38 inspirerande böcker om matematikundervisning

Tre av de totalt 38 böcker Ämneslärarens bokredaktör Cecilia Lindgren tipsar om.

Här tipsar Ämneslärarens bokredaktör Cecilia Lindgren om 38 böcker om matematikundervisning.

Digital inspiration för mattelärare

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Helena Kvarnsell, Camilla Askebäck Diaz

(Gothia)

Boken vänder sig till mattelärare som vill bli inspirerade för att utveckla mixen av analoga och digitala metoder i sitt klassrum. Här presenteras en mängd olika spel, webbsidor, appar, program och digitala verktyg, och hur du kan använda dem i undervisningen, vid genomgångar, hemuppgifter, problemlösningar och vid bedömningar. Läs om självrättande tester, escape room i undervisningen, poddinspelningar med Anchor, infografik, digital handuppräckning, mönster och samband med Excel och återkoppling till läraren med Mentimeter. Kvarnsell och Askebäck Diaz är bägge två lärare i matematik och NO på högstadiet, men de hoppas att boken även ska vara användbar för lärare på mellanstadiet och gymnasiet.

Lockande matteundervisning

Inspirerande matematikundervisning – för högstadiet och gymnasiet

Martina Östergren

(Studentlitteratur)

Hur kan matematikundervisningen göras mer inspirerande? Hur kan man få eleverna att se detta fantastiska ämne som roligt och spännande och samtidigt förbättra deras resultat? Det var frågor som fick Martina Östergren att läsa till speciallärare i matematik. Här delar hon med sig av de hon funnit som framgångsfaktorer i sin matematikundervisning. Läs om neurodidaktik, lektionsplanering, EPA-modellen och undervisningsformer där berättelser, sånger och danser har en central roll. Hon tipsar även om saker att tänka på när man har elever med funktionsvariation i klassen. Här finns konkreta lektionsplaneringar i taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring och problemlösning.

Problemlösningsinriktad matteundervisning

Effektiv matematikundervisning

Ann-Sofie Berg, Maria Lindholm

(Gothia)

I den här metodboken beskriver två lärare i matematik hur de, enkelt sammanfattat, undervisar genom att; alltid utgå från ett problem, att undervisningen är lärarledd och har ett stort fokus på kommunikation och resonemang. Eleverna får först försöka lösa problemet enskilt, sedan parvis och slutligen tillsammans i helklass. Den forskningsbeprövade metoden bygger på att tillsammans hitta de mest effektiva och ändamålsenliga lösningarna på ett problem. Här finns gott om konkreta undervisningsexempel i algebra, bråk, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik. Uppdelade efter årkurserna 1–3, 4–6 och 7–9.

Förändrad undervisningsmiljö i matematik

Att bygga tänkande klassrum i matematik

Peter Liljedahl

(Gleerups)

Peter Liljedahl är professor i matematikdidaktik och har här samlat sina erfarenheter efter femton års forskning. Han presenterar en konkret vägledning i att skapa ett tänkande klassrum i matematik som sätter eleven i centrum. Med hjälp av fjorton metoder visar han hur lärare i grundskola och gymnasium kan åstadkomma stora förändringar i elevernas engagemang och lärande. Läs om att möblera ett tänkande klassrum, gruppindelningar, när, var och hur uppgifter ges, att använda ledtrådar och utvecklande uppgifter, elevernas anteckningar, att befästa kunskap, vad väljer vi att utvärdera, att främja elevautonomi och att använda formativ bedömning i ett tänkande klassrum. ”Det handlar om att utmana de normer och vanor som genomsyrar många av dagens klassrum. Till att steg för steg förändra undervisningsmiljön för ett genuint engagemang för matematik hos elever i alla åldrar”, skriver den kanadensiska forskaren.

