundskolan bara 22 timmars fortbildning under 2022. Det är inte fortbildning värd namnet.

Sifferlösa avtal håller inte

Till detta kommer att vi hamnat i en inflationsekonomi som missgynnat alla Sveriges Lärares medlemmar. Därför håller det inte att fortsätta med sifferlösa avtal. Lägstanivån måste avtalas med en tydlig siffra.

Det håller heller inte att åtta av tio lärare och förskollärare uppger att de har en för hög arbetsbelastning eller att var femte lärare uppger att de flera gånger övervägt att sluta som lärare under det senaste året. Varenda kommunal huvudman måste bindas till att vidta de åtgärder som krävs för att våra medlemmars arbetstid ska stå i proportion till mängden arbetsuppgifter.

Även det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver ta ytterligare steg framåt. För många av våra medlemmar har förekomsten av hot och våld, större barn- och elevgrupper, en orimlig administrativ börda och ett ökat antal elever med särskilda behov blivit en del av yrkesvardagen.

Kan inte fortsätta slarva

Arbetsgivarna kan inte fortsätta slarva med att ge Sveriges Lärares medlemmar rätt villkor och förutsättningar. Nej, jag tror inte att arbetsgivarna saknar probleminsikt. Däremot undrar jag om de förstår vad som krävs? Om de har kraften att se till att fler blir – och förblir – lärare, förskollärare och studie- och yrkesvägledare? I de förestående förhandlingarna har SKR (Sveriges kommuner och regioner) och de kommunala huvudmännen chansen att visa att de förstår och förmår.

Visa vad ni går för, SKR! 

  • Tummen upp: Betalningstjänsten Klarna har tecknat kollektivavtal. På tiden! Grundbulten för den svenska partsmodellen.
  • Tummen ner: Kommunerna har gått med 116 miljarder kr i överskott åren 2020-2022. Ändå sker nedskärningar på skola och utbildning. Systemfel!

Åsa Fahlén, ordförande Sveriges Lärare

Ledare i Vi Lärare #8 2023