Debatt: Sätt stopp för stora elevgrupper!

Det går inte att ha undervisning med kvalitet i fritidshemmet med grupper som har fler än 30 barn, skriver Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets styrelse.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Vi har inte tydligt nog sagt ifrån om de stora elevgrupperna och vilka konsekvenser de får för kvaliteten på undervisningen i fritidshemmet. Nu måste vi lärare i fritidshem säga stopp, skriver Line Isaksson.

LÄSTIPS: LÖNELISTA: Här tjänar lärare i fritidshem mest - och minst

Jag är djupt oroad över fritidshemmets framtid. Yrkesrollen på fritidshemmet har varit och är fortfarande debatterad och dess innehåll har förändrats övertid. Det bör även beaktas att läraren i fritidshem, tidigare fritidspedagog, är en relativt ny yrkesgrupp inom utbildning.

Ny utbildning sätter spår

Likaså har lärarutbildningens utbildning mot fritidshem förändrats. Den senaste lärarutbildningsreformens konsekvenser har verkligen satt spår i utbildningen för grundlärare med inriktning fritidshem. Inte bara när det gäller behörighet att undervisa i ett eller flera ämnen utan även möjligheten att få fördjupade kunskaper i fritidshemmets pedagogik. Historiskt kan vi läsa in en viss tvekan kring fritidshemmets uppdrag men i och med det nya kapitlet i läroplanen för fritidshemmet synliggörs uppdraget och innehållet blir tydligare.

Uppdraget har förändrats

Fritidshemmet uppdrag är i förändring. Enligt flera forskare har det skett en glidning i uppdraget från att kompensera barns uppväxtvillkor till att komplettera skolan. Vi vet inte hur framtidens fritidspedagogik kommer att vara inte heller vilka utmaningar fritidspedagogiken kommer att stå in för. Men det finns teorier kring vilka områden som kommer att vara betydelsefulla för framtidens fritidspedagogik. Dessa är lärande och erfarande, barns kamratrelationer och vänskapsband, det fria och det kroppsliga, lek, demokrati och medbestämmande.

Vi måste säga nej!

Om vi ska kunna möta dessa utmaningar behöver vi lärare i fritidshem säga stopp och nej till stora elevgrupper. Jag hör och ser lärare i fritidshem som försvarar sina verksamheter och säger att de har god kvalitet på undervisningen även om deras grupper har fler än 50 elever. Jag vill påstå att det är helt omöjligt att följa elevens lärande och utveckling utifrån läroplanens intention med fler elever i gruppen än 30. Jag grundar mitt ställningstagande på 20 års erfarenhet samt forskning som förskolans riktlinjer av barngruppernas storlek grundar sig på.

Vi har ett ansvar

Jag vill påstå att vi som personal i fritidshem har ett ansvar för hur situationen med elevgruppens storlek ser ut idag. Då menar jag inte dig personligen utan dig som en del av en yrkesgrupp. Vi har inte tydligt nog sagt ifrån vilka konsekvenser elevgruppens storlek har på undervisningen i fritidshemmet. Alltför många fritidshem är idag aktivitetsstyrda istället för målstyrda. Allt för många fritidshem utgår inte från elevens intresse och behov i sin planering och utveckling av undervisningen.

Till slut får det effekt

Om vi ska ändra på detta måste vi konsekvent säga nej till stora elevgrupper. Jag vill därmed uppmana dig, även om du inte blir lyssnad på av skolledningen, att konsekvent påtala vikten av en hanterbar gruppkonstellation för att möjliggöra läroplanens intention. Till slut kommer spiken att spikas in och fritidshemmet kommer att vara en plats för utveckling och lärande i en trygg gemenskap.  

LÄS ÄVEN

Fritidsutredning: Begränsa barngrupperna och ge lönelyft

SKR: Nej till riktmärken för barngrupper

Kraven från lärare i fritidshem: mindre barngrupper

Här är de hetaste fritidsfrågorna 2021