Friskola får hård kritik efter Ämneslärarens granskning

”Det förekommer också exempel på betyg ändrade med blyerts och betyg som satts och signerats med ett datum som vid Skolinspektionens tillsyn ännu inte passerat, vilket är anmärkningsvärt”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Friskolekoncernen Watma Education får svidande kritik efter Skolinspektionens granskning av betygsättningen i företagets gymnasieskola i Norrköping.
– Rektorn har inte säkerställt att betygen sätts i enlighet med skollagen, skriver tillsynsmyndigheten i sitt beslut.

Felaktigheter i betygskatalogen. Betyg sätts inte av undervisande lärare. Obehöriga lärare har ensamma satt betyg. Betyg har inte satts i anslutning till att kurser avslutats. Resultaten vid nationella prov har inte särskilt beaktats vid betygsättning.

Exemplen är många när Skolinspektionen slår fast omfattande brister i betygssättningen på Fria Läroverken i Norrköping.

”Det förekommer också exempel på betyg ändrade med blyerts och betyg som satts och signerats med ett datum som vid Skolinspektionens tillsyn ännu inte passerat, vilket är anmärkningsvärt”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut efter höstens oanmälda tillsynsbesök i Watma Educations gymnasieskola i Norrköping. Även Fria Läroverken i Linköping och Karlshamn fick besök av myndigheten, men för de skolorna har besluten ännu inte fattats.

Skolinspektionen konstaterar att ”det utgör en brist att rektorn inte har säkerställt att betyg satts i enlighet med skollagen och andra författningar”. I de senaste tre läsårens betygskataloger har SI hittat flera exempel på betyg som har justerats utan att det angetts om det rör sig om en ändring, en rättelse eller en prövning. Dateringar och underskrifter saknas.

Gjorde tillsyn efter Ämneslärarens granskning

Ämnesläraren har i flera artiklar uppmärksammat att friskolekoncernen Watma Education förra läsåret lät en centralt tillsatt matematikutvecklare och en förstelärare resa runt till tre av företagets sju gymnasieskolor och erbjuda underkända elever att pröva sina betyg i mattekurser på nytt. Möjligheten ledde till stark kritik från de lärare som hade satt kursbetyget F på dessa elever. Kritiken bidrog till att Skolinspektionen i slutet av september gjorde oanmälda tillsynsbesök på Watma Educations skolor i Karlshamn, Linköping och Norrköping för att granska skolornas arbete med bedömning och betygsättning.

När beslutet om Fria Läroverken i Norrköping nu presenteras omfattar det ingen kritik mot den uppmärksammade prövningen av mattebetygen. Elina Eliasson, utredare på Skolinspektionen, förklarar varför:

– Det är olika bestämmelser som prövats. Fria Läroverken Norrköping har inför höstterminen 2023 förändrat sina rutiner gällande prövningar. Av intervjuer med såväl lärare som rektor samt ingiven prövningsrutin för skolan framgår att en prövning omfattar samtliga centrala delar av kursen. Skolinspektionen har därmed inte funnit att skolenheten bryter mot bestämmelserna när det gäller prövning av kurs, skriver Elina Eliasson i ett mejl till Ämnesläraren.

”Att detta ändå görs är allvarligt”

Däremot riktar Skolinspektionen kritik mot att en lärare som undervisat i och betygssatt flera kurser i matematik inte varit anställd av skolan, utan anlitats som konsult. Läraren har varit i ett entreprenadförhållande till huvudmannen och får därför inte undervisa och sätta betyg, understryker myndigheten.

”Att detta ändå görs är allvarligt eftersom eleverna därmed både undervisas och betygsätts av lärare som inte står under rektorns pedagogiska ledning eller omfattas av huvudmannens ansvar”, skriver Skolinspektionen.

Myndighetens utredning visar också att en stor andel elever under de senaste två läsåren fått högre kursbetyg i ämnena svenska och svenska som andraspråk än det resultat de fick på nationella provet.

Av de 15 elever som gjorde nationella proven i svenska 1 under vårterminen 2022 fick 86,7 procent högre betyg på kursen än det sammantagna betyget av delmomenten på de nationella proven. Motsvarande andel i hela riket var 42 procent. I svenska som andraspråk 3 gjorde 19 elever nationella proven och där fick 57,9 procent högre betyg på kursen än på det sammantagna betyget på de nationella proven. Snittet i riket var 33 procent.

Skolinspektionen betecknar avvikelsen som ”anmärkningsvärd”.

– Rektorn har uppgett att det finns en tendens till provskräck hos eleverna och att eleverna har stora prestationskrav. I svenska och svenska som andraspråk var det lyrik som var tema på de nationella proven och det är generellt sett ett svårt ämne men speciellt för skolans elever som kan ha svårt för språket. Vissa prov görs också tidigt på terminen och lärarna fortsätter att arbeta med eleverna ända till slutet av terminen, kommenterar Elina Eliasson.

Watma Education och huvudmannen Fria Läroverken i Sverige AB har nu fram till den 20 juni 2024 på sig att rätta till de brister i bedömning och betygsättning som Skolinspektionen påtalar.