Ny hård kritik mot betygsfusket på friskolan

Matematikläraren Henrik Berg var den som först larmade om betygsfusket på Fria Läroverken Linköping här i Ämnesläraren. Efter våra artiklar gjorde Skolinspektionen en oanmäld tillsyn på skolan som bekräftar i princip alla oegentligheter Henrik Berg påtalat.

Elever hjälpte varandra på proven och kände till innehållet i förväg. Nu riktar Skolinspektionen hård kritik mot Watmakoncernens gymnasieskola Fria Läroverken Linköping.
– Tillsynen bekräftar min kritik, säger Henrik Berg, matematiklärare på skolan.

Friskolekoncernen Watma Education fick nyligen svidande kritik av Skolinspektionen. Då gällde det betygsättningen i företagets gymnasieskola i Norrköping. Nu får en annan av koncernens skolor, Fria Läroverken Linköping, lika hårda omdömen när det gäller skolans erbjudande till underkända elever att pröva sina betyg i mattekurser på nytt.

– Delar av det centrala innehållet omfattades inte av prövningen, konstaterar Fia Rosholm, utredare på Skolinspektionen.

Tillsynsmyndigheten förelägger skolan att senast den 20 juni i år rätta till flera brister som rör prövning av kurser och betygshantering.

Ämnesläraren har flera gånger berättat att Watma Education under läsåret 2022/23 lät en centralt tillsatt matematikutvecklare och en förstelärare resa runt till tre av företagets sju gymnasieskolor och erbjuda underkända elever att pröva sina betyg i mattekurser på nytt. Möjligheten ledde till skarp kritik från de lärare som hade satt kursbetyget F på dessa elever. Kritiken och Ämneslärarens rapportering bidrog till att Skolinspektionen i slutet av september gjorde oanmälda tillsynsbesök på Watma Educations skolor i Karlshamn, Linköping och Norrköping för att granska skolornas arbete med bedömning och betygsättning.

Eleverna hjälpte varandra på provet

I det beslut som gäller Fria Läroverken Linköping har Skolinspektionen bland annat granskat underlaget från den prövning i matematik 1a som genomfördes under våren 2023. Tillsynsmyndigheten konstaterar att elever efter prövningen fått betyg E på kursen trots att det saknas uppgifter för alla delar av kursens centrala innehåll.

– Elever har getts godkända betyg efter en prövning där deras kunskaper i förhållande till betygskriterierna för kursen i sin helhet inte säkerställts, skriver Skolinspektionen.

De intervjuer inspektörerna genomfört i skolan visar att elever som deltagit i prövningen har kunnat hjälpa varandra. De har även kunnat få hjälp av närvarande lärare och haft kännedom om provens innehåll i förväg.

– Tillsynen bekräftar min kritik på så gott som alla punkter. Att eleverna dessutom kunnat hjälpa varandra är nya uppgifter för mig, säger Henrik Berg, matematiklärare på Fria Läroverken Linköping,

Eleverna: Lättare att få E genom prövning

Skolinspektionen skriver vidare att elever uppgett att ”de uppfattade det som lättare att få E i en kurs genom prövningen än genom ordinarie kurs samt att de hade saknat tillräckliga kunskaper för att läsa efterföljande kurs i matematik”.

– Det om något är exempel på att det inte varit en likvärdig bedömning, säger Henrik Berg.

Han har tidigare gett uttryck för att det svider att inte bli betrodd att sätta de betyg man som lärare anser vara riktiga.

– Framför allt har vi ifrågasatt prövningsmodellens legitimitet på grund av brister i rättssäkerhet och likvärdighet, säger Henrik Berg.

Måste rättas till före sommaren

När Skolinspektionen i slutet av förra året presenterade sitt beslut om Fria Läroverken Norrköping omfattade det ingen kritik mot den uppmärksammade prövningen av mattebetygen.

Enligt Fia Rosholm, utredare på Skolinspektionen, beror det på att man inte konstaterat motsvarande brist i den gymnasieskolan som i Linköping. Av Fria Läroverken Norrköpings rutiner och intervjuer med lärare och rektor framgick det att prövningarna där omfattade samtliga centrala delar av kursen.

– Man fann därför inte att skolan bröt mot bestämmelserna avseende prövning av kurs, skriver Fia Rosholm i mejl till Ämnesläraren.

Skolinspektionen pekar också på flera felaktigheter i Fria Läroverken Linköpings arbete med bedömning och betygsättning. Myndigheten förelägger skolhuvudmannen att se till att beslut om betyg dokumenteras på föreskrivet sätt. Senast den 20 juni måste huvudmannen också se till att besluten tas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betygen sätts.

Ämnesläraren söker Watma för en kommentar om Skolinspektionens beslut.