Bokrecension: Relationerna bakom allt

Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Närvarande vuxna och trygga ­relationer är en röd tråd i förskolans arbete för barns positiva utveckling.

Att rusta barn för livet – förskolans arbete för barns positiva utveckling, av May-Britt Drugli och Ratib Lekhal (Studentlitteratur).

”Att rusta barn för livet” handlar om hur vi kan främja barns psykiska hälsa och positiva utveckling i det dagliga arbetet i förskolans vardag. Barn fungerar i en värld av relationer och för dem är utveckling av psykisk hälsa en relationell process. I relationer med kvalitet byggs grunden för en god psykisk hälsa in i hjärnans struktur.

Forskning visar att barn som vid två års ålder inte klarar av att reglera sina känslor och beteenden på ett åldersadekvat sätt när de blir arga riskerar att utveckla beteendeproblem vid fyra års ålder. Det är nog så viktigt att vi finns där för barnen och skapar de livsavgörande relationerna. Vikten av goda relationer, trygghet, närvarande vuxna och ett salutogent förhållningssätt löper som en röd tråd genom hela boken.

En intressant del handlar om transaktionsmodellen, vilket beskriver utvecklingsprocessen som ett ömsesidigt och dynamiskt samspel mellan barnets individuella karaktärsdrag och dess omgivning. Processen ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer samverkar.

Tolkningen av denna modell kan bli en hjälp för pedagoger vid inskolning och barnens fortsatta utbildning i förskolan; om vi ska förstå barnet behöver vi också förstå barnets miljö. Författarna, som för övrigt är norska, använder begreppet livsmestring, vilket översätts som bemästring eller en förmåga att hantera livet. Ett synnerligen användbart litet ord, tänker jag, som ändå betyder så mycket, där förskolans pedagoger blir viktiga vuxna för att bygga resurser för framtiden och rusta barnen för livet.

Detta är en givande bok med en helhetssyn på barnet, men den riktar sig mest till de vuxna som är nybörjare inom förskolan. Det är inget nytt under solen för oss gamla rävar som varit med ett tag.