Debatt: Hkk-lärare i upprop mot grova bristerna

Linda Lorentsson, Robert Dahlqvist och Elina Larsson i Lärarförbundets nationella nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare har skrivit debattartikeln.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Enligt enkätsvaren upplever samtliga hkk-lärare som undervisar årskurs 7–9 kontinuerlig arbetsrelaterad stress, skriver debattörerna.

Under hösten 2020 landade Skolverkets rapport om ökad likvärdighet och ökad kvalitet i skolan på regeringens bord. I förslaget slår myndigheten fast att ”likvärdigheten inom skolväsendet ska förbättras” och att ”skillnader i förutsättningar, resultat och kvalitet mellan och inom förskolor och skolor ska minska”. Rapportens fokus riktas tydligt mot elevernas rätt till likvärdig utbildning.

Över hälften saknar en vettig sal

Möjligheten att nå detta mål hänger nära samman med vilka förutsättningar lärare ges i praktiken. Hem- och konsumentkunskap är ett ämne där de skilda förutsättningarna framstår som alarmerande stora. Idag finns det stora skillnader i gruppstorlek, lektionslängd, för- och efterarbetstid, lärares scheman, budget och kondition på undervisningssalar.

Bristen på likvärdighet framträder tydligt i en studie som nyligen genomfördes i samarbete med PhD Elina Larsson och Lärarförbundets nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare, som besvarats av 368 lärare. En del av de problemen är rent materiella; över häften av lärarna uppger exempelvis att de saknar en ordentlig hem- och konsumentkunskapssal. Medan några endast har tillgång till kokplattor eller trånga fritidskök, arbetar andra i fullt utrustade och anpassade hem- och konsumentkunskapssalar. Andra problem har med arbetspraxis att göra; över hälften av lärarna vittnar om att arbetsbördan har ökat på grund av administrativa uppgifter.

Samtliga är stressade

Vi anser att ambitionen om likvärdighet och de högt uppställda målen är bra, men att kombination med olikvärdiga förutsättningar orsakar stress. Enligt enkätsvaren upplever samtliga hkk-lärare som undervisar årskurs 7–9 kontinuerlig arbetsrelaterad stress. Enligt enkätsvaren ligger en bristande förståelse bakom många problem och lärare upplever att ämnet inte har samma status som övriga ämnen. Detta leder bland annat till att scheman och lektionslängden inte är optimala för ämnet, det saknas pengar för att handla råvaror eller grupperna är för stora.

Hem- och konsumentkunskap är ett ämne där läraren är ansvarig för att både hygien- och säkerhetsreglerna följs i salen. Det är inte svårt att förstå att riskanalysen för en lärare med grupper på 24–30 elever bland kokande vatten, varma ugnar och vassa knivar ser helt annorlunda ut jämfört med läraren med en gruppstorlek på 8–12 elever. Även detta orsakar stress, särskilt om det även saknas material eller stödpersonal för elever som behöver hjälp. Många av våra kollegor slår knut på sig själva. Förlikar sig med sin situation. Hur länge ska de orka?

Avgrundsdjupa skillnader

För att komma till rätta med den bristande likvärdigheten krävs kraftfulla centrala beslut. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand framhåller i Läraren nr 09-2020 att de kvalitativa skillnaderna mellan skolor i olika kommuner är avgrundsdjupa. Hon hänvisar till den statliga utredningen En likvärdig skola som lades fram i våras som tydligt pekar på att kommuner med god ekonomi tenderar att satsa mer på skolan, medan kommuner med sämre ekonomi inte har de förutsättningarna. Staten bör överta huvudansvaret för kvalitet, likvärdighet och resurser i hela utbildningssystemet. I vissa sammanhang har staten redan tagit på sig en sådan tydligare ledarroll: 2011 blev skolbibliotek en del av skollagen. Det är angeläget att på motsvarande sätt säkerställa en minimumnivå vad gäller undervisningssalar, timfördelning och gruppstorlekar i hem- och konsumentkunskap.

Nu är det upp till er!

Hem- och konsumentkunskap är ett ämne där eleverna ges kunskap i handling. Ämnet erbjuder vardags- och verklighetsnära kunskap för livet. Dagens samhälle utmanar och ställer allt högre krav på att vi utbildar medvetna konsumenter som gör hållbara val med avseende på hälsa, ekonomi och miljö. I dessa frågor är hem- och konsumentkunskap ett ämne att räkna med. Med ojämlika förutsättningar ökar risken för att ämnets potential inte kan förverkligas och elevens rätt till likvärdig utbildning går förlorad.

I de skolor där ämnet har bra status, och där rektorer är lyhörda, skördas resultat i form av högre kvalitet. Till er övriga: rektorer, skolchefer och beslutsfattare, nu är det upp till er att få upp ögonen för de här orättvisorna. Nu är det dags att alla våra kollegor runt om i landet får samma möjligheter! Ambitionen, kunskapen och viljan är stark – ge oss gedigna och likvärdiga förutsättningar!

Lärarförbundets nationella nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare
genom

PhD Elina Larsson, legitimerad hkk-lärare, Täby kommun
Robert Dahlqvist, legitimerad hkk-lärare och fackligt förtroendevald Eskilstuna
Linda Lorentsson, legitimerad hkk-lärare, Säters kommun

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

LÄS ÄVEN

Lärarna som förväntas göra extra allt

”Mycket mer än att baka kladdkaka”

En köttbulle rymmer massor av pedagogik

De tar strid för minsta ämnet