Sveriges Lärare: Hög tid att reglera mentorskapet

Otydligheten om vad mentorskapet innebär ökar arbetsbördan för lärarna, menar Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén. Foto: Pär Bäckström

Mentorskapet sväller eftersom det är otydligt vad som egentligen ingår i rollen. Det menar Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, som nu kräver att uppdraget regleras.

Sveriges Lärare kräver att mentorsuppdraget avgränsas för att lärare ska mäkta med den rollen. Hur ska det gå till?

– Vi har fattat beslut om hur vi ser på mentorskap i grundskolan men vi håller fortfarande på och jobbar med gymnasiet. Det vi ser är att mentorskapet sväller eftersom det inte finns definierat vad som ska ingå i den rollen, vilket riskerar att leda till att lärarnas kärnuppdrag får stå tillbaka. Därför vill vi tydliggöra vilka arbetsupp­gifter som ska ingå i mentorskapet, säger Åsa Fahlén.

Hur då, rent konkret?

– Vi vill att mentorskapet ska tas med i tjänstefördelningen och det ska avsättas tid till det. Sedan vill vi också att skollagen och läroplanen skrivs om. I dag finns det skrivningar som gör att vårdnadshavare ser sig själva som kunder och ställer stora krav. Vi anser att det måste bli tydligare att det är professionen som avgör hur samarbetet med vårdnadshavare ska se ut.

– Mentorskapet kan bli olika stort ­beroende på kommun och elevunderlag. I vissa fall behövs det mer tid och då ska den tiden ingå. Och så måste det finnas rutiner för när det är dags att bolla vidare till elevhälsan.

Sveriges Lärare kräver …

  • Att mentorskapet ges rätt tidsmässiga förutsättningar för att lärare ska kunna kombinera det med undervisning.
  • Att mentorskapet avgränsas i lärares tjänstefördelning. Här kan även heltidsmentorskap vara en väg att gå.
  • Att mentorskapets innehåll och uppdrag definieras på ett tydligt sätt.

Ni lyfter fram heltidsmentorskap som en bra modell. Kan det inte finnas en risk att undervisningen vingklipps om lärare blir av med mentorskapet och relationen till eleven därmed försvagas?

– Ju yngre eleverna är och ju oftare du möter dem, desto naturligare blir det att inte särskilja uppdragen. Däremot kan det vara lämpligt att någon annan kommer in på skolor där läraruppdraget drunknar i kontakten med socialtjänst och polis.

Många lärare liknar mentorskapet vid att arbeta som kurator. Kommer det att förändras?

– Elevernas mående spelar alltid en roll för möjligheterna att undervisa. Det ansvaret, liksom en god relation till ­eleverna, ingår alltid i läraruppdraget. Däremot skulle man behöva titta närmare på när det är dags för andra att ta vid. Därför har vi krävt att man bygger ut bup. Vi vet ju att vårdgarantin, som säger att eleverna ska få träffa någon inom en viss tid, inte fungerar. Och det är ju det som gör att det kan vara svårt för en lärare att släppa saker. När man inte vet vad som förväntas riskerar arbetet att bli så tungt att man inte orkar undervisa. Och då har vi misslyckats.

Enkäten skickades ut med Grundskollärarens, Ämneslärarens och Yrkeslärarens nyhetsbrev och har besvarats av totalt 2 404 lärare.