Könsstereotyper får tjejer att välja bort teknik

Una Tellhed, till vänster, forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet leder forskningsprojektet ”Klart du kan koda”.

Könsstereotyper har ett fast grepp om skolan, visar ny forskning. Så fast att lärare i teknik ofta utgår från att pojkar är mer lämpade för tekniska jobb än tjejer.
– Forskning visar snarare på könslikhet i de flesta förmågor. Det vore bra om lärare förmedlar det till eleverna, säger forskaren Una Tellhed.

Tjejer underskattar ofta sin förmåga i ämnen som teknik och matte, trots att forskning visar att tjejer och killar presterar väldigt lika.

Det uppger Una Tellhed, forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

– På ett generellt plan finns det ingen skillnad i teknisk förmåga och talang mellan könen, säger hon.

Una Tellhed leder forskningsprojektet ”Klart du kan koda”, som undersöker hur programmering och andra delar av digitaliseringen i skolan påverkar barn och ungdomars syn på teknik. När hon och hennes kollega Fredrik Björklund frågade knappt 900 elever och cirka 90 lärare i södra Sverige om de tror att tjejer eller killar har bäst teknisk förmåga svarade båda kategorierna överlag att män har bättre förmåga än kvinnor. När forskarna i stället använde så kallade implicita mått – en metod som mäter stereotyper indirekt – var stereotyperna starkare.

”Vi blev överraskade”

Eleverna i sexan hade starka associationer till stereotyper på det indirekta testet. I åttan var stereotyperna ännu starkare, men starkast var de bland lärarna.

– Vi blev överraskade av att lärarna hade så starka könsstereotyper kopplade till teknik, trots att många av dem undervisar i ämnet, säger Una Tellhed.

Hon tror att en förklaring kan vara att ju längre vi har levt, desto mer har vi sett strukturerna i samhället och desto starkare kommer vi att associera detta även om vi vill ta avstånd och tänka icke stereotypt.

Att många tekniklärare är fast i könsstereotyper riskerar att påverka tjejers val av utbildning och yrke på ett negativt sätt, konstaterar forskarna. Lärare kan spela en avgörande roll för att stärka kvinnliga elevers självförtroende, men det är viktigt att uppmuntran utgår från individen och inte från elevens kön.

– Om du ser att en elev har talang så kan det ha stor betydelse att säga det till den, oavsett om den är en kille eller tjej. Det kan vara något den eleven kommer ihåg hela sitt liv och kan vara det som gör att den väljer en teknisk utbildning längre fram. Men ingen vill höra att man är duktig för att vara tjej, säger Una Tellhed.

Ett oväntat resultat

Hennes forskning visar att ju starkare tjejer associerar teknik med män, desto mindre intresserade är de att själva söka en teknisk utbildning. Bland killar är mönstret det motsatta. Ju mer de associerar teknik med män, desto mer intresserade är de att själva läsa en teknisk utbildning.

– Det stöder teorin att när vi har stereotypa roller i samhället – och en könssegregerad arbetsmarknad – så lär vi oss stereotyperna och det påverkar vår självbild. Om du tvivlar på att du kan teknik blir du mindre intresserad av ämnet. Och eftersom tjejer tvivlar mer än killar så blir de mindre intresserade av att välja tekniska utbildningar.

Något som överraskade forskarna var att tjejer med utländsk bakgrund visade större självsäkerhet inför teknikämnet. I årskurs sex hade de inga stereotypa associationer mellan teknik och män, utan associerade ämnet lika starkt med kvinnor.

– Detta måste testas mer, men det kan ha en historisk förklaring. När välfärdsstaten i Sverige expanderade och offentliga sektorn byggdes ut under andra hälften av 1900-talet blev många yrken snabbt kvinnodominerade. Kanske lärde det oss att associera kvinnor med vård och män med ingenjörsyrken och teknik. I andra länder har den historiska utvecklingen varit en annan. I till exempel Östeuropa och Mellanöstern har det varit naturligt att även rekrytera många kvinnor i teknikyrken, säger Una Tellhed.

LÄS ÄVEN

Efter problemen – nu vänder det för tekniken

Debatt: Teknik – ett viktigt men bortprioriterat ämne

Charlottas forskning ska lyfta teknikämnet

Tekniklärarens projekt får alla att växa

Studiebesöken som gör tekniken verklig