Geometribok i nyutgåva

Geometri för grundlärare

Daniel Carlsson

(LiU Tryck)

Boken innehåller teori, lösta exempel och rikligt med övningar och lösningsanvisningar. Träna din problemlösningsförmåga, procedurförmåga, begreppsförmåga, resonemangs- och kommunikationsförmåga. Här finns en tydlig koppling till det centrala innehållet i grundskolans läroplan, samtidigt täcker den det innehåll av klassisk geometri som tas upp i gymnasiets kurser. I denna omarbetade utgåva är innehållet uppdaterat mot den reviderade läroplanen för grundskolan. Daniel Carlsson är universitetsadjunkt vid Matematiska institutionen på Linköpings universitet där han undervisat i matematik i 25 år bland annat inom lärarprogrammen. Han arbetar även med nätbaserad handledning för elever i grundskolan och gymnasiet inom verksamheten ”Mattecoach på nätet”.

Algebraundervisning

Algebra i grundskolan

Johan Häggström, Cecilia Kihlman, Marie Fredriksson

(NCM)

Boken vänder sig till dig som undervisar i matematik från förskoleklass upp till årskurs nio. Innehållet tar avstamp i aktuell forskning och presenterar algebraiska begrepp och metoder som ingår i grundskolans matematikundervisning. Varje kapitel inleds med ett klassrumsexempel som visar hur elever kan uppfatta en viss aspekt av algebran, vilka svårigheter som kan uppstå och hur lärare kan bemöta eleverna. Här finns exempel på innehåll som passar i olika årskurser och på olika nivåer. Här diskuteras olika undervisningsstrategier, kända elevsvårigheter och typuppgifter som kan fungera som inspiration för kollegiala samtal eller användas i undervisningen. Extramaterial finns på: ncm.gu.se/algebra-ikt

Programmeringens intåg i matten

Programmering i skolmatematiken – möjligheter och utmaningar

Cecilia Kilhamn, Kajsa Bråting, Lennart Rolandsson

(Studentlitteratur)

Vilken roll har programmering i skolmatematiken? Lär sig eleverna matematik genom programmering? Finns en genusaspekt att ta hänsyn till? Hur ser lärares fortbildning ut? Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Boken tar avstamp i den senaste forskningen när författarna här diskuterar programmeringens inträde i skolmatematiken – från förskola till gymnasiet. I bokens första del ges bakgrund, teori och ett historiskt perspektiv på programmering i skolan. Del två tar upp programmering i matematiken ur ett elevperspektiv och del tre ur ett lärarperspektiv. Här finns texter om syntax och semantik i programmering, matematik och kod, att arbeta med olika programmeringsverktyg, programmering som ett matematiskt instrument, resurser, tid och genomförbarhet.

Med fokus på algebra

Algebra för lärare

Kajsa Bråting, Håkan Sollervall, Erika Stadler

(Studentlitteratur)

Författarnas syfte med boken är att ge matematiklärare specialiserad kunskap i algebra för att utveckla en varierad och allsidig undervisning. Med stöd av algebraiska symboler, formler, ekvationer och funktioner fokuseras här på att beskriva generella samband och en generaliserad aritmetik som kan användas för intressanta matematiska resonemang och varierande sätt att lösa matematiska problem. Här lyfts också den viktiga helhetsförståelsen för matematikens mönster och strukturer, räknelagar, uttryck och ekvationer, funktioner och funktionsgrafer. Boken är en omarbetad nyutgåva.

Komplexa tal som får matematiken att växa

Komplexa tal och funktioner med komplex variabel

Per Joel Zander

(Insurgent förlag)

Komplexa tal är en utvidgning av de reella talen så att det går att lösa ekvationer som annars vore olösbara. De är en ny typ av tal som kan vara svårare att relatera till än de reella. Ett komplext tal består av både en realdel och en imaginärdel. Det kan medföra till att komplexa tal uppfattas som abstrakta. Det här är gymnasieläraren Per Joel Zanders favoritområde inom matematiken. Boken passar till kursen Matematik specialisering och innehållet utgår från matematik nivå fyra i gymnasieskolan. Och riktar sig till den som vill undersöka området och fördjupa sig i komplexa tal och funktioner av en komplex variabel. Författaren har sedan 1998 undervisat i både matematik och samhällskunskap vid flera olika gymnasieprogram.

Missförstånd i matte

Vad ska eleverna lära sig och vad lär de sig?

Vanliga missförstånd i matematikundervisningen

Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

(Studentlitteratur)

Redan under de första skolåren bildar sig elever en uppfattning om matematik, om den är mindre bra kan det skapa problem senare i skolan. Ofta gäller det hur eleverna uppfattar centrala begrepp som multiplikation, bråk och proportionalitet. Författarna har under flera år studerat just undervisningen i dessa begrepp. Boken bygger på en av deras studier som genomfördes i årskurserna 2, 4, 5 och 8. Där har de kunnat följa hur det går till när eleverna bygger upp missuppfattningar i dessa matematiska begrepp. I de tre sista kapitlen resonerar författarna kring vad man som lärare kan ta med sig av studien för att utveckla, omvärdera och anpassa sin undervisning. Här finns även verksamhetsnära exempel att använda för att reflektera och analysera sin egen undervisning.

Låt eleverna dansa sig till ämneskunskaper

Dans som undervisning – teori och metod

Paul Moerman

(Studentlitteratur)

En bokstavlig uppvärmning och sen dansa sig igenom alfabetet. Mattedansa multiplikationstabeller, 10-kamraterna och decimaltal. Träna geometri och lär elever om vatten, luft och rymden med hjälp av dansen. I bokens första del beskrivs dansens byggstenar, att undervisa i dans och en kunskapsteoretisk ram sätts upp. I del två presenteras ett hundratal lektionsupplägg med konkreta exempel på dansmoment. Som att stampa och göra fruktmos, fåglarnas dans, vattenmolekyldansen, planeternas dans runt solen och att dansa Nobelpriset i fysik 2008. Författaren, Paul Moerman, är dansare, lärarutbildare och har utvecklat didaktiska program med dans. Boken vänder sig till lärare i förskola, fritidshem, grundskola och anpassad skola som vill utveckla sin undervisning i dans, språk, matematik och naturvetenskap.

Matteutmaningar för särbegåvade

Variabel – matematisk problemlösning

Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

(Studentlitteratur)

Den här boken bjuder på extra utmaningar, fördjupningar och stimulans för de elever som kommit långt i sin matematikundervisning. Författarna riktar sig både till de särbegåvade eleverna och till deras lärare i matematik. Eleverna ges här möjlighet att på egen hand få fördjupa sig inom olika matematiska områden. Till hjälp finns korta introduktioner, instruerande filmer och mängder med problemlösningsuppgifter som leder till nya matematiska samband, begrepp och metoder. Lärarhandledningen innehåller förslag på hur arbetet kan organiseras och individualiseras, här finns också ett omfattande facit med stöd och förklaringar till problemlösningsuppgifterna. Till boken hör ett stort digitalt material. Natalia Karlsson är docent i matematik och forskare i matematikdidaktik och Wiggo Kilborn är matematikdidaktiker och forskare.

Introduktion till den högre matematiken

Algebra och diskret matematik

Johan Jonasson, Stefan Lemurell

(Studentlitteratur)

I den här boken läggs stor vikt vid att introducera den högre matematikens språkbruk, begrepp och konsten att konstruera matematiska bevis. Förhoppningen är att innehållet ska fungera som en brygga vid övergången från gymnasiematematiken till högskolematematiken. Här presenteras materialet i den ordning som teorin byggs upp för att inga logiska luckor ska uppstå. Kapitlen behandlar logik, mängdlära, funktioner och relationer, heltalen, kombinatorik, grafer och diskret sannolikhetsteori. Gott om exempel, övningar och illustrationer. Boken är en nyutgåva med utökat antal övningar och ett nyskrivet kapitel om grupper, ringar och kroppar. Läsaren får även tillgång till en tillhörande webbplats. Författarna är knutna till Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Konkret om dyskalkyli

Dyskalkyli – definition, diagnos och intervention

Ingemar Karlsson, Carola Andersson, Emmy Olsson, Martina Östergren

(Studentlitteratur)

Författarnas syfte med boken är att ge en bild av vad begreppet dyskalkyli egentligen omfattar. I kapitlen behandlas matematiksvårigheter, elever med svag teoretisk- och elever med särskild begåvning, särskilt undervisningsbehov i matematik, räknestörning, medicinska och neurologiska förklaringsmodeller, utbildningsvetenskapliga förklaringar och forskning om dyskalkyli. I boken möter vi också eleven Emmy som berättar om sin diagnos dyskalkyli. Här redogör hennes matematiklärare och hennes studerandeassistent för hur de har lagt upp undervisningen med okonventionella metoder som lett till att Emmy nått goda resultat i ämnet matematik. De har jobbat med tallinjer, formelbok, tiobasmaterial, visuell kompensation, röda pricken och muntlig matematik. Boken vänder sig till lärare i matematik och speciallärare.

Matte i förskoleklassen

Matematikundervisning i förskoleklass

Hanna Palmér

Jorryt van Bommel

(Studentlitteratur)

Författarna problematiserar här hur olika förskoleklassers matematikundervisning kan se ut. Och vilka krav det ställer på förskollärarna och lärarna för att alla elever i förskoleklass ska få de bästa förutsättningarna att lära sig matematik. Här diskuteras även kartläggning och bedömning av elevernas matematikkunskaper. I boken beskrivs olika arbetssätt, arbetsformer, estetiska lärprocesser och vilken roll leken har. Sista kapitlet tar upp begrepps-, resonemangs-, kommunikations- och problemlösningsförmåga som eleverna ska utveckla i förskoleklass.

Återkoppling och bedömning i matematik

Bedömning i matematik pågår! Återkoppling för elevers engagemang och lärande

Lisa Björklund Boistrup

(Liber)

Här får vi följa läraren Felicia i olika klassrumssituationer tillsammans med eleverna och hennes tankar kring hur bedömning i matematik fungerar. Det berör allt ifrån hur man som lärare agerar när man går runt och hjälper sina elever under lektionen, till mer sammanfattande bedömningar i samband med betygssättning. Boken är en omarbetad nyutgåva där det matematiska innehållet är anpassat efter den kursplan i matematik som gäller från 1 juli 2022. Texterna anknyter också till ny forskning som författaren genomfört med lärare med inriktning mot bedömning i matematik. ”Min bok har ett brett perspektiv på bedömning som något ständigt närvarande i all undervisning och nära förknippat med alla olika variationer av återkoppling mellan lärare och elev. Min erfarenhet är att lärares återkoppling kan antingen dra in eleverna i matematikens värld, eller det motsatta”, säger Lisa Björklund Boistrup, professor i matematikens didaktik.

Prata matte med eleverna

Matematiska samtal i klassrummet – vägar till elevers lärande

Cecilia Kilhamn (red)

(Liber)

Matematiksamtal är viktiga för lärandet. Men hur gör man och hur får man alla elever delaktiga? Här presenteras konkreta verktyg för hur man som lärare kan arbeta med utforskande samtal i klassrummet där målet är att eleverna efter samtalet ska förstå matematiken bättre. Handfasta råd om hur man kan planera, genomföra och utvärdera dessa samtal. Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt om kommunikation i matematik och samtliga författare är knutna till Göteborgs universitet.

Stöd i matteundervisningen

Inkluderande matematikundervisning

Helena Roos

(Natur & Kultur)

Hur kan man stötta och stimulera eleverna i matematikundervisningen? Kan gruppindelningar användas på ett inkluderande vis? Hur kan man anpassa undervisningsinnehållet? Författaren, ­Helena Roos, är doktor i matematikdidaktik. Hennes forskning fokuserar på särskilda utbildningsbehov i ­matematik och inkludering. Här ges teoretiska och didaktiska perspektiv på hur inkludering kan omsättas både i undervisningen i klassrummet och i själva organisationen. Roos förmedlar kunskap om orsaksförklaringar till särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM) och hur man kartlägger behoven. För att sen utarbeta lämpliga åtgärder och stöd – innehåll, planering och utvärdering av matematikundervisningen.

Fördjupning om trianglar

Trianglar – vandringar i matematiska landskap

Håkan Lennerstad

(Lennerstad Idé)

Trianglar är ett kunskapsfält med gamla anor från antikens Grekland, Kina och Babylon. I den här boken presenteras tre helt nya idéer om trianglar. Läs om metatriangeln, där varje triangel finns någonstans som en punkt, inklusive metatriangeln själv. Möt de kommensurabla trianglarna, där kvoterna mellan vinklarna är rationella tal. Mera kända är trianglar där kvoterna mellan sidlängderna är rationella, till exempel de pythagoreiska, som är rätvinkliga. Håkan Lennerstad är professor i matematik vid Blekinge Tekniska Högskola. Han kallar sig själv för en ”mattenörd” och bjuder in alla som är matematiskt nyfikna till sin hemsida nyfikenhet.lennarstad.se   Där finns matematiska bilder och idéer att hämta.

Stötta elever med mattesvårigheter

Elever i matematiksvårigheter

Ingemar Karlsson

(Studentlitteratur)

Bokens innehåll bygger på författarens forskning och avhandling om elever som har matematiksvårigheter i skolan. Han redogör för olika förklaringar till matematiksvårigheter och låga prestationer i ämnet, samt hur omfattande problemet är. Men han ger också konkreta förslag på åtgärder, insatser och hur man kan lägga upp arbetet för att förändra undervisningen för dessa elever. Allt för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att eleverna ska lyckas i ämnet. Kapitlen tar upp matematikängslan, elevernas och lärarnas syn på arbetsmiljön, matematikresultat för migrantelever, kognitiva svårigheter, dyskalkyli, matematikstörning, specialpedagogiska insatser, diagnostiskt arbetssätt, kognitiv träning och att stärka elevernas självbild. Boken vänder sig till lärare i matematik i grundskola och gymnasiet, specialpedagoger och speciallärare.

Utveckla matematikundervisningen

Kreativa resonemang i matematikundervisningen – forskningsrön i praktiken

Jan Olsson, Denice D’Arcy

(Studentlitteratur)

Hur kan lärare i matematik planera och utveckla en mer elevaktiv undervisning enligt aktuell forskning? Vad leder till att eleverna får mer djupgående matematikkunskaper? Här presenteras hur undervisning som bygger på problemlösning och kreativa resonemang ger möjligheter att genom feedback och frågor stödja eleverna att utveckla alla de matematiska förmågor som nuvarande läroplan tar upp. Först ges en teoretisk bakgrund, därefter beskrivs ett ramverk för planering och genomförande av undervisning. Läs om traditionell undervisning och dess alternativ, att implementera forskning i undervisningen, elevernas motivation och engagemang, att lära sig matematik genom samband och relationer och vad som är viktigt att tänka på vid undervisning med kreativa resonemang. Olsson är lektor i matematikdidaktik och D’Arcy är lärare i matematik i grundskolan.

Bok med fokus på aritmetik

Grundläggande aritmetik – matematikdidaktik för lärare

Madeleine Löwing

(Studentlitteratur)

Boken bygger dels på Löwings aktuella forskning om hur man genom didaktisk ämnesanalys kan bygga förkunskapsstrukturer för skolans grundläggande matematik. Men också på ett flerårigt forsknings- och utvecklingsarbete om undervisningsprocessen, elevers tänkande och matematikämnets didaktik. Här betonas vikten av att känna till hur elever i olika åldrar kan bygga upp sina grundläggande matematikkunskaper. Att matematiklärares undervisningen bör inriktas mot att eleverna lär sig matematiska modeller som bygger på räknelagar och räkneregler, vilka är viktiga verktyg vid olika typer av problemlösning. På en tillhörande webbsida finns träningsmaterial i aritmetik och facit till övningar. Boken är en reviderad utgåva och avsedd för utbildning och kompetensutveckling för lärare och lärarstudenter.

Programmering i matten

Programmering för matematiklärare

Constanta Olteanu

Lucian Olteanu

(Studentlitteratur)

Boken är en introduktion till de viktigaste principerna för programmering genom praktisk problemlösning. Den är inriktad på matematik och olika begrepp i programmering med tydlig koppling till matematik. Konkreta redskap för att utveckla elevernas förmåga att känna igen mönster, tänka i algoritmer och bryta ned ett problem i mindre delar för att sedan kombineras till en lösning. Här finns en mängd exempel och förslag på aktiviteter hur man kan arbeta i programmeringsmiljön Scratch. Ingen tidigare erfarenhet av programmering krävs för att använda boken, och den vänder sig till lärare i F–6.

Läromedel i matematik under lupp

Lärare lär av läromedel – Att förstå, utvärdera och utvecklas av läromedel i matematik

Daniel Brehmer

(Studentlitteratur)

Daniel Brehmer är lektor i didaktik vid Mälardalens universitet där han undervisar och forskar om läromedel i matematik. Syftet med hans bok är att ge lärare kunskaper och verktyg för att kunna utläsa och förstå potentialen i de matematikläromedel som används eller kommer att börja användas. I första delen ges en kort forskningsöversikt om läromedelsanvändning i matematikundervisning. I del två beskrivs designprinciper för lärarpedagogiska lärarhandledningar och vilka viktiga matematiklärarkunskaper som dessa designprinciper kan utveckla. I sista delen ges förslag på hur matematiklärare kan förstå, analysera och utvärdera läromedel. Läs om att beskriva matematiska begrepp och strategier, vanliga svårigheter och missuppfattningar, syfte och mål för lektioner, stöd för elever i behov av extra hjälp, diskutera och sammanfatta lektionens centrala innehåll.

Matematiken runt omkring oss

Siffrorna i våra liv – hur vi använder matematik utan att räkna

Stefan Buijsman

(Natur & Kultur)

Författarens huvudintresse är hur vi använder matematik. Hur fungerar matematiken i vår vardag? Buijsman visar på all den matematik som finns runt omkring oss utan att skriva en mängd matematiska formler. Matematik finns i bilar, i Netflix rekommendationer, i att förutspå valresultat, i väderprognoser eller när du söker efter en vägbeskrivning på webben. Här guidas vi genom sannolikhetslära, integraler och grafteori hur matematikens kärnidéer kan förklara vår komplexa värld.

Svårt med matte

Elevers svårigheter att lära sig matematik – hur de kan förstås och avhjälpas

Mogens Niss och

Uffe Thomas Jankvist (red)

(Studentlitteratur)

Hur kan man som lärare hjälpa elever som har mycket svårt att lära sig matematik – trots att ingen diagnostiserad inlärningssvårighet finns? Här presenteras sex fallstudier av matematiklärare som alla gått vidareutbildningen till matematikvägledare vid Roskilde universitet. Lärarna berättar om hur de har arbetat och hjälpt sina elever som haft svårigheter och delger sina erfarenheter och analyser. Boken vänder sig till lärare i högstadiet och gymnasiet.

Förebygg mattesvårigheter

Intensivundervisning i matematik

(NCM)

I den här antologin ges exempel på intensivundervisning och det som är utmärkande är att den ges som ett komplement till den ordinarie matematikundervisningen. Eleverna får mer matteundervisning under intensiva perioder. Det kan vara en elev eller mindre grupper som undervisas. Lärarna betonar vikten av att eleverna själva vill ta emot detta stöd och eleverna bekräftar hur avgörande det är när lärare tydligt visar att de är övertygade om att eleven kan lära sig matematik. Intensivundervisning i matematik ges som komplement till den ordinarie undervisningen för att både hantera och förebygga matematiksvårigheter. I boken beskriver lärare och skolledare hur de organiserar och genomför intensivundervisning för enstaka, eller ett fåtal, elever under en begränsad period.

Steget före-undervisning, som kan ses som en variant av intensivundervisning, ger elever möjlighet att komma väl förberedda till lektioner. Intensivundervisning är inkluderande då den ger elever i svårigheter goda möjligheter att delta i den ordinarie undervisningen.

Boken är en antologi där författarna beskriver, reflekterar och delar med sig av sina erfarenheter, med exempel från grundskolans första årskurser via gymnasiet till vuxenutbildningen.

Matte – utan att räkna

Siffrorna – hur vi använder matematik utan att räkna

Stefan Buijsman

(Natur & Kultur)

Läs om hur trafikljus, Googles sökmotor, Netflix filmförslag och espressomaskinen på ditt lokala café fungerar med hjälp av den matematik vi lär oss i skolan och hur man avmystifierar siffrorna. Ny pocketutgåva.

Tre böcker om spelifiering …

Escape room i undervisningen – öka elevernas engagemang med spelifierat lärande

Camilla Askebäck Diaz, Ulrica Elisson Grane

(Natur & Kultur)

För att lyckas lösa uppdragen i ett escape room får eleverna träna på samarbete, logiskt tänkande i skolans alla ämnen och att lösa problem kopplade till läroplanen. Uppdragen kan vara både analoga och digitala och passar från åk 4–9.

Det spelifierade klassrummet

Adam Palmquist

(Studentlitteratur)

Boken går igenom olika teorier om hur vi motiveras och hur vi lär oss. De motiverande verktygen i spel kan plockas ut och användas i undervisningen för att engagera elever. Uppmuntrar elever att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter.

Motiverande undervisning: att använda speldesign för att skapa motivation

Adam Palmquist

(Studentlitteratur)

Palmquist förklarar grunderna i speldesign och beskriver konkret hur man kommer i gång med att använda speldesign i undervisningen i olika ämnen. Till boken hör även ett digitalt material med förklarande filmer.

Tre böcker om programmering …

Programmering och digital kompetens – lärarhandledning

Boel Nygren

(Internetstiftelsen)

Handledning som lyfter programmering som en del av digital kompetens. Den ger tips och förslag på hur du med stöd av innehållet i lektionsbanken ”Digitala lektioner” kan arbeta med programmering och digital kompetens i flera olika ämnen i klassrummet.

Introduktion till HTML och CSS

Lars Holmberg, Montathar Faraon

(Studentlitteratur)

Boken är avsedd att snabbt ge den kunskap som krävs för att utveckla webbsidor. Mängder med exempel och övningar varvat med utförliga teoretiska delar. Passar för studier i ämnet vid högskola, yrkeshögskola eller i gymnasieskolan. 

Programmering i skolmatematiken

Kajsa Bråting, Cecilia Kihlhamn, Lennart Rolandsson (red)

(Studentlitteratur)

Kan elever lära sig matematik genom programmering? Vilken roll har programmeringen i skolmatematiken? Vilka broar mellan matematik och programmering kan skapas? Diskussionen utgår från elevernas, lärarnas och lärarutbildarnas perspektiv.

Tre böcker om matematik …

Matematisk kommunikation, argumentation och skapande

Fadil Galjic

(Studentlitteratur)

Att utveckla sin förmåga att kommunicera, argumentera och resonera i matematik är bokens syfte. Dessa förmågor är fundamentala för förståelse och användning av matematik. Författarens önskan är att stimulera elevers skapandeförmåga.

Problemlösning och matematisk modellering

Natalia Karlsson, Wiggo Kilborn

(Gleerups)

Boken visar hur man kan arbeta med problemlösning och matematisk modellering i alla årskurser. För att bli en bra problemlösare behöver man behärska ett antal matematiska modeller. Att lära sig söka strategier och att kombinera dem, utveckla dessa och resonera sig fram. 

Hjärnan i matematikundervisningen

Craig Barton

(Natur & Kultur)

Barton beskriver hur kognitionsforskningen fått honom att ompröva sin undervisning och anpassa den efter hur vi faktiskt lär oss och hur vårt minne fungerar. Metodiskt berättar han vad forskningsrönen säger och vilka omvälvande konsekvenser de fått för hans sätt att undervisa.