Skrivuppgifterna som får eleverna att prestera bättre

Lisa Jonsson, till vänster, är utredare på Skolforskningsinstitutet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Elever som skriver mer presterar bättre – även i ämnen som matematik och NO, visar en ny rapport. Bäst fungerar det för elever som får skriva analyserande och reflekterande texter.

Skriv ner vad du lärt dig under lektionen, vad du gjort för att lösa räkneuppgiften och vad du behöver lära dig mer. Även en lärare i matematik kan ge sina elever skrivuppgifter för att de ska utveckla sina kunskaper i ämnet.

– De senaste åren har det varit mycket fokus på läsningens betydelse för elevers kunskapsutveckling. Samtidigt har skrivandets betydelse kanske glömts bort lite, säger Lisa Jonsson, utredare på Skolforskningsinstitutet.

Under bokmässan i Göteborg presenterade hon och Pontus Wallin en rapport där Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar internationell forskning om hur skrivande påverkar elevers möjligheter att lyckas i olika ämnen. Åsa af Geijerstam, docent i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet, har författat den avslutande kommentaren i rapporten.

Gäller även de lägre åldrarna

Den internationella översikten omfattar 56 studier, som i de allra flesta fall är gjorda i klassrum. Merparten av studierna har genomförts i USA, de resterande i Tyskland, Italien och Kanada. 26 studier gjordes inom ämnet NO, 21 inom matematik och 8 inom SO. En studie gjordes inom både NO och SO.

Forskarna har i studierna jämfört en grupp elever som fått skriva mycket med en annan grupp, som inte skrivit alls eller i mindre omfattning.

– Forskningen visar att de elever som fått skriva mer presterar bättre, säger Lisa Jonsson.

Totalt 6 235 elever mellan 6 och 17 år utgör underlaget för forskningen.

– Det som sticker ut är att resultatet även gäller för elever i de lägre åldrarna. Inom forskningsfältet har det rått delade meningar om yngre barn gynnas av att skriva ämnesspecifikt, eftersom de i den åldern är upptagna av grundläggande saker som att lära sig hålla i pennan, stava, forma bokstäver och konstruera meningar. Men översikten visar att även yngre skolbarn kan ha nytta av att skriva som en del i utvecklingen av ämneskunskaperna, säger Lisa Jonsson.

Skrivandet som ger en djupare förståelse

Skolforskningsinstitutet konstaterar att olika typer av skrivande leder till olika typer av lärande. För att skrivandet ska bidra till elevernas kunskapsutveckling i ämnet är det viktigt hur skrivuppgifterna är utformade. De uppgifter som syftar till reflektion över vad man vill veta mer om, eller som leder till att eleven formulerar en egen förståelse, leder i högre grad till lärande än uppgifter som inte innehåller sådan reflektion.

– Att skriva analytiskt kan ge en djupare förståelse jämfört med att återge information, säger Lisa Jonsson.

Här hittar du rapporten.

Några slutsatser i rapporten

  • Skrivande är ett användbart verktyg för lärande av ämnesinnehåll i alla åldrar men ska tillämpas på ett adekvat sätt så att det passar åldersnivån.
  • Elever kan använda skrivande på flera olika sätt för att förbättra sina ämneskunskaper, som till exempel att skriva argumenterande eller informativa texter som involverar reflektion samt analys och tolkning.
  • Skrivaktiviteter som syftar till att lära kan integreras som en vanligt förekommande del av undervisningen i såväl NO, SO som matematik.
  • Forskarna menar att det är nödvändigt att matcha skrivaktivitetens utformande med lärandemålet, och att lärare kan behöva ge elever instruktioner om hur uppgiften ska genomföras.
  • Skrivuppgifter som syftar till reflektion över vad man vill veta mer om, eller som leder till att eleven formulerar en egen förståelse av något (uppmuntrar metakognitiv reflektion), leder i högre grad till lärande än uppgifter som inte innehåller sådan reflektion.
  • Det är inte säkert att skrivaktiviteter som visat sig vara effektiva i de ingående studierna automatiskt är det i alla klassrum, då förutsättningarna inte är identiska.
  • Forskarna rekommenderar att lärare noga följer upp om skrivaktiviteterna ger önskat resultat och att justeringar görs om så inte är fallet.

LÄS ÄVEN

Skrivundervisningen stympas av alla mätbara mål

Forskaren om elevernas hemliga liv – på engelska

Prisad svensklärare: Så väcker jag elevernas läslust

Deras elever skriver – för hela världen

Spoken word får eleverna att vässa språket