Förbered för en trygg skolstart på fritidshemmet

Helena Ackesjö, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, leder just nu forskningsprojektet ”Det (o)likvärdiga fritidshemmet” om lärarnas arbete med fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Foto: Pressbild och Adobe Stock

Fritidshemmet är viktigt för att barnen ska få en bra start i förskoleklassen. Ändå fungerar stadieövergången sällan som den borde. Forskaren Helena Ackesjö anser att fritidshemmet behöver inkluderas tidigare i processen.

År 2018 infördes en ny lag om att avlämnande skola och förskola är skyldig att lämna över relevant information om elever i behov av särskilt stöd eller annan relevant information när de byter skolform.

Syftet var att förbättra arbetet med stadieövergångar, som har pekats ut som kritiska processer sedan länge. 

I Lgr22 står det att ”arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet ska förbereda eleverna inför övergångar”. Men det här är ett komplext arbete som fortfarande inte fungerar som det borde, berättar Hans-Göran Arvidsson på Skolinspektionen.

– Stadieövergångar är väldigt svåra för lärarna att hantera om inte skolor och huvudmän tar sitt ansvar och skapar ett system med en handlingsplan och tydliga riktlinjer. Det här är alltså inte lärarnas ”fel”, säger han.

Arbetet med stadieövergångar innefattar många aspekter och ska värna om alla barns trygghet, och upplevelse av trygghet, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd eller inte.

Lämnar en säkerhetszon för det okända

Helena Ackesjö, docent i pedagogik på Linnéuniversitetet, har forskat kring stadieövergångar i förskola, förskoleklass och fritidshem. 

– För många barn handlar övergångar om att lämna en säkerhetszon och att möta det okända; nya rutiner, nya barn, nya lärare, nya kulturer och finna nya roller.

Allt detta kräver förberedelse och planering, säger hon och berättar att skolors handlingsplaner för övergångar mellan förskola och förskoleklass ofta är väldigt generella. Och sällan inkluderar fritidshemmet på det sätt man skulle önska. Trots att lärarna i fritidshem ofta är dem som barnen först möter när de ska börja i förskoleklass efter sommarlovet. Och trots att fritidshemmets verksamhetsform ställer höga krav på barnen.

– De flesta har en bild av vad skolan är men inte av fritidshemmet. Där ska barnet ingå i en grupp med tre gånger så många barn jämfört med på förskolan, friheten är större liksom det egna ansvaret.

”Även fritidshemmet ska vara en bekant plats”

Helena Ackesjö har förhållit sig till i sin forskning är hur fritidshemmet kan bli en ”aktiv agent” i arbetet med övergångar. Det främsta svaret är att inkludera fritidshemmet tidigt.

– Även fritidshemmet ska vara en bekant plats vid skolstarten. Rent konkret handlar det om att låta de blivande förskoleklassbarnen besöka fritidslokalerna och träffa fritidshemspersonalen, och gärna leka med de äldre barnen på skolgården. Det ideala vore att barnen fick besöka fritids en gång i månaden under vårterminen. 

5 tips från forskaren

1. Titta på era rutiner

Fundera över hur ni skapar kontinuitet och progression i övergångar på just din skola. Hur förbereds elever och vårdnadshavare för övergångarna? Vad behöver förändras?

2. Lyssna på barnens tankar

Fem- och sexåringar har ett helt annat perspektiv och andra frågor än vuxna och vi får inte glömma att alla elever är unika. Det är det som är utmaningen. Alla har sin egen oro och den måste vi försöka identifiera i de fall det verkar behövas.

3. Bjud in barnen tidigt

Anordna gärna aktiviteter för de blivande förskoleklassbarnen tillsammans med de äldre barnen i fritidshemmet innan övergången. Gärna även fri lek på skolgården.

4. Bekanta barnen med lokalerna

Låt förskolebarnen bekanta sig med fritidslokalerna. Bara att komma ihåg sin jacka, äta frukost i matsalen och hitta till mjölkautomaten kan vara stora saker för en sexåring. Och sådant som kan skapa oro.

5. När terminen har börjat

Etablera goda kontakter med vårdnadshavarna och var tydlig med att de är välkomna att komma in och ställa frågor. Detta är fritidshemmen bra på, vilket skapar trygghet hos både föräldrar och elever. 

LÄS OCKSÅ

Lärare i fritidshem undervisar genom lek

Fyra av tio valde bort fritidshemmet efter examen

Så kan lärare förenkla barns tidiga skolövergångar