Sex tips: Så skapar du studiero i klassrummet

Annika Lilja (till vänster) vid Göteborgs universitet är en av forskarna som hjälp till att sammanställa den gigantiska rapporten. Till höger: En iscensatt genrebild. Foto: Göteborgs universitet/Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Hur får man studiero i klassrummet? Lär känna varje elev och försök förstå vad det är som skaver, är en av slutsatserna i en ny gigantisk forskningsgenomgång.

Det är Skolforskningsinstitutet som gått igenom inte mindre än 39 forskningsöversikter som i sin tur innehåller över tusen studier på i huvudsak svenska och engelska.

– Det känns angeläget att presentera forskning som kan ge lärare en ökad kunskap om arbetssätt och sätt att utöva ledarskap i klassrummet, säger Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff i en kommentar.

Resultaten från denna så kallade metaöversikt har sammanställts i sex teman som tillsammans ger en övergripande bild av vad som främjar studiero. Myndigheten har tagit hjälp av ett par externa forskare, varav en är didaktikforskaren Annika Lilja vid Göteborgs universitet. Vi bad henne kommentera dessa sex teman. 

1. Lär känna eleverna och skapa positiva relationer

– Om eleven känner att läraren jobbar ”för just mig” så ökar chanserna att eleven lyssnar till instruktioner och blir motiverad att nå resultat.

Men alla lärare jobbar väl med att skapa relationer till sina elever?

– Nej, tyvärr inte. Det finns en syn hos vissa lärare att det inte är deras uppgift att stärka relationen med exempelvis en utagerande elev. Man säger sig inte hinna, säger att man har ett studieinnehåll att förmedla. Men investera tid i relationen, det tjänar man på i längden!

Annika Lilja tillägger att studier visat att relationsbyggande är extra viktigt för ämneslärare som inte träffar eleverna lika ofta.

2. Välj och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov

– Var flexibla! Forskningen kan berätta om många framgångsrika strategier, det gäller att använda sig av flera och att relatera dem till de egna eleverna.

En viss strategi kan leda till mindre stök, men det räcker inte, eller hur?

– Precis! Ett tystare klassrum är inte samma sak som ett klassrum med studiero. Flera översikter tar upp att det kan vara ett problem att elever är passiva eller drar sig undan.

3. Förebygg genom tydliga förväntningar och struktur

– En tydlig struktur skapar trygghet och studiero. Det kan till exempel handla om rutiner för övergångar mellan olika aktiviteter i klassrummet. 

Forskningen talar också om möbleringens betydelse?

– Jag förstår att det är svårt att möblera om när man har fem minuter mellan lektionerna, men möbleringen kan ha betydelse. Om man vill att eleverna ska jobba individuellt, ja då kanske det är bättre att sitta i rader än i grupper. 

4. Aktivera eleverna och gör dem delaktiga

– Om man ger eleverna inflytande över lektionernas utformning, då ökar chanserna att de blir engagerade. Genom elevaktiva arbetssätt engageras eleverna i högre utsträckning.

Hur håller man dem aktiva hela lektionen?

– Ett sätt är att ge alla i uppgift att anteckna, ofta används små white boards som eleverna skriver svar på och håller upp, det kan också vara gruppdiskussioner och körläsning.

5. Stöd och möt beteenden

– Det dominerande budskapet ska inte vara att eleverna måste vara tysta och koncentrera sig. Lyft istället det som är bra. Ge positiv respons! 

Har du något exempel?

– Jag brukar berätta för mina lärarstudenter om en matematiklärare som inför sina åttondeklassare förklarade ”hur stolt” han var över dem, han visade hur de utvecklats från sexan till åttan när det gällde ekvationer. Genom att visa eleverna uppskattning och också konkret visa på deras framsteg så skapade han ett positivt arbetsklimat.

6. Utvärdera utifrån observationer 

– En väldigt viktig punkt! För en lärare är det självklart att utvärdera kunskapsutveckling, men hur många utvärderar sitt ledarskap? Hur bra är man på att analysera varför det är svårt att få studiero i en grupp? Handlar det om inlärningsproblem? Relationsproblem? Problem med motivationen?

En stor utmaning för en lärare att reda ut det?

– Visst, men det skiljer sig inte så mycket från att planera hur en elev ska utvecklas i matte eller engelska, man tar en sak i taget. Det är likadant med att skapa studiero, man får ta en sak i taget.

Så vilka av dessa sex teman är viktigast? Annika Lilja, som varit mellanstadielärare i 25 år, betonar att alla delarna hänger ihop. Men en sak är fullkomligt grundläggande:

– En god relation mellan läraren och den enskilda eleven och med klassen. Sedan tillkommer allt det andra.

Här hittar du rapporten: Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

LÄS ÄVEN

Problem med studiero visar ny rapport

Skolinspektionen: "Betydande problem med trygghet och studiero"

Så undviker Skrantaskolan Hawaii-lektioner

Underbetyg till IES i studiero och trygghet