Så handskas lärare med kontroversiella frågor

Anna Larsson, professor inom utbildningsvetenskap.

Hur handskas lärare med kontroversiella frågor i klassrummet? Vi bad professor Anna Larsson, aktuell som redaktör för boken ”Att undervisa om kontroversiella frågor”, att reda ut detta.

Anna Larsson, professor inom utbildningsvetenskap, har tillsammans med sex andra forskare skrivit boken ”Att undervisa om kontro­versiella frågor”. Anser ni att det finns brister i dagens undervisning inom det här området?

– Det vi vet är att lärare tycker att kontroversiella frågor i klassrummet är utmanande och jag tror att man alltid är hjälpt av att reflektera kring något som är lite krångligt. Det finns ju en mängd frågor i samhället som är svårhanterliga för alla och här kan skolan hjälpa eleverna att hantera laddade frågor. På så vis kan de kanske förstå i vilken mån man behöver stå upp för en åsikt, när man behöver kompromissa och hur man kan komma överens i ett konfliktfyllt samhälle. Arbetet med kontroversiella frågor i skolan kan ge en sådan träning.

På vilket sätt berör ni den här frågeställningen? 

– Vi har undersökt vad det är som blir kontroversiellt i klassrumssituationer. En stor del av boken grundar sig i ett projekt där vi, helt förutsättningslöst, har besökt skolor och intervjuat en mängd högstadielärare om hur de hanterar kontroversiella frågor i sin undervisning. Vår ambition är att vidareförmedla de erfarenheter som lärarna har delgett oss och de slutsatser som vi kunnat dra.

Hur kan en kontroversiell situation i ett klassrum se ut?

– Lärarna gav en rad olika exempel: När det blir känslomässigt laddat i klassrummet, när någon blir kränkt, arg eller upprörd, exempelvis. Men det var uppenbart att det inte bara är vissa områden som skapar kontroversiella situationer, eller att det bara berör ett visst ämnesinnehåll eller en viss samhällsfråga. Det handlar lika mycket om sammanhang och relationer i gruppen, samt lärarnas och elevernas ingång i en fråga.

Bokens titel är ”Att undervisa om kontroversiella frågor”. Ger ni konkreta råd om hur man kan gå tillväga?

– Det har inte riktigt varit vårt syfte att ge konkreta råd, men läsaren får flera exempel på hur andra lärare har gjort och gör i klassrummet. Kanske vill man åstadkomma en ökad nyansering kring frågor, eller arbeta med begreppet ”identitet” – ett ämne som tenderar att bli kontroversiellt på ett eller annat sätt – och då ger vi möjligheter att reflektera kring det genom exempel på strategier och metoder som kan användas. Men vi säger inte att du ska använda just ”den här metoden”. Det är ju olika från situation till situation.

LÄS ÄVEN

Boberg: Där och då känner jag – vilket jobb jag har!

Så tar de reda på vilka elever som behöver sva-undervisning

Så godkänns elever som inte kan läsa på nationella provet i svenska

Debatt: Kränkande påstående om lärarutbildningen