Kommunen nobbar avståndsregeln: ”Inte rimligt”

”Att hålla två meters avstånd är inte rimligt i denna typ av verksamhet”, menar Varbergs kommun.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Varbergs kommun avfärdar avståndsregeln för att undvika spridning av covid-19 i skolorna.
– Att ta in alla elever igen och säga till lärarna att ni ska försöka hålla avstånd, det blir ett omöjligt uppdrag, säger LR:s huvudskyddsombud i Halland, Sten Hagberg.

Efter en trängselanmälan från Sten Hagberg i våras gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion i Varberg. Arbetsmiljöverket öppnade därefter ett eget ärende och hänvisade till att den av WHO rekommenderade tvåmetersregeln ska gälla i skolan också. Inom kort väntas ett beslut från myndigheten.

Men att hålla två meters avstånd ”är inte rimligt i denna typ av verksamhet”, menar Varbergs kommun.

– Grundbudskapet i vårt svar är att vi under hela pandemin har lutat oss mot information och stöd från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och det regionala smittskyddet, och gjort stora ansträngningar för att följa rekommendationer från dessa tre instanser, säger Carina Uvenfeldt, förvaltningschef för förskole- och grundskoleförvaltningen, till varberg.se.

Kommunen skriver vidare i sitt yttrande att det viktigaste verktyget är att genom samtal med eleverna skapa förståelse för vikten av att hålla avstånd och en god hygien. Rektorer har begränsat kontakter mellan elever genom att uppmana till begränsat umgänge enbart med klasskamrater, eller gruppvis.

Enligt Carina Uvenfeldt gör alla rektorer kontinuerliga riskbedömningar för att på så sätt skapa en säker arbetsmiljö. I kommunens svar står även: ”Förskole- och grundskoleförvaltningen kan konstatera att varken Folkhälsomyndigheten, Skolverket eller det regionala smittskyddet formulerar smittskyddsåtgärden om avstånd på två meter, utan rekommenderar arbetsgivare att göra vad som är möjligt för att öka avstånd och minska trängsel”.

Grundskolechef Johan Berntsson räknar upp flera åtgärder som vidtagits under pandemin. Man har bland annat skapat separata in- och utgångar i matsalar och kapprum, måltider har i möjligaste mån intagits utomhus och matsalar har inrättats i klassrum och andra utrymmen för att undvika trängsel.

Kommunen noterar också i sin skrivelse att smittspridningen är lägre sedan Arbetsmiljöverkets inspektion i april, och att ”en stor del av verksamhetens medarbetare i slutet av augusti 2021 kommer att ha ett vaccinationsskydd”.

LR:s huvudskyddsombud i Varberg, Sten Hagberg, är kritisk till kommunens inställning.

– Jag kan konstatera att det man nämner om separata in- och utgångar till matsal och kapprum, lunch utomhus inte fungerar i praktiken. Det är på marginalen. Visst har man gjort det i vissa fall men jag känner till ett antal skolor där lärarna säger att det är precis som vanligt.

– Att ta in alla elever igen och säga till lärarna att ni ska försöka hålla avstånd, det blir ett omöjligt uppdrag. ”Gör så gott ni kan”-linjen är den man har. Arbetsmiljöverket skrev i sitt övervägande ”att ha gjort så gott man kan, för att skapa tillräckliga avstånd, är inte tillräckligt om smittrisk för SARS-CoV-2 kvarstår. Då behöver ytterligare åtgärder vidtas”.

Ulrika Scholander är sektionschef på Arbetsmiljöverket. Hon har läst Varbergs kommuns yttrande men förklarar att man inte hunnit granska det närmare ännu.

Hur ser ni på frågeställningen” är det rimligt att skolanställda löper en större risk att smittas av C-19 än andra yrkesgrupper”?

– Skolan är en del av samhället och speglar det i stort. Risken för smitta finns på samma sätt i skolan som i resten av samhället. Det vi ställt krav på i underrättelsen är att kommunen ska riskbedöma i vilka arbetssituationer man kommer nära varandra. Vi har inte sagt i underrättelsen att det skulle vara på väg mot ett förbud om att hålla minst två meters avstånd. Om man inte kan hålla avstånd måste arbetsgivaren fundera på vilka andra åtgärder som kan göras för att skydda mot smittspridning.

Vilka då?

– Till exempel jobba med luftkvaliteten i klassrummet, vädra ofta. Kanske bedriva undervisning utomhus i högre utsträckning, fundera på att glesa ut på andra sätt genom exempelvis ändrad schemaläggning. Det viktiga är att man tänker till om ”vad behöver vi göra i vår verksamhet?”. Många lärare tycker att det är otryggt att komma nära ovaccinerade elever.

– Arbetsgivarna har arbetsmiljöansvaret och behöver överväga vilka åtgärder man kan vidta för att glesa ut när man har undervisning på plats i skolan. Det kan handla om allt ifrån var man bedriver undervisningen till hur man schemalägger.

Ärendet berör enbart Varbergs kommun, betonar Ulrika Scholander.

– Vi fattar aldrig prejudicerande beslut. Det blir alltså inte ett generellt beslut för hela landet.

Sten Hagberg har ändå en förhoppning om att Arbetsmiljöverket kommer att utfärda ett föreläggande, vilket han menar i sin tur skulle kunna fungera som en riktlinje för andra huvudmän att förhålla sig till.

– Jag tänker att om mina skyddsombudskollegor runt om i landet skulle läsa ett föreläggande mot Varbergs kommun och anser att ”det där uppfyller inte min arbetsgivare heller”, så skulle man förvänta sig samma utslag om man gjorde en likadan anmälan.