Allvarliga brister i NO-sal upptäcktes vid granskning

I sitt beslut skriver Skolinspektionen att ”bristerna allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen”. Genrebild: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Svidande kritik mot Thoren Business School i Sundsvall kan leda till att Skolinspektionen ser över rutinerna för hur huvudmän får tillstånd att bedriva undervisning.
– Tillståndsgivningen bygger på tillit och att man lämnar in riktiga uppgifter i en ansökan, säger Stina Linder, utredare på Skolinspektionen.

Avsaknad av ändamålsenlig lokal och utrustning för att undervisa i kemi, biologi och fysik. Skolinspektionens riktade tillsyn av Thoren Business School Sundsvall resulterade i svidande kritik och ett vitesföreläggande på 500 000 kronor mot skolans huvudman Thorengruppen.

I sitt beslut skriver tillsynsmyndigheten att ”bristerna allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen”.

Nu har Thorengruppen lämnat sitt svar om hur bristerna ska åtgärdas. Under våren ska det finnas lokaler och utrustning som gör det möjligt att genomföra experiment, laborationer och andra praktiska moment.

"Allvarliga och omfattande brister"

Stina Linder, utredare på Skolinspektionen, vill ännu inte uttala sig om åtgärderna är tillräckliga.

– Vi gör ingen bedömning innan vi är klara med analysen av huvudmannens redovisning. När Skolinspektionen sett att det varit så pass allvarliga och omfattande brister som i det här fallet är rutinen att vi brukar göra ett uppföljningsbesök, men det beslutet fattas först efter vi analyserat inkomna uppgifter.

När Skolinspektionen i slutet av februari och mitten av mars 2021 gjorde en digital tillsyn med intervjuer och rundvandring med videokamera, konstaterade myndigheten att ”skolan saknar ändamålsenliga lokaler och utrustning för att syftet med utbildning på naturvetenskapsprogrammet ska kunna uppfyllas”.

Följden blir att ”eleverna inte ges en undervisning i ämnena kemi, biologi och fysik som utgår från ämnenas syfte och omfattar allt centralt innehåll i kurserna.”

"Bygger på tillit"

Av läroplanen och examensmålen framgår att eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt, som bland annat innebär förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment och laborationer ska därför vara centrala inslag i utbildningen.

– I sin ansökan om utökning inför skolstarten 2022, skriver Thorengruppen att skolan redan idag har färdiga lokaler och ledig kapacitet för de tilltänkta utökningarna. Inriktningen som söks kan använda samma lösning för speciallokal som den befintliga inriktningen på naturvetenskapsprogrammet samt kompletteras med utökat utbildningsmaterial. Detta var något som vi ansåg bristfälligt vid tillsynen, säger Stina Linder.

En följd av den hårda kritiken kan bli att det inte räcker vad huvudmännen skriver i sina ansökningar, utan att Skolinspektionen i vissa fall behöver vara på plats och se att de beskrivningar huvudmännen gör stämmer.

Kan ni behöva se över rutinerna för hur skolor får tillsyn?

– Det är möjligt. Skolinspektionen arbetar hela tiden med att utveckla sina metoder för tillsyn, tillståndsgivningen bygger på tillit och att man lämnar in riktiga uppgifter i en ansökan. Det kommer in många ansökningar, säger Stina Linder.

Väcker det här frågor om Thorengruppens övriga skolor?

– Till viss del är det ju så, men frågan är aktuell även för andra huvudmän. Vi har gjort tillsyn på flera andra av Thorengruppens skolor där vi inte upptäckt brister inom utrustning och lokaler. Men delvis på grund av det här vitesbeslutet avslog Skolinspektionen alla nyetableringar och utökningar för Thorengruppen som avsåg ansökningar att starta läsåret 2022/23, säger Stina Linder.

Praktiska moment centrala

Att endast göra enstaka laborationer och experiment under ett läsår är inte tillräckligt för att kursernas innehåll och utbildningens syfte ska kunna uppnås, understryker Stina Linder. Praktiska moment ska vara centrala inslag i utbildningen och eleverna ska få förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor, bland annat att genomföra experiment.

– Det innebär att sådana inslag behöver vara återkommande i undervisningen, och inte endast genomföras vid enstaka tillfällen. Hur huvudmannen väljer att lösa detta kommer vi att ta ställning till inom ramen för uppföljningen, säger hon.

LÄS ÄVEN: Skolans svar: Behövs inte en fullt utrustad laborationssal