Saco: ”Tidöförslaget bryter mot yrkesetiken”

Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén undertecknar protesten mot Tidö-avtalets förslag om att lärare ska rapportera papperslösa elever. Foto: Oskar Omne

Samtliga Saco-förbund undertecknar uppropet mot Tidö-förslaget om att offentliganställda ska tvingas rapportera papperslösa till polisen.

 

Enligt Tidöavtalet ska  ”kommuner och myndigheter vara skyldiga att informera Migrations­verket och Polis­myndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.”

Men Sveriges Lärare har kritiserat förslaget och vädjat om undantag för skolpersonal, tillsammans med Lärarnas Yrkesetiska råd. 

Undantagen i Tidö-lagen

Till Vi Lärare skriver ansvariga minister Maria Malmer Stenergard (M) sagt att det kan finnas undantag.

– Vi har en situation i dag där myndigheter och domstolar beslutar i en rättssäker process om att människor inte har skyddsskäl och att de ska lämna landet inom en viss tid. Samtidigt har vi myndigheter som har kännedom om detta – och inte lämnar information som behövs för att man ska kunna verkställa det beslutet. Det blir helt ohållbart om olika delar av det offentliga motarbetar varandra. Med det sagt ska utredningen också se över eventuella undantag, säger Maria Malmer Stenergard i ett mejl. 

Lärarna själva säger att de kommer att bryta mot lagen, eftersom den strider mot deras yrkesetik. Vad säger du till dem?

– Vi vet ännu inte hur regelverket kommer utformas varför jag inte vill spekulera i vissa yrkeskategoriers eventuella agerande, skriver migrationsministern.

Nu ansluter samtliga Saco-förbund i kritiken.

”Yrkes­grupper inom bland annat vård, skola och omsorg ska bli tvungna att anmäla pappers­lösa. Det kan handla om professioner inom vård och omsorg som behöver ange patienter, bibliotekarier som får agera informanter och social­sekreterare som tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Professioner som i högsta grad bygger sitt arbete på tillit och förtroende­fulla relationer kan bli skyldiga att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkes­etiska regler och nuvarande lagstiftning. Det kan vi aldrig acceptera”, skriver paraplyorganisationen där bland annat Sveriges Lärare ingår, i en debattartikel i SvD.

Och fortsätter:

”Vår verksamhet – liksom medlemmars yrkesetik – vilar på en grund­läggande demokratisk, lagstadgad och yrkesetisk plattform. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s kärnkonventioner är utgångs­punkten för våra olika yrkes­gruppers förhållningssätt i det dagliga arbetet. Därför reagerar vi med stor oro på förslaget om anmälnings­plikt”.

Saco-medlemmarna menar att det inte räcker att undanta lärare och sjukvårdspersonal. 

”Lägg förslaget i papperskorgen”

”Undantagen kan inte begränsas till enskilda situationer utan måste omfatta många av våra yrkes­områden. De flesta av våra professioner behöver undantas. Därför är det bättre att Tidöpartierna lägger förslaget om anmälnings­plikt i papperskorgen. Det är nödvändigt inte minst då förslaget strider mot FN:s barnkonvention och står i skarp kontrast till biblioteks­lagen och socialtjänst­lagen. Det är allt annat än värdigt Sverige som rättsstat.”

Förslaget undertecknas av samtliga ordföranden, bland annat Saco:s Göran Arrius och Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén.

Direktiven presenteras under våren 2023.