LR-kritik mot friserad coronarapport: ”Ger inte hela bilden”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Huvudmannens utvärdering av arbetet under pandemin nämner inte lärarfackens negativa synpunkter på otydlighet och bristande insyn.
– Utredningen är vinklad, säger Annika Levander, LR:s lokala huvudskyddsombud.

I början av läsåret kallades fackförbunden i Uddevalla till ett digitalt möte med en extern utredare som hade i uppdrag att utvärdera kommunens arbete under coronapandemin. Där gavs de möjlighet att lyfta både vad de upplevt som positivt och negativt med arbetsgivarens hantering av pandemin, och vilka tankar de hade inför framtiden.

Annika Levander, huvudskyddsombud LR Uddevalla uppskattade att arbetsgivaren tog initiativet att utvärdera arbetet. Men när utredarens rapport nu görs offentlig visar det sig att kritiken som facken framförde under mötet inte tagits med.

Annika Levander, LR

– Rapporten är inte helt överensstämmande med verkligheten. Ingenting av kritiken vi lade fram under mötet finns med. Man kan ju fundera på varför, säger hon till Skolvärlden.

Problemet med rapporten är alltså enlig henne inte vad som står i den, utan vad som inte står i den. Syftet med utredningen var att ge en bild av hur kommunens arbete med pandemin hade fungerat och dra lärdomar inför framtiden. Ur det perspektivet blir det märkligt att välja bort vissa bitar och inkludera andra, anser hon.

– Det är märkligt. Man behöver ju se ett helhetsperspektiv, och jag förstår inte varför man valt att ta bort allt som den fackliga gruppen lyft som negativt.

Fackens huvudsakliga kritik handlar om bristen på riskanalyser av arbetsmiljön i kommunens olika skolor.

– Inför läsåret 2020 flaggade man för corona och det borde varit självklart att göra riskbedömningar innan eleverna kom till skolan, men det gjorde man inte. Först efter att vi påpekat det och en lång starstrecka kom det på plats. Generellt kan man ju säga att det inte har gått att hålla avstånd, i synnerhet i grundskolan. Det är för trånga lokaler och många elever i varje grupp.

En annan kritik mot kommunens coronahantering är att det var för tvära kast i besluten, en otydlighet vem det är som fattat besluten och vad de baseras på. Facken fick inte heller insyn i besluten på förhand.

– Det har varit saker som att ställa om till distansundervisning med två dagars varsel. Det har varit ansträngande. Det är också oklart vem som fattat besluten. Är det politiken, är det folkhälsomyndigheten, regionen, smittskyddsläkaren? Det har varit rörigt, säger Annika Levander.

Något som dock finns med i rapporten är den förtroendekris som drabbade kommunen när lokaltidningen Bohusläningen avslöjande att kommunala toppchefer gick före i vaccinkön.

”Vi förstår att vårt förtroende är påverkat”, skriver den tillförordnade förvaltningschefen för kommunledningskontoret, Sara Gustafsson, till i en kommentar till tidningen.

Hon skriver också att "pandemin är en unik händelse som ingen kunde föreställa sig", att "Uddevalla agerade tidigt utifrån de förutsättningar som gavs just då" och att "Det kom nya och bättre rekommendationer varje vecka".

Malin Krantz tillträder som ordinarie kommundirektör vid årsskiftet och har i uppdrag att se över kommunens krishantering utifrån slutsatserna i rapporten.

"Den viktigaste lärdomen är kanske att vi måste ta vara på det engagemang och den vilja som både medarbetare och chefer har visat i hanteringen av denna pandemi", skriver Sara Gustafsson till Bohuslänningen.

Annika Levander på LR önskar att lärdomarna hade dragits snabbare. Inför vårterminen 2022 finns det inga planer på att göra nya riskbedömningar i skolan, trots de stigande smittotalen bland yngre.

– Lärare i hela landet har under hela pandemin varit rädda för att bli smittade själva och för att dra hem smitta till familjemedlemmar. Nu har man konstaterat att det är i synnerhet barn som sprider smittan. Men det är inte tal om någon riskbedömning i Uddevalla kommun. Det är för dåligt, säger hon.