Bakslag för satsning på fler lärare: ”Svårt att fylla platserna”

Lärarstudenterna har ökat i antal med ungefär hälften av det som de extra anslagen syftat till. 

Fler platser på utbildningen skulle ge 2 300 nya lärarstudenter. Resultatet: Hälften så många. Det visar Universitetskanslersämbetets analys av insatserna för att minska lärarbristen.

Fler platser på läkarutbildningen ledde till fler läkarstudenter. Samma effekt uteblev dock i på lärarsidan.

Det visar en rapport om utbyggnaden av utbildningarna till ett antal bristyrken, som Publikt skrivit om.

Erik Dahl, UKÄ.

– Det är få sökande, så även när man tillför mer pengar så är det svårt att fylla platserna, säger Erik Dahl, UKÄ.

Lärarbristen gjorde att staten ökade anslagen till universiteten under 2015 och 2017. Tanken var att fler studenter skulle söka sig till lärosätena och på sikt att det skulle resultera i fler lärare.

Läraryrkena det satsas på

Utbyggnaderna skedde inom utbildningarna till förskollärare, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), grundlärarutbildningen, speciallärare- samt specialpedagogutbildningen.

Men det slutade med helt andra siffror än prognosen. Lärarstudenterna har ökat i antal med ungefär hälften av det som de extra anslagen syftat till. 

Satsningen har utvärderats av Riksrevisionen 2021, som då fann hinder som att det saknades sökande, VFU-platser och disputerade lärare.

– Det kan vara så att utan satsningen hade det varit värre, kullarna gick ner och det var goda ekonomiska tider. Då blir det färre sökningar oavsett. Men det är troligen bättre att jobba med genomströmning och mål för examina. Där det finns en långsiktighet i att titta på examinerade i stället för nybörjare, säger Erik Dahl.

För att lärare ska examineras krävs andra metoder, menar han.

– Vår analys kan inte svara på vilka som vore det bästa, men lärosätena har tagit upp att det behövs långsiktighet. Det går inte att utöka med en stor andel nybörjare bara på ett år. Man behöver titta på hela kedjan. Lärosätena behöver kanske jobba mer med genomströmning, säger han.

Kort sagt: det spelar ingen roll hur många som påbörjar en utbildning om få slutför den.

Lärarutbildningen med tuffa krav

– Många på ämneslärarutbildningen kommer direkt från gymnasiet och utbildningen är lång. Möjligen finns det inte tillräckligt med lärarledd tid heller. Sen säger lärosätena att de behöver fler disputerade lärare, det kan ta ett år att få en lektor på plats. Även där behöver man tänka långsiktigt, säger Erik Dahl.

En faktor kan vara läraryrkets attraktivitet.

– Vi har inte tittat på det. Men kopplat till lågt söktryck så är det inte en omöjlighet, säger Erik Dahl.

Enligt rapporten syns vissa skillnader mellan lärosätena. En hög total måluppfyllelse hade Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Mittuniversitetet